Vad är det viktigaste med EU för oss finländare?
Under EU:s kurs i framtidens ledarskap påverkar vi unionens och Finlands riktning. Redan idag.

Vad är det frågan om?

Under de nästan trettio år som Finland varit medlem i EU har unionen förändrats väsentligt: dess medlemsantal har ökat ytterligare och behörigheten vuxit. Också omvärlden genomgår förändringar. Särskilt de senaste förändringarna, till exempel coronapandemin, Rysslands anfallskrig i Ukraina samt energikrisen har medfört utmaningar för unionen på helt nya sätt.

Eftersom medlemskapet i Europeiska unionen påverkar såväl Finlands inrikes- och utrikespolitik som den nationella lagstiftningen, är det viktigt att vi aktivt och i rätt tid påverkar de beslut som fattas i EU. 

Under utbildning i framtidens EU-ledarskap fördjupar vi kunskaperna om utmaningarna i Europas framtid och förändringarna i omvärlden. Den röda tråden i utbildningen är att en hållbar framtid i Finland är beroende av EU:s funktionsförmåga.

Även Finland påverkas av det sätt, på vilket Europeiska unionen kan lösa nuvarande och kommande utmaningar samt ta vara på möjligheter.  

Vad gör vi?

Utbildningens syfte är att stärka de finländska beslutsfattarnas och påverkarnas förmåga att tillsammans ta itu med utmaningarna för Europeiska unionens framtida ledarskap och dess möjligheter. Utbildningen erbjuder aktuell och tillförlitlig information som stöd för kursdeltagarnas kreativa och självständiga tänkande. 

Utbildningen är uppbyggd omkring ett övningsarbete. Genom övningsarbetet får deltagaren också själv aktivt bygga och bearbeta information samt fundera på hur EU:s nuvarande processer fungerar samt vilka utvecklingsmöjligheter det finns.

Deltagargruppen är alltid flerstämmig och representerar olika sektorer i samhället. Bland deltagarna finns riksdagsledamöter, tjänstemän och representanter för intresseorganisationer, företag, media och medborgarorganisationer samt påverkare.

I utbildningen utnyttjas de bästa operativa modellerna och bästa praxis i Sitras berömda utbildningar inom ekonomisk politik.

Vad får deltagaren?

Kursen utvidgar deltagarnas förståelse för: 

Kursen lovar deltagarna: 

Hur kan man delta?

Deltagarna bjuds in till utbildningen. Till varje kurs utses alltid en grupp på cirka 25 finländska beslutsfattare och påverkare från samhällets olika sektorer.

Med den här blanketten kan du anmäla ditt intresse för att delta i utbildningen eller föreslå en annan person som deltagare.

Hur är situationen i dag?

Pilotkursen avslutades i december 2023. Nästa kurs kommer at starta i april 2024. Årligen ordnas två kurser (på våren och hösten), i vilka sammanlagt cirka 50 beslutsfattare och påverkare deltar.

Efter att ha gått kursen ansluts deltagarna till Sitras utbildningsalumner och kan delta i bland annat evenemang som riktas till alumner.

Ta kontakt

EU-utbildningens team till ditt förfogande.

personer
Riikka Marjamäki
Ledande Expert, Sitra
personer
Päivi Hirvola
Direktör, Sitra
personer
Marja Kuukasjärvi
Utbildningskoordinator, Sitra

Vad handlar det om?