DEMOKRATIA JA OSALLISUUS

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Demokratia ja osallisuus -teeman tavoitteena on etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Maailmanlaajuisesti katsoen demokratian tila on heikentynyt viimeiset 15 vuotta. Vuonna 2020, osin koronapandemian vauhdittamana, tasapaino demokratian ja autoritääristen järjestelmien välillä kallistui tutkimuslaitos Freedom Housen vuosittaisen Freedom in the World -katsauksen mukaan ”tyrannian voitoksi”. Demokratian heikkenevä kehitys eteni nopeammin kuin positiivinen kehitys suurimmalla marginaalilla sitten 2006, jolloin demokratian taantuma alkoi.

Globaali pandemia on osaltaan vauhdittanut demokraattisen kehityksen rapautumista. Pandemian varjolla autoritääriset hallintojärjestelmät ovat rajanneet yksilön ja median vapauksia. Samaan aikaan systemaattisten disinformaatiokampanjoiden määrä sekä valtioiden sisällä että niiden välillä on viime vuosina kasvanut nopeasti.

Suomi ei ole isojen muutostrendien ulottumattomissa. Vaikka olemme kansainvälisten luottamusmittarien mukaan vahvan luottamuksen maa, suomalaistenkin luottamus julkisiin instituutioihin, hallintoon ja poliittiseen järjestelmään on laskevalla uralla. Näin arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD keväällä 2021 luottamustutkimuksessaan.

OECD:n selvitys paljasti myös ”suomalaisen yhteiskunnallisen osallistumisen paradoksin”, eli vaikka luottamus ja tyytyväisyys julkisiin instituutioihin on korkealla tasolla, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on vähäisempää. Jos erot luottamuksessa syvenevät, Suomen mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden suurista haasteista kuten ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä johtuvasta kestävyysvajeesta taikka työn murroksesta heikentyvät.

Mitä teemme? 

Demokratia ja osallisuus-teeman tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. Uusi teema-alue aloittaa työnsä kesällä 2021.

Teema tukee esimerkiksi demokratian rakenteiden, toimintatapojen ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinojen uudistamista ja kehittämistä. Sitran strategian linjausten mukaisesti keskitymme erityisesti myös siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

Tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.

Verkostojen valta yhdistettynä datan, informaation ja tiedon merkityksen kasvuun keskeisinä tuotannontekijöinä vaikuttavat talousjärjestelmien ja jopa yhteiskuntajärjestelmien muutoksiin tavalla, jota on vaikeaa ennakoida.

Jännite vanhan vallan toimintamallien (hierarkiat ja instituutiot) ja uuden vallan (verkostot) toimintatapojen ja hallintomallien välillä kasvaa. Meneillään oleva siirtymä analogisen ajan demokratiasta digitaaliseen edellyttää demokratian toimintatapojen uudistamista. Se edellyttää myös varautumista uusiin ja yllättäviinkin uhkiin, kuten verkostojen ja yksilöiden manipulointiin, informaatiovaikuttamiseen ja hämmentämiseen perustuviin kampanjoihin.

Demokratia- ja osallisuus -teema tuottaa tietoa siitä, miten digitaalinen murros muokkaa valtaa ja instituutioita ja etsii keinoja, joilla murroksen suuntaan ja vaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Teema pyrkii edistämään uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja (esim. kansalaisraati, kansalaisaloite, osallistuva budjetointi) kokeilujen ja digitaalisten/teknologisten innovaatioiden avulla.

Keitä mukana?

Demokratian uudistaminen on mahdollista vain laajan yhteistyön kautta. Yhteistyötä tarvitaan niin horisontaalisesti, eli yli siilorajojen, kuin vertikaalisesti instituutioiden, julkisten ja yksityisten organisaatioiden, mediatoimijoiden, päättäjien, viranhaltijoiden, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samaan tapaan kuin nykyisessä mediaympäristössä vaikuttajan ja vaikutettavan rajat hämärtyvät, demokratian näkökulmasta meillä kaikilla on useita eri rooleja eri tilanteissa.

Yksittäisten uudistushankkeiden ja -projektien kautta Demokratia ja osallisuus -teema pyrkiikin saamaan aikaan demokratian uudistamisliikkeen, johon osallistuminen erilaisista näkökulmista ja rooleista olisi mahdollisimman helppoa niin ihmisille kuin instituutioillekin.

Uuden teeman työ ei ala tyhjästä, vaan se rakentuu Sitrassa aiemmin tehdyn demokratiatyön luomille perustuksille.

Vuosina 2018-2021 tätä työtä on tehty erityisesti Kansanvallan peruskorjaus -projektin puitteissa tehdyissä hankkeissa ja hankekokonaisuuksissa. Myös Sitran ennakointi on luodannut liberaalin demokratian tulevaisuutta ja arvioinut koronan vaikutuksia demokratiaan. Sitra Lab on keskittynyt vuoden 2021 aikana tunnistamaan ja vaikuttamaan demokratian kapeikkoihin.

Aiempaa Sitran tekemää demokratiatyötä edustavat esimerkiksi rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun väline Erätauko, tietopohjaisen päätöksenteon tukemiseksi toteutetut hankkeet sekä vuonna 2017 julkistettu Seuraava Erä -visio.

Projektit

Näiden parissa työskentelemme.

Ota yhteyttä

Aina valmiita keskusteluun.