DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Demokratin fungerar endast om människor litar på varandra, samhällets institutioner och beslutsfattarna. Temat Demokrati och delaktighet letar efter lösningar för att förstärka delaktigheten och förtroendet i samhället och för att utnyttja nya tekniska lösningar.

Vad handlar det om?

Globalt sett har demokratins tillstånd försämrats under de senaste 15 åren. År 2020 började balansen mellan demokrati och auktoritära system, dels på grund av coronapandemin, luta mot ”tyrannins seger” enligt forskningsinstitutet Freedom Houses årliga översikt Freedom in the World. Den demokratiska utvecklingens utveckling mot det negativa var snabbare än den positiva utvecklingen med den största marginalen sedan år 2006, då demokratins tillbakagång började.

Den globala pandemin har för sin del bidragit till söndervittringen i den demokratiska utvecklingen. Auktoritära förvaltningssystem har begränsat individernas och mediernas frihet med pandemin som förevändning. Samtidigt har systematiska disinformationskampanjer både inom och mellan stater snabbt blivit fler under de senaste åren.

Finland är inte onåbart för de stora förändringstrenderna. Även om vi enligt internationella tillitsindikatorer är ett land med stark tillit, är trenden för finländarnas tillit till offentliga institutioner, förvaltningen och det politiska systemet nedåtgående. Denna bedömning gör organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD i sin tillitsundersökning våren 2021.

OECD:s utredning avslöjade också ”paradoxen i det finländska samhälleliga deltagandet”, dvs. att förtroendet för och tillfredsställelsen med offentliga institutioner ligger på en hög nivå, samtidigt som tron på de egna påverkningsmöjligheterna är mindre. Om skillnaderna i tilliten fördjupas, försämras också Finlands möjligheter att klara av stora framtidsutmaningar som klimatförändring, hållbarhetsunderskottet som orsakas av en åldrande befolkning eller arbetets brytningstid.

Vad gör vi? 

Temat Demokrati och delaktighet har som mål att förnya och stärka demokratin så att alla i Finland har möjlighet att delta och påverka i uppbyggnaden av en inspirerande framtid. Det nya temaområdet inleder sitt arbete sommaren 2021.

Temat stödjer till exempel förnyandet och utvecklandet av demokratins strukturer, verksamhetssätt och metoder för delaktighet och interaktion. Enligt riktlinjerna i Sitras strategi fokuserar vi särskilt på hur verksamhetssätt i nätverk och algoritm- och databaserade verksamhets- och påverkanssätt kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samverkan.

Målet är att förnya och stärka demokratin så att alla i Finland har möjlighet att delta och påverka i uppbyggnaden av en inspirerande framtid.

Nätverkens makt förenat med den ökade betydelsen för data, information och kunskap som centrala produktionsfaktorer påverkar förändringarna i ekonomiska system och till och med samhällssystem på ett sätt som är svårt att förutse.

Spänningen mellan den gamla maktens verksamhetsmodeller (hierarkier och institutioner) och den nya maktens verksamhetssätt och förvaltningsmodeller (nätverk) ökar. Den pågående övergången från en demokrati i den analoga eran till den digitala förutsätter att demokratins verksamhetssätt ses över. Den kräver även beredskap för nya och överraskande hot, till exempel manipulation av nätverk och individer, informationspåverkan, olika kampanjer som baserar sig på vilseledning.

Temat Demokrati och delaktighet producerar information om hur den digitala revolutionen förändrar makten och institutioner samt spanar efter olika sätt att påverka den starka förändringens riktning och konsekvenser. Temat vill främja nya sätt att delta och påverka (t.ex. medborgarråd, medborgarinitiativ, inkluderande budgetering) med hjälp av försök och digitala och tekniska innovationer.

Vilka är med?

Demokratin kan endast förnyas genom omfattande samarbete. Vi behöver både horisontellt samarbete, som sträcker sig över silogränserna, och vertikalt samarbete mellan institutioner, offentliga och privata organisationer, medieaktörer, beslutsfattare, tjänsteinnehavare, forskare och medborgare. På samma sätt som i dagens mediemiljö suddas gränserna ut mellan den som påverkar och den som påverkas. I fråga om demokratin har var och en av oss många roller i olika situationer.

Via enskilda reformprojekt vill temat Demokrati och delaktighet åstadkomma en reformrörelse för demokratin som både institutioner och människor med olika perspektiv och roller enkelt kan delta i.

Arbetet inom det nya temat börjar inte från noll, utan det bygger på de grunder som Sitras tidigare demokratiarbete har skapat.

Åren 2018–2021 utfördes detta arbete särskilt i projekten och projekthelheterna inom ramen för projektet Folkstyrets grundrenovering. Även Sitras förutsägelseverksamhet har studerat den liberala demokratins framtid och bedömt coronapandemins konsekvenser för demokratin. År 2021 har Sitra Lab fokuserat på att identifiera och påverka områden där demokratin har förlorat terräng.

Exempel på Sitras tidigare demokratiarbete är till exempel redskapet för konstruktiv samhällsdebatt Dialogpaus, projekten för att stödja kunskapsbaserade beslut och visionen Nästa rond, som offentliggjordes år 2017.

Aktuellt

Kontakt