Gå direkt till innehållet

Organisationen och beslutsfattandet

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

AKTUELLT

Sitra är för alla medborgare

Sitras förvaltningsorgan

Kärnan i förvaltningen utgörs av förvaltningsrådet, styrelsen och ledningsgruppen. Revisorer utsedda av riskdagen granskar förvaltningen och räkenskaperna.

Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäktige som riksdagen tillsätter. Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka förvaltningen av Sitra och besluta om principerna för verksamheten.

Till förvaltningsrådet hör följande personer:

 • Antti Lindtman, riksdagsledamot, ordförande
 • Jani Mäkelä, riksdagsledamot, vice ordförande
 • Mari Holopainen, riksdagsledamot
 • Kalle Jokinen, riksdagsledamot
 • Markus Lohi, riksdagsledamot
 • Petteri Orpo, riksdagsledamot
 • Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot
 • Pia Viitanen, riksdagsledamot
 • Ville Vähämäki, riksdagsledamot

Vicehäradshövding Anton Mäkelä är förvaltningsrådets sekreterare.

Sitras styrelse bereder och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Överombudsmannen utnämner den övriga personalen. Sitra har ca 180 anställda (179 i slutet av 2018).

Styrelsen har sex medlemmar. Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisningsministeriet ska vara representerade i styrelsen. Sitras överombudsman är medlem av styrelsen. I styrelsens sammansättning strävar man dessutom efter att säkerställa sakkunskapen om näringsliv och finansiering. Styrelsens mandatperiod är två år. Till styrelsen hör följande personer:

 • Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, finansministeriet, ordförande
 • Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande
 • Mikko Kosonen, överombudsman, Sitra
 • Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisningsministeriet
 • Sormunen Kirsi
 • Markku Wilenius, professor, Åbo universitet

Ledande jurist Jorma Jaalivaara är styrelsens sekreterare.

Överombudsmannen leder den operativa verksamheten. ED Mikko Kosonen har varit Sitras överombudsman sedan 2008.

Överombudsmannen har hand om administrationen av fonden och utvecklar fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder och beslut av kvalitativt eller kvantitativt exceptionell omfattning ska underställas styrelsen.

Till Sitras ledningsgrupp hör följande personer:

 • Mikko Kosonen, överombudsman
 • Tapio Anttila, ombudsman
 • Veera Heinonen, direktör, kommunikation och samhällsrelationer
 • Päivi Hirvola, direktör, samhällelig utbildning
 • Jorma Jaalivaara, ledande jurist
 • Antti Kivelä, direktör, förnyelseförmåga
 • Mari Pantsar, direktör, kolneutral cirkulär ekonomi
 • Heidi Saario, direktör, förvaltning
 • Sami Tuhkanen, direktör, finansiering.

Resultatutvärdering

Som stöd för vårt arbete utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet: gör vi rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat?

Läs mer

Kontakta oss

Vad handlar det om?