Vår strategi

Vår mission är att främja Finlands välfärd och påskynda en ekonomisk tillväxt inom gränserna för naturens bärkraft. Vi utforskar framtiden, skapar innovation och förnyar samhället. Vi är ditt framtidshus.

Vårt uppdrag

Vi främjar Finlands välfärd och påskyndar ekonomisk tillväxt inom gränserna för naturens bärkraft. 

Vår vision

Vi vågar reformera samhället.   

Förändringar vi vill uppnå

Vårt arbete styrs av två strategiska effektmål som hjälper oss att uppnå vår vision. Vi arbetar mot dem varje dag: 

Vi stärker samhällets framtidstänkande och förmåga att förutsäga framtiden vid beslutsfattande.

Vi skapar betydande samhälleliga innovationer och stärker Finlands innovationsförmåga.

Våra roller

Vi förutsäger framtiden, driver förändring och påskyndar lösningar på de stora problemen i vårt samhälle tillsammans med andra aktörer. 

Framtidsexpert

Vi förutsäger utvecklingsinriktningarna som är viktiga för Finlands framtid. Vi hjälper finländarna att utnyttja framtidsinformationen.

Innovationspartner

Vi utvecklar, genomför och finansierar smarta lösningar på dagens och morgondagens komplexa samhälleliga utmaningar. Tillsammans med våra partner skapar vi innovationer.  

Finansieringspartner

Vi finansierar och genomför objektiva försök för att hitta de bästa lösningarna.  

Vår verksamhetsmodell

Förutsägelser och miljö 

Vi identifierar innovationsbehoven i samhället och de stora utmaningarna som måste hanteras på både kort och lång sikt. 

Snabbstarter och försök 

Vi genererar idéer och testar lösningar. Vi bygger partnerskap. 

Spridning av lösningar

Vi sprider lösningarna för implementering tillsammans med våra partner och arbetar även internationellt. 

Åtgärder för framtiden

Sitra är ett framtidshus som hjälper Finland att förnya sig. Vi förutsäger framtiden. Tillsammans med våra samarbetspartner söker vi lösningar på morgondagens utmaningar. Vi främjar välfärden i Finland och påskyndar en hållbar ekonomisk tillväxt. En bättre framtid kräver handling redan idag.

Lösningar för Finland

Vi samarbetar med andra för att utveckla lösningar och innovationer som förändrar samhället. Vår tids stora utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör. Det krävs framtidstänkande och en förmåga att förutsäga framtiden i det långsiktiga arbetet för att kunna skapa innovationer som främjar välfärd, hållbar tillväxt och framgång även för kommande generationer.

Ju fler finländska aktörer som kan identifiera samhällets och ekonomins förändringsbehov och utveckla alternativa lösningar, desto större möjligheter har vi att skapa en bättre morgondag.

Vår lagstadgade uppgift är att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ ekonomisk tillväxt samt internationell konkurrenskraft och internationellt samarbete.

Vi arbetar på ett ansvarsfullt och oberoende sätt för Finlands bästa. Vårt arbete har både en nationell och internationell verkan.

Vi har i över 50 år arbetat för Finland och framtiden. Som en fond underställd Finlands riksdag finansieras vårt framtidsarbete huvudsakligen med placeringsintäkter från det grundkapital som riksdagen en gång i tiden tillhandahöll. Sitra använder inte skattepengar från statens budget. 

Dessa områden fokuserar vi på

Finlands framtid påverkas och utmanas av ett antal utvecklingstendenser.

Den förändrade miljön kräver att Sitra agerar.

Under de kommande åren kommer vi att fokusera på att hitta lösningar på fyra centrala utmaningar för Finlands framtid. Vi söker lösningar som främjar tillväxt, påskyndar den hållbara omställningen, stärker demokratin och minskar polariseringen samt förbättrar utnyttjandet av data och artificiell intelligens.

Vi letar kontinuerligt efter nya utmaningar genom förutsägelser. Vi reagerar snabbt på nya, framväxande fenomen när det krävs.

Varje år väljer vi ut de mest samhällsrelevanta utmaningarna att arbeta med.

Vår strategi för 2024 gäller tills vidare.

Färdigheter som hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag

Förutsägelser och systemisk förståelse​

  • En förmåga att stärka kompetensen att förutsäga framtiden.
  • En vision om alternativa framtider.
  • En förmåga att identifiera utmaningarna som Finland står inför och möjliga lösningar.

Förmåga att sammanföra aktörer och driva förändringsarbete 

  • Färdigheter i gemensamt utvecklingsarbete.
  • Kompetens att utforma och genomföra djärva och kreativa försök.

Förmåga att påskynda och sprida lösningar

Sprida och förankra lösningar för förändring i Finland och internationellt. 

Läs mer

nyheter

Sitra förnyas – framtidshuset utvecklas för att främja ekonomisk tillväxt och innovation

nyheter

Sitras utredning: Finlands förmåga att utnyttja innovationer är svag – antalet investeringar och deras inriktning väcker oro

nyheter

Sitra inleder omställningsförhandlingar

Kontakta oss

Vad handlar det om?