julkaisut

Sitran strategia 2023

Julkaistu

Mikä Sitra?

Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, joka toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana. Eduskunnan alaisena rahastona tulevaisuustyömme rahoitetaan eduskunnalta aikoinaan saadun peruspääoman sijoitustuotoilla.

Miksi olemme olemassa?

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Se on paitsi kutsumuksemme, myös lakisääteinen tehtävämme.

Minkälaista tulevaisuutta kohti kuljemme?

Visionamme on, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Minkälaista muutosta tavoittelemme?

Meillä on viisi tavoitetta, joiden eteen työskentelemme joka päivä:

  1. Yhteiskunnan ja arjen ekologinen jälleenrakennus takaa maapallon kantokykyyn sopeutumisen.
  2. Talous uudistuu kilpailukykyisemmäksi noudattaen kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita.
  3. Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet vahvistavat demokratiaa.
  4. Tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat tunnetaan Suomessa hyvin, erilaisista tulevaisuuksista keskustellaan laajasti ja tulevaisuustiedon pohjalta myös toimitaan.
  5. Yhteiskunnan muutoskyky ja kyky yhteistoimintaan kasvavat.

Mitä teemme visiomme ja tavoitteidemme toteuttamiseksi?

Työssämme painottuu kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen. Talouden uudistaminen kestäväksi ja kilpailukykyiseksi nivoutuu aiempaa vahvemmin kaikkeen toimintaamme.

Tulevaisuustyömme perustana ovat ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoitteenamme on tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisääminen.

TEEMA: Kestävyysratkaisut

Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja vauhditamme ekologista jälleenrakentamista. Käytännössä edistämme siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista. Kiritämme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, vauhditamme reilua ja kilpailukykyistä kiertotaloutta ja kannustamme kansalaisia kestävyystoimiin.

TEEMA: Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle. Edistämme siis muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, lisäämme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan käyttöön liittyen sekä tarjoamme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille.

TEEMA: Demokratia ja osallisuus

Vahvistamme demokratiaa ja vaikutamme innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. Uudistamme ja kehitämme esimerkiksi demokratian rakenteita, toimintatapoja ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoja. Keskitymme erityisesti siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

Kenen kanssa rakennamme huomisen menestyvää Suomea?

Muutokseen tarvitaan meitä kaikkia. Työmme ja tavoitteemme edellyttävät laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Näkökulmamme ja yhteistyöverkostomme on globaali, mutta tavoittelemamme vaikuttavuus kohdistuu ensisijaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran strategia 2023

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020, päivitetty 2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

13 s.

Aihe

Sitra, strategiat, tulevaisuus, yhteiskunta, muutos, ekologinen kestävyys, kiertotalous, kilpailukyky, kestävä kehitys, datatalous, ennakointi, koulutus, yhteistoiminta, luonnon monimuotoisuus, ilmastopolitiikka, demokratia, osallisuus, osallistuminen, kansalaiset

Mistä on kyse?