Organisaatio ja päätöksenteko

Eduskunnan alaisena rahastona Sitran päätöksenteko on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallinnostamme vastaavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat. Voit myös lukea perustietoa Sitrasta.

Ajankohtaista

Sitra kuuluu kansalaisille

Sitran hallintoelimet

Sitran hallinnon ytimen muodostavat hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii johtava asiantuntija Jorma Jaalivaara (OTK, VT, LL.M.).

Hallintoneuvoston tehtävät, jäsenten määrä ja heidän palkkionsa on määritelty Sitrasta annetussa laissa (717/1990). Palkkiot ovat mainitun lain mukaisesti sidoksissa edustajanpalkkioon. Kuukausittain maksettava palkkio hallintoneuvoston jäsenille on 493,87 euroa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 592,64 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle 740,80 euroa. Kultakin kokoukselta maksettava kokouspalkkio on kolmasosa kuukausipalkkiosta. Hallintoneuvoston sihteerin kuukausipalkkio on 493,53 euroa.

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies. Sitralaisia on noin 180 (vuoden 2020 lopussa 168).

Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä, ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Hallituksen sihteerinä toimii vt. lakiasiainjohtaja Ruija Rantala-Saajo.

Sitran hallituksen jäsenten palkkioista määrää Sitra-lain mukaisesti Sitran hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 670 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 840 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 1 000 euroa.

Operatiivista toimintaa Sitrassa johtaa yliasiamies. Sitran yliasiamiehenä on vuoden 2020 alusta alkaen toiminut YTM Jyrki Katainen.

Yliasiamies vastaa Sitran hallinnosta ja kehittää organisaation toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi.

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän sihteerinä toimii vt. lakiasiainjohtaja Ruija Rantala-Saajo. 

(sivu päivitetty 1.1.2023)

 

Teemat ja toiminnot

Olemme organisoituneet kolmeen määräaikaiseen teemaan ja kahteen vakituiseen toimintoon. Projektimme perustuvat teemojen ja toimintojen määrittelemiin tavoitteisiin.

Sitran yliasiamiehet kautta aikain

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?