Folkstyrets grundrenoovering

Målet är att stärka Finlands ställning som demokratins modelland med förnyelseförmåga. Detta förutsätter beslutsfattandets, regeringens  och delaktighetens systemiska förändring.

VAD HANDLAR DET OM?

Målet är att stärka Finlands ställning som demokratins modelland med förnyelseförmåga.  Med hjälp av digitaliseringen förbättras både den representativa demokratins funktionsförmåga och medborgarnas möjligheter att delta och påverka på ett mer direkt sätt.

Medborgarnas roll som huvudaktörer för nationell framgång framhävs när nyttjanderätten till data som ligger till grund för informationsledning och expertmakten som grundar sig på den överförs till medborgarna. Kravet på kundorientering och en systemisk ändring av förfaringssättet i den offentliga förvaltningen som detta krav förutsätter växer.

Vad gör vi?

Målet är att förbättra ömsesidig samverkan utan silogränser i hela det offentliga beslutsfattandet (staten, landskapen, kommunerna) som grundar sig på representativ demokrati. Detta förutsätter att såväl det politiska beslutsfattandet som tjänstemannaförvaltningens verksamhetsprocesser och deras inbördes funktionsförmåga förnyas.

Nyckelområdet fokuserar på det statliga beslutsfattandet och statsförvaltningen och i detta avseende särskilt på förnyandet av riksdagens och statsrådets verksamhetssätt tillsammans med dessa parter. Den representativa demokratins viktiga aktörer, partierna, har inte heller längre samma förmåga till långsiktigt programarbete och en kontinuerlig medborgardialog. Nyckelområdets mål är att tillsammans med partierna stärka och förnya partiernas funktionsförmåga på såväl stats-, landskaps- som kommunnivå.

För att främja en mer direkt delaktighet bland medborgarna behövs nya operativa modeller och plattformar för verksamheten. Ett viktigt mål för nyckelområdet är att definiera demokratins nya användargränssnitt och göra det möjligt för statsmakten att ta det i bruk.

Vem är med?

Reformarbetet görs i nära samarbete med ovannämnda aktörer, dvs. riksdagen, statsrådet och partierna.

Nyckelområdet är också mycket nära förknippat med Sitras övriga verksamhet. Utvecklingen av statsrådets arbete är en direkt fortsättning till exempel på diskussionsinitiativet som gäller ledarskapsutbildningen i den offentliga förvaltningen. Prognosarbetet, användningen av data i beslutsfattandet och utvecklingen av dialogen är viktiga frågor för nyckelområdet. Nytt ägarskap och nya användningsmöjligheter för data (IHAN) står i centrum även i det offentliga beslutsfattandet och utvecklingen av folkstyret.

Vad är på gång?

Nyckelområdets arbete inleds hösten 2018 och pågår fram till juni 2021.

Smärtpunkterna i det finländska beslutssystemet utreddes under 2017. Resultatet var arbetspappret Folkstyrets grundrenovering som publicerades i februari 2018. Observationerna och åtgärdsförslagen som presenteras i arbetspappret drar upp riktlinjerna för nyckelområdets arbete.

DETTA HAR HÄNT HITTILLS

Projektet har förberetts så här.

Kontakta oss

Vad handlar det om?