De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1

Vi söker de mest intressanta företagslösningarna inom cirkulär ekonomi i Finland. Listan ”De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1″ visar vad affärsverksamhet enligt cirkulär ekonomi innebär i praktiken i Finland. Med sin lista uppmuntrar Sitra finländska företag att utveckla smart affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi.

Föreslå ditt företag för listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 eller tipsa om ett företag inom cirkulär ekonomi senast 16.4.

VAD HANDLAR DET OM?

Att hejda klimatkrisen och stoppa naturförlusten innebär att välfärden inte längre kan grunda sig på tillverkningen av nya varor och användningen av nya naturresurser.

Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi är framtida affärsverksamhet som idkas i Finland redan idag. Den globala övergången mot en kolneutral cirkulär ekonomi är en möjlighet för finländska företag att utvidga sin affärsverksamhet till nya marknader och lösa de största utmaningarna i vår tid.

Sitra har upprätthållit listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi sedan 2017. Under den tiden har cirkulär ekonomi blivit lönsam affärsverksamhet för enskilda föregångarföretag.

För listan ”De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi” 2.1 våren 2021 söker vi nu företag som

 • Är föregångare inom affärsverksamhet baserad på cirkulär ekonomi
 • Löser globala utmaningar, såsom klimatkrisen, naturförlusten och överkonsumtionen av naturresurser, med hjälp av cirkulär ekonomi
 • Kan öka och skala sin affärsverksamhet ytterligare.

Vi söker exempel på alla fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi:

 • Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter
 • Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen av produkterna
 • Delningsplattformar: en ökning av varors och resursers nyttjandegrad och förlängning av livscykeln på digitala plattformar bl.a. genom hyrning, försäljning, delning och återanvändning.
 • Förlängning av produktlivscykeln: produkterna förblir i sitt ursprungliga användningsändamål så länge som möjligt eller under flera användningsgånger med hjälp av bl.a. service, reparation och återtillverkning.
 • Resurseffektivitet & återvinning: material- och energieffektiva lösningar samt återinsamling och återanvändning av produkter och råvaror som nått slutet på sin livscykel.

Dessutom är vi särskilt intresserade av hur företagens lösningar för cirkulär ekonomi främjar den biologiska mångfalden.

Ansökning om att tas med på listan

Företag kan ansöka om att tas med på listan via en webblankett senast 16.4.

Dessutom kan vem som helst tipsa om intressanta företag för listan. Även Sitras team för cirkulär ekonomi föreslår potentiella lösningar för listan. Sitra kontaktar alla företag som det kommit in tips om och företagen ombeds fylla i en ansökningsblankett för utvärderingen.

Utvärdering av företagen

En expertjury väljer de företag som tas med på listan. Juryn består av experter på cirkulär ekonomi på Sitra och i dess intressentgrupper.

 • Marleena Ahonen, Cirkulär ekonomi expert, Sitra
 • Jyri Arponen, Ledande cirkulär ekonomi expert, Sitra
 • Jussi Hattula, Direktör, Finlands Industriinvestering Ab
 • Petri Lehtipuu, Seniorrådgivare, Laatukeskus (Excellence Finland)
 • Marika Ollaranta, Chef för programmet Bio and Circular Finland, Business Finland
 • Riku Sinervo, Cirkulär ekonomi expert, Sitra

Expertjuryn utvärderar företagen enligt fyra kriterier:

 • Hur intressant lösningen inom cirkulär ekonomi är: exemplet är intressant och inspirerande med tanke på cirkulär ekonomi, dess centrala principer och i synnerhet nya verksamhetsmodeller.
 • Etablering som affärsverksamhet: exemplet beskriver en affärsverksamhet som redan tydligt har förts framåt eller etablerats, inte endast en idé eller ett forskningsprojekt.
 • Genomslag med tanke på cirkulär ekonomi: lösningen har en (potentiellt) betydande inverkan med tanke på cirkulär ekonomi och miljökonsekvenser (ingen verifiering förutsätts).
 • Lösningens skalbarhet/duplicerbarhet: exemplet har en tydlig skalbarhetspotential.

Expertjuryns bedömning är subjektiv och målet är inte att välja Finlands bästa företag inom cirkulär ekonomi. För listan väljs cirka trettio företagslösningar som representerar affärsmodellerna för cirkulär ekonomi.

Vem är med?

Sitras team för cirkulär ekonomi ansvarar för att sammanställa listan. Expertjuryn, som består av oberoende experter på cirkulär ekonomi och Sitras representant, väljer ut företagen för listan.

Hur är situationen i dag?

Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi lanserades våren 2017. Därefter har listan uppdaterats hösten 2017 och våren 2019. Efter uppdateringen våren 2019 fanns 124 företag på listan.

En viktig och naturlig fortsättning på listan är de utmärkelser och hedersomnämnanden för cirkulär ekonomi som för första gången delades ut 2019 av Sitra och Laatukeskus till företag som är föregångare inom cirkulär ekonomi. Målet med erkännandena var att öka vikten av cirkulär ekonomi bland företagen, lyfta fram exempel på framgångsrika företag och sporra företag att satsa på cirkulär ekonomi.

Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1. som sammanställs våren 2021 är en fortsättning på arbetet med den föregående listan och den presenterar de företag som för närvarande är de mest intressanta exemplen på cirkulär ekonomi.

I samband med de uppdateringar som gjordes våren och hösten 2017 samt våren 2019 anlitade Sitra Deloitte Oy som konsult för företagsintervjuerna.

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

Kontakt oss

Vad handlar det om?