Organisationen och beslutsfattandet

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

AKTUELLT

Sitra är för alla medborgare

Sitras förvaltningsorgan

Kärnan i förvaltningen utgörs av förvaltningsrådet, styrelsen och ledningsgruppen. Revisorer utsedda av riskdagen granskar förvaltningen och räkenskaperna.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka förvaltningen av Sitra och besluta om principerna för verksamheten.

Till förvaltningsrådet hör följande personer:

 • riksdagsledamot Tarja Filatov
 • riksdagsledamot Maria Guzenina
 • riksdagsledamot Janne Heikkinen
 • riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma
 • riksdagsledamot Katja Hänninen
 • riksdagsledamot Markus Lohi
 • riksdagsledamot Veijo Niemi
 • riksdagsledamot Pirkka-Pekka Petelius
 • riksdagsledamot Riikka Purra
 • riksdagsledamot Joakim Strand
 • riksdagsledamot Sari Tanus
 • riksdagsledamot Anu Vehviläinen
 • riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen

Vicehäradshövding Anton Mäkelä är förvaltningsrådets sekreterare.

Sitras styrelse bereder och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Överombudsmannen utnämner den övriga personalen. Sitra har ca 180 anställda (179 i slutet av 2018).

Styrelsen har sex medlemmar. Styrelsens mandatperiod är två år. Till styrelsen hör följande personer:

 • ordförande Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
 • viceordförande Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
 • Tarja Halonen, president
 • Keijo Hämäläinen, rektor, Jyväskylä universitet
 • Jorma Ollila, DI, pol. mag
 • Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet

Ledande jurist Jorma Jaalivaara är styrelsens sekreterare.

Överombudsmannen leder den operativa verksamheten. Jyrki Katainen har varit Sitras överombudsman sedan början av 2020.

Överombudsmannen har hand om administrationen av fonden och utvecklar fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder och beslut av kvalitativt eller kvantitativt exceptionell omfattning ska underställas styrelsen.

Till Sitras ledningsgrupp hör följande personer:

 • Jyrki Katainen, överombudsman
 • Veera Heinonen, direktör, demokrati och delaktighet
 • Nina Honkala, Operativ direktör
 • Päivi Hirvola, direktör, samhällelig utbildning
 • Jorma Jaalivaara, ledande jurist
 • Kristo Lehtonen, direktör, Rättvis dataekonomi
 • Mari Pantsar, direktör, kolneutral cirkulär ekonomi
 • Elina Ravantti, direktör, kommunikation och samhällsrelationer
 • Heidi Saario, direktör, förvaltning
 • Sami Tuhkanen, direktör, placering
 • Katri Vataja, direktör, förutsägelse och strategi

Teman och funktioner

Vi har organiserat oss under tre tidsbestämda teman och i två permanenta funktioner. Våra projekt bygger på mål som temana och funktionerna slår fast.

Resultatutvärdering

Som stöd för vårt arbete utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet: gör vi rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat?

Läs mer

Kontakta oss

Vad handlar det om?