Organisationen och beslutsfattandet

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

AKTUELLT

Sitra är för alla medborgare

Sitras förvaltningsorgan

Kärnan i förvaltningen utgörs av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen. 

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka förvaltningen av Sitra och besluta om principerna för verksamheten.

Till förvaltningsrådet hör följande personer:

Förvaltningsrådets sekreterare är senior advisor Jorma Jaalivaara (juris kandidat, vicehäradshövding och Master of Laws, Helsingfors).

Sitras styrelse bereder och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Överombudsmannen utnämner den övriga personalen. 

Styrelsen har fem medlemmar. Styrelsens mandatperiod är två år. Till styrelsen hör följande personer:

Chefsjurist Ruija Rantala-Saajo är styrelsens sekreterare.

Överombudsmannen leder den operativa verksamheten. Atte Jääskeläinen har varit Sitras överombudsman sedan augusti 2023.

Överombudsmannen har hand om administrationen av fonden och utvecklar fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder och beslut av kvalitativt eller kvantitativt exceptionell omfattning ska underställas styrelsen.

Till Sitras ledningsgrupp hör följande personer:

Ledningsgruppens sekreterare är Ruija Rantala-Saajo.

(uppdaterad 7.9.2023)

Teman och funktioner

Vi har organiserat oss under tre tidsbestämda teman och i två permanenta funktioner. Våra projekt bygger på mål som temana och funktionerna slår fast.

Resultatutvärdering

Som stöd för vårt arbete utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet: gör vi rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat?

Kontakta oss

Vad handlar det om?