Publicerad March 1, 2017

Användarvillkor

Dessa användningsvillkor tillämpas på Jubileumsfonden för Finlands självständighets (nedan Sitra) webbplats sitra.fi och det material som läggs fram på webbplatsen. Du som använder webbplatsen godkänner att nedan nämnda villkor binder dig.

Ändamålet med webbplatsen

Målet med webbplatsen är att förmedla synpunkter och resultat som uppkommit i Sitras verksamhet. Webbplatsen innehåller till exempel nyheter, artiklar, blogginlägg, publikationer och beskrivningar av pågående projekt på Sitra. På webbplatsen ges information på finska, svenska och engelska. De finska webbsidorna är de mest omfattande.

Nyttjanderätt

I egenskap av webbplatsens användare kan du dela innehållet i utomstående nätgemenskaper och tjänster i enlighet med deras särskilda användningsvillkor och särskilda användningsvillkor som ska tillämpas på dem. Om man använder kommenteringsverktyg i andra communitytjänster tillämpas verktygens egna användningsvillkor på användningen av dem. När en användare själv delar innehåll utanför denna webbplats är Sitra inte ansvarig för databehandling som är underställd en tredje parts användningsvillkor.

Användaren kan kopiera, distribuera och redigera innehållet på webbplatsen i enlighet med dessa användningsvillkor, under förutsättning att namnet på den som skapat innehållet och källan nämns i samband med användningen. Det är emellertid förbjudet att använda fotografier som publicerats på webbplatsen. Det är uttryckligen förbjudet att sälja webbplatsens innehåll eller del av det. Det är också förbjudet att använda webbplatsens innehåll eller del av det på ett sätt som kränker innehållets värde eller syfte.

Immateriella rättigheter

Sitra äger materialet och innehållet på webbplatsen sitra.fi bortsett från material som producerats av tredje parter och som Sitra endast har nyttjanderätt till. Upphovsrätten till sådana skrifter, fotografier och annat material som producerats av tredje part ägs av dem som producerat materialet eller innehavarna av registreringen.

Sitra förbehåller sig alla rättigheter att använda det registrerade varumärket Sitra och att utöva andra motsvarande immateriella rättigheter. För utnyttjandet av rättigheter av det här slaget förutsätt alltid Sitras skriftliga samtycke i förväg.

Dataskydd

Sitra samlar in specificerande uppgifter om användaren med hjälp av tjänster som tillhandahålls av tredje parter, såsom Google Analytics och Snoobi Analytics.

Information som samlas om användningen av tjänsten

I tjänsten används kakor. En del av kakorna hänger samman med webbplatsens funktionalitet, såsom valet av grafik eller text och förstoring av teckensnittet, och en del med statistiken över användningen.

Som en del av dessa användningsvillkor godkänner den som använder webbplatsen att kakor används på den. Användaren kan förbjuda användningen av kakor genom att ändra inställningarna på webbläsaren. Det kan emellertid orsaka brister i vissa funktioner och är inte att rekommendera.

Om användningen insamlas allmänna statistiska uppgifter för utvecklingen av tjänsten. Sådana uppgifter är till exempel antalet besökare på webbplatsen, webbplatsens popularitet, från vilken sidan användaren har kommit till webbplatsen, de mest frekventa sökorden och webbläsarna samt i vilket land användaren använder webbplatsen.

Bland annat följande information samlas in:

  • användarens IP-adress
  • klockslag för besöken
  • vilka sidor som använts
  • typ av webbläsare
  • vilket operativsystem som använts
  • skärmupplösning.

För statistikföringen över besökarna anlitar vi tjänster som tillhandahålls av tredje parter: Google Inc.:s tjänst Google Analytics och Fonecta Ab:s tjänst Snoobi. Besökarstatistiken grundar sig på serverns loggfiler samt Google Analytics och Snoobis rapportering som använder sig av dessa tjänsters kakor och JavaScript-kod.

Mer information:

Google Analytics:
HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/EN/PRIVACY/

Snoobi Analytics
HTTP://WWW.SNOOBI.FI/SNOOBI-ANALYTICS/

Ansvarsfriskrivning

De texter som publicerats på webbplatsen innehåller författarnas personliga tankar och åsikter. De ska inte betraktas som officiella ställningstaganden av de organisationer som författarna företräder. Författarna ansvarar själva för innehållet i sina texter.

Sitra ansvarar under inga omständigheter för indirekt eller slumpmässig skada eller för skada som orsakats av användningen av framlagd information eller framlagt material eller för att man litat på den information eller det material som lagts fram. Sitra ansvarar inte heller för skada som orsakas av att användningen av webbplatsen avbryts eller åtkomsten till webbplatsen är förhindrad. Sitra har rätt att lägga ned webbtjänsten helt och hållet.

På webbplatsen sitra.fi finns det förutom de nätgemenskaper som Sitra självt upprätthåller även länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. Genom att gå till de länkade sidorna godkänner användaren att Sitra inte har kontroll över sidorna och inte heller möjlighet att påverka innehållet i det material som skapats eller publicerats där. Länkade sidor kan också vara förknippade med villkor som begränsar användningen, och dessa villkor bör användaren sätta sig in i före användningen av sidorna. Sitra ansvarar inte för material som finns på tredje parters sidor.

Ändring av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft 1.3.2017 och gäller tills vidare. Sitra förbehåller sig rätten att ensidigt ändra eller ersätta dessa användningsvillkor. De aktuella användningsvillkoren finns på adressen sitra.fi och träder i kraft vid tidpunkten för publiceringen. I samband med användningsvillkoren anges det datum när villkoren senast uppdaterades.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvister som hänför sig till webbplatsen sitra.fi, innehållet på webbplatsen eller användningen av innehållet tillämpas finsk lag, med undantag för lagvalsbestämmelser som gäller internationell privaträtt och som ingår i finsk lag.

Sitras register över användare av sitra.fi

Registerbeskrivning och information om behandling av uppgifter enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registeransvarig

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
PB 160 (Östersjögatan 11–13)
00181 Helsingfors
Telefon (09) 618 991

Kontaktuppgifter

Ledande expert, digital kommunikation, Laura Halenius, e-post: laura.halenius@sitra.fi

Registrets namn

Sitras register över användare av sitra.fi

Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att samla in allmänna statistiska uppgifter om besökarna på Sitras webbplats sitra.fi för utvecklingen av tjänsterna.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller sådana uppgifter om besökarna på webbplatsen sitra.fi som specificerats närmare i dataskyddsbeskrivningarna från tjänsterna Google Analytics och Snoobi Analytics, vilka samlar in uppgifterna.

Google Analytics:
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Snoobi Analytics:
https://hyotytieto.fonecta.fi/fonectan-palvelut-kuluttajille/tietosuoja

 Källor som i regel används

Uppgifter fås direkt av privatpersoner som besöker Sitras webbplats sitra.fi.

Utlämnande och överföring av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Sitra lämnar inte ut uppgifter från registret och överför inte heller uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mer information om praxisen för den dataöverföring som tillämpas av de tredje parter som samlar in uppgifter från webbplatsen sitra.fi:

Google Analytics:
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Snoobi Analytics:
https://hyotytieto.fonecta.fi/fonectan-palvelut-kuluttajille/tietosuoja

Principerna för registerskyddet

Registret används i en nätmiljö. Registrets datanät och den utrustning som registret finns på har skyddats och placerats i ett låst utrymme med passerkontroll.

Uppgifterna samlas till tjänstens databaser, vilka har skyddats med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Åtkomsten till databaserna har begränsats till personer som informationen är oumbärlig för. Datorerna övervakas så att inga obehöriga personer eller instanser kommer åt registeruppgifterna.

Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

En person som har registrerats i ett personregister har rätt att se och granska uppgifterna som gäller honom eller henne själv avgiftsfritt högst en gång per år.

Begäran om insyn ska riktas skriftligen till registrets kontaktperson.

Rättelse av en uppgift

En person som registrerats i ett personregister har rätt att yrka på att rätta en felaktig uppgift om honom eller henne i registret.

Begäran om rättelse ska riktas skriftligen till registrets kontaktperson.