MEGATRENDIT

Sitran trendikatsaus esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä.

Megatrendit 2023 päivitys:
ymmärrystä yllätysten aikaan

Mikä on jo muuttunut, miten tämänhetkiset muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja mihin on mahdollista vaikuttaa?

Megatrendit 2023 -katsaus tarjoaa kokonaiskuvan kehityssuunnista, jotka kuvaavat muutoksen laajoja kaaria ja tuovat esiin ympärillämme tällä hetkellä korostuvia ilmiöitä. Megatrendien kautta voi ymmärtää tässä hetkessä tapahtuvia muutoksia ja pohtia, millaista tulevaisuutta haluamme itse olla rakentamassa.

Megatrendit 2023:

  1. Luonnon kantokyky murenee
  2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
  3. Demokratian kamppailu kovenee
  4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
  5. Talouden perusta rakoilee

Ota kaikki irti megatrendeistä

Megatrendien avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta trendien kokonaiskuva toimii työkaluna ja keskustelupohjana ympäröivän maailman muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi päätöksiä tehdessä, oppimisen tukena, strategiatyön yhteydessä tai vaikka uutisjuttua kehystäessä. Megatrendien tarkastelusta on hyötyä kaikille, sillä tulevaisuus kuuluu kaikille.

Megatrendien hyödyntämisen tueksi tarjolla on esimerkiksi megatrendikortit sekä erilaisia työpohjia, jotka löytyvät alempaa tämän sivun Työkalut-osiosta.

Mistä on kyse?

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.

Sitran megatrendi-katsauksessa nostetaan esiin näitä ilmiöitä Suomen näkökulmasta. Megatrendejä kannattaa tarkastella yhdessä, sillä ne eivät ole toisistaan irrallisia, vaan vaikuttavat toisiinsa. Megatrendi-katsausten tavoitteena on tarjota kokonaiskuva tulevaisuuteemme vaikuttavista kehityssuunnista ja sitä kautta mahdollistaa erilaiset tulevaisuuspohdinnat, -keskustelut ja tulevaisuuksiin vaikuttaminen

Megatrendit 2023

Megatrendit 2023 kokonaiskuva: 
1)  Luonnon kantokyky murenee
2) Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
3) Demokratian kamppailu kovenee 
4) Kilpailu digivallasta kiihtyy 
5) Talouden perusta rakoilee
Sitran Megatrendit 2023: Muutosten kokonaiskuva.

Megatrendit 2023 kuvaavat muutosten kokonaiskuvaa viiden teeman kautta, joita ovat luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.

Vuoden 2023 katsaus keskittyy jälleen tulevaisuuden kehityskaarien kokonaiskuvaan Suomen näkökulmasta. Selvitys pyrkii tarjoamaan ymmärrystä yllätysten aikaan: mikä on jo muuttunut, miten tämänhetkiset muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja mihin on mahdollista vaikuttaa?

Katsauksessa hahmotellaan myös erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia, sillä vaikka haasteet ovat suuria, myös toisenlainen, toiveikas tulevaisuus on mahdollinen.

Megatrendit 2023 mahdollisuuksia: 
1)  Ekologinen jälleenrakennus
2) Kokonaisvaltainen hyvinvointi
3) Vahva luottamus ja osallisuus 
4) Reilu digimaailma 
5) Korjaava ja uusintava talous
Sitran Megatrendit 2023: Tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Aiemmat trendikatsaukset

Uuden vuosikymmenen kynnyksellä tammikuussa 2020 megatrendilistauksen kokonaiskuvaa päivitettiin Suomen näkökulmasta keskittyen myös eri trendien välisiin jännitteisiin. Megatrendikatsauksen keskiössä oli ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys ja siihen liittyvät megatrendit verkostomaisen vallan kasvusta, väestön ikääntymisestä ja monimuotoistumisesta, teknologian sulautumisesta kaikkeen sekä talouden suunnan hakemisesta. Vuoden 2020 megatrendeihin voi tutustua täällä: Tässä ne nyt ovat: 20-luvun tärkeimmät kehityskulut

Vuoden 2017 trendikatsauksessa esiin nostettiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelivät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä. Vuoden 2017 megatrendeihin voi tutustua täällä: Sitran megatrendit 2017 käsittelevät työn murrosta, demokratian rapautumista ja talouden ahdinkoa

Vuonna 2016 megatrendilistauksessa käsiteltiin ekologista kestävyyttä, teknologian nopeaa kehitystä ja epävarmaa maailmapoliittista tilannetta ja keskinäisriippuvuutta. Vuoden 2016 trendeihin voi tutustua täällä: Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut

Sitran trendityö

Sitran trendikatsausta on julkaistu vuodesta 2011 lähtien. Katsauksen tueksi olemme tuottaneet vuosien varrella diaesityksiä, videoita, trendikortteja, työkalupakkeja, taustamuistioita – vaikka mitä.

Mahdollisia tulevaisuuksia on useita, ja näkemykset trendien merkityksestä ja vaikutuksista vaihtelevat. Trendilistalla emme pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan hyvin perustellun oman tulkintamme tulevaisuuden kehityssuunnista, joiden uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, ja joista tulisi juuri nyt keskustella.

Sitran megatrendilista perustuu useaan lähteeseen. Siinä pyritään kokoamaan yhteen erilaisia visioita, tulevaisuusraportteja, tulevaisuuskeskusteluja ja näkökulmia yleistajuiseen ja käytettävään muotoon. Megatrendityössä hyödynnetään myös Sitran asiantuntijoiden osaamista, kansainvälisiä ja kansallisia tilastoja, akateemista tutkimusta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja sekä kansallisen ennakointiverkoston työtä.

Työkalut

Ota käyttöön!

Näkökulmia megatrendeihin

Aiemmat megatrendikatsaukset

Kutsu tulevaisuus kylään!

Oletko järjestämässä tilaisuutta, työpajaa tai tapaamista, joka kaipaisi tulevaisuusorientoitunutta otetta? Kiinnostaako sinua, miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat elämäämme jo nyt? On ehkä aika kutsua tulevaisuus kylään.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?