De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi är en lista som Sitra sammanställer över de mest inspirerande företagsexemplen inom cirkulär ekonomi i Finland. Med listan utmanar Sitra finländska företag att svara på behoven i vår föränderliga värld.

VAD HANDLAR DET OM?

Vi håller på att gå över till en cirkulär ekonomi, där produktion och konsumtion i allt högre grad baserar sig på anlitande av tjänster i stället för ägande. Företagens verksamhetssätt och inkomstmodeller förändras – det som tidigare genererade resultat gäller inte alltid i framtidens affärsliv. Även företagen måste uppdatera sin verksamhet så att den stödjer inbromsningen av klimatförändringen, men som tur är finns det nya affärsmöjligheter i förändringen.

På listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi vill Sitra presentera inspirerande exempelföretag inom cirkulär ekonomi i Finland, för att alla finländska företag ska ha möjligheten att vara bland de första i världen att övergå till cirkulär ekonomi.

På listan är exemplen indelade efter olika affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Det finns fem modeller:

  1. Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter
  2. Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen av produkterna
  3. Delningsplattformar: en ökning av varors och resursers nyttjandegrad och förlängning av livscykeln på digitala plattformar bl.a. genom hyrning, försäljning, delning och återanvändning.
  4. Förlängning av produktlivscykeln:Produkterna förblir i sitt ursprungliga användningsändamål så länge som möjligt eller under flera användningsgånger med hjälp av bl.a. service, reparation och återtillverkning.
  5. Resurseffektivitet & återvinning:material- och energieffektiva lösningar samt återinsamling och återanvändning av produkter och råvaror som nått slutet på sin livscykel.

Indelningen ger företagen perspektiv på vilken slags affärsverksamhet som kan vara lönsam inom cirkulär ekonomi. Nya verksamhetssätt behövs för att material och värde ska hållas i cirkulation så länge som möjligt och för att det ska uppstå så lite svinn och avfall som möjligt.

I en cirkulär ekonomi skapar företagen mervärde för produkter genom tjänster och intelligens. Den största ökningen i värde kan uppstå bland annat genom service, återanvändning och -tillverkning av produkter samt maximering av nyttjandegraden. Inom cirkulär ekonomi baserar sig innovationer och affärsmodeller på produkternas prestanda under livscykeln och maximering av kundvärdet i stället för enbart minimering av produktionskostnaderna.

Vad gör vi?

Listan över de mest intressanta exempelföretagen, som sammanställts av Sitras team för cirkulär ekonomi, har uppdaterats fyra gånger. I samband med arbetet inom nyckelområdet för cirkulär ekonomi, som pågår fram till hösten 2019, samlar vi observationer om intressanta verksamhetsmodeller inom cirkulär ekonomi. Dessutom samlar vi in tips från företagen själva.

Utvärdering av företag

Efter en preliminär granskning av vårt team har vi vid behov intervjuat en representant för företaget för att få en tydligare bild av verksamhetsmodellen. Sitras team har utvärderat hur intressant respektive företags verksamhetsmodell är med tanke på cirkulär ekonomi baserat på fyra kriterier:

  • Intresse:exemplet är intressant och inspirerande med tanke på cirkulär ekonomi, dess centrala principer och i synnerhet nya verksamhetsmodeller.
  • Genomslag:lösningen har en (potentiellt) betydande inverkan med tanke på cirkulär ekonomi och miljökonsekvenser (ingen verifiering förutsätts).
  • Affärsverksamhet:Exemplet beskriver en affärsverksamhet som redan tydligt har förts framåt eller etablerats, inte endast en idé eller ett forskningsprojekt.
  • Skalbarhet/duplicerbarhet:Exemplet har en tydlig skalbarhetspotential. Sitra-teamets bedömning är subjektiv och listan jämför inte företag och lösningar objektivt sinsemellan.

Vilka är med?

Sitras team för cirkulär ekonomi svarar för att sammanställa listan. Vid företagsintervjuerna i samband med uppdateringarna våren och hösten 2017 anlitade Sitra Deloitte Ab som konsult.

Den första listan omfattade 19 finländska företag och den första uppdateringen ökade antalet företag till 54. Vid den andra uppdateringen, i december 2017, ökade antalet till 97 och dessutom medverkade en grupp på cirka 400 tapetserarföretagare som ett exempel. I februari 2018 togs BioGTS och RealGreen bort från listan. BioGTS ansökte om konkurs och RealGreens koncept har upphört. Vid den tredje uppdateringen, i maj 2019, ökade antalet företag till 124.

Hur är situationen i dag?

Listan publicerades första gången i oktober 2016. Sitras mål har varit att exemplen ska inspirera finländska företag så att den omfattar hundra företag i slutet av 2017. Målet nåddes nästan, eftersom antalet företag vid den andra uppdateringen av listan i december 2017 var 97.

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

AKTUELLT

Vad handlar det om?