Kiertotalouden kiinnostavimmat

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä Suomesta. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

TYÖKALUJA

Kehitä kiertotaloudesta fiksua liiketoimintaa

Mistä on kyse?

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat yhä enemmän vastuullisiin raaka-aineisiin ja uusiutuvaan energiaan, palveluihin omistamisen sijaan, pitkäikäisiin tuotteisiin, resurssien jakamiseen sekä materiaalien uusiokäyttöön. Yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat – se tapa, millä ennen tehtiin tulosta, ei aina päde tulevaisuuden liike-elämässä. Yritystenkin on päivitettävä toimintansa tukemaan ilmastonmuutoksen hillintää, mutta onneksi muutoksessa piilee uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla Sitra haluaa esitellä inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä Suomesta, jotta kaikilla suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa.

Listalla esimerkit on jaoteltu erilaisten kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan. Malleja on viisi:

 1. Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
 2. Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
 3. Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
 4. Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
 5. Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Jaottelu tarjoaa näkymiä yrityksille siitä, millainen liiketoiminta kiertotaloudessa voi olla tuottavaa. Uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään sekä hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kiertotaloudessa yritykset luovat tuotteille lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Arvon suurin lisäys voi syntyä muun muassa tuotteiden huollosta, uudelleenkäytöstä  ja -valmistuksesta sekä käyttöasteen maksimoinnista. Kiertotaloudessa innovaatiot ja liiketoimintamallit perustuvat tuotteiden elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ja asiakasarvon maksimointiin pelkän tuotantokustannusten minimoimisen sijaan.

Mitä teemme?

Sitran kiertotaloustiimin kokoamaa listaa kiinnostavista yritysesimerkeistä on päivitetty kolme kertaa. Syksyyn 2019 asti jatkuvan Kiertotalous-avainalueen työn yhteydessä kerättiin havaintoja kiertotalouden kiinnostavista toimintamalleista. Ehdotuksia kerättiin muun muassa yrityksiltä itseltään.

Yritysten arviointi

Tiimimme tekemän alkutarkastelun jälkeen yritysten edustajia on tarvittaessa haastateltu, jotta kuva toimintamallista piirtyisi tarkemmin. Sitran tiimi on arvioinut kunkin yrityksen toimintamallin kiinnostavuuden kiertotalouden näkökulmasta neljään kriteeriin perustuen:

 • Mielenkiintoisuus: esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden ja erityisesti uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava.
 • Vaikuttavuus: ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta (todentamista ei ole edellytetty).
 • Liiketoiminta: Esimerkki kuvaa jo selkeästi edistettyä tai vakiintunutta liiketoimintaa, ei vain pelkkää ideaa tai tutkimushanketta.
 • Skaalautuvuus/monistettavuus: Esimerkillä on selkeä skaalauspotentiaali.

Sitran tiimin arvio on subjektiivinen, eikä lista vertaile yrityksiä ja ratkaisuja objektiivisesti keskenään.

Keitä on mukana?

Listan kokoamisesta vastaa Sitran kiertotaloustiimi. Keväällä ja syksyllä 2017 sekä keväällä 2019 tehtyjen päivitysten yhteydessä yrityshaastatteluissa oli apuna Sitran tilaamana konsulttina Deloitte Oy.

Ensimmäisellä listalla mukana oli 19 suomalaisyritystä, ja ensimmäinen päivitys nosti yritysten määrän 54:een. Toisessa päivityksessä, joulukuussa 2017, lukumäärä nousi 97:ään ja lisäksi mukana on yhtenä esimerkkitapauksena noin 400 verhoilijayrittäjän joukko. Kolmannessa päivityksessä, toukokuussa 2019, yritysten lukumäärä nousi 124:ään.

Missä mennään?

Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista on ollut osa Sitran Kiertotalous-avainalueen työtä vuosina 2015-2019. Listan päivittämistä ei todennäköisesti jatketa nykyisessä muodossaan, mutta Sitra tulee kiertotaloustyönsä kautta jatkossakin esittelemään inspiroivia yritysesimerkkejä uusilla tavoilla.

Tärkeä ja luonteva jatkumo Kiinnostavimmat-listalle on Sitran ja Laatukeskuksen vuonna 2019 ensimmäistä kertaa jakamat kiertotaloustunnustukset ja -kunniamaininnat kiertotalouden edelläkävijäyrityksille. Tunnustusten tavoitteena on lisätä kiertotalouden tärkeyttä yritysten keskuudessa, nostaa esiin menestyneitä yritysesimerkkejä ja kirittää yrityksiä panostamaan kiertotalouteen.

Arviointikriteerit jatkokehitettiin Kiinnostavimmat-listan kriteerien pohjalta:

 • Mielenkiintoisuus: Esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden, ja uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava. Miten kiertotalouden periaatteet ovat osana yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa? Kuinka ainutkertaista se on?
 • Liiketoiminta: Kyseessä on jo selkeästi edistetty tai vakiintunut liiketoimintaa, ei vain idea tai tutkimushanke. Kuinka suuri on kiertotalouteen selkeästi liittyvän liiketoiminnan liikevaihto ja sen osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta? Kuinka nopeasti kiertotalousliiketoiminta kasvaa suhteessa muuhun liiketoimintaan? Mitkä ovat sen kasvunäkymät tulevaisuudessa ja mihin kasvunäkymä perustuu?
 • Vaikuttavuus: Ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Onko kiertotalousliiketoiminnan myötä osoitettavissa positiivisia vaikutuksia, kuten selkeästi pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä, energian ja materiaalin säästöjä tai tehokkaampia prosesseja?
 • Skaalautuvuus: Miten kiertotalousliiketoimintaa voidaan monistaa? Millaisia näyttöjä sen tueksi on jo nyt olemassa? (Esim. osoitukset kansainvälistymisestä ja kyvykkyyksistä toiminnan skaalaamiseen.)
 • Verkostovaikutus: Miten yritys vaikuttaa koko arvoketjussa ja yrityksen verkostoissa kiertotalouden edistämiseksi?

Yritysten arvioinnissa hyödynnettiin Laatukeskuksen arviointimatriisia, jossa yrityksille annettiin pisteet kunkin arviointikriteerin osalta asteikolla 0-100 %:

 • Ei näyttöä: 0-20 %;
 • Jonkin verran näyttöä: 20-40 %;
 • Näyttöä: 40-60 %;
 • Selkeää näyttöä: 60-80 %;
 • Maailmanluokan näyttöä: 80-100 %.

Tunnustukset toimivat lähtölaukauksena Laatukeskuksen työlle, jonka myötä vuoden 2020 aikana kiertotalous lisätään kansainvälisesti hyväksyttyyn laatujohtamisen EFQM-arviointimalliin. Kiertotalouden lisääminen EFQM-arviointimalliin vastaa tarpeeseen kehittää puolueetonta ja näyttöihin perustuvaa arviointia, jonka avulla yritykset voivat mitata kehitystään kiertotaloudessa.

Ensi vuodesta lähtien kiertotaloustunnustustukset jaetaan avoimen haun kautta ja ne perustuvat uudistuneisiin EFQM-arviointimallin kriteereihin.

KIERTOTALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT -LISTA

124 ratkaisua inspiraatioksi.
LIIKETOIMINTAMALLI
YRITYKSEN KOKO

Voit hakea yksittäistä yritystä tai tietyssä kaupungissa toimivaa yritystä yläoikeassa olevan sitra.fi-hakuvalikon kautta. Yritysten tarkempi kategorisointi päivitysvuoden ja yrityksen kotipaikan mukaan löytyy tästä Excelistä.

Muokattu 4.10.2017: Ecofer Oy on poistettu listalta yrityksen toiminnan keskeydyttyä.

Muokattu 28.12.2017: Grano Oy on poistettu listalta listauksen tason kiristyttyä.

Muokattu 6.2.2018: BioGTS on poistettu listalta yrityksen hakeuduttua konkurssiin. RealGreen on poistettu listalta konseptin toiminnan päätyttyä.

YRITYSTARINAT

Miksi ja miten yritykset ovat siirtyneet kiertotalouteen? Sukella pintaa syvemmälle.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?