Sijoitukset
Arvioitu lukuaika 8 min

Sitran sijoitusten ilmastostrategia

Sitran tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on sijoitussalkku, joka on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Julkaistu

Tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista on lisääntynyt viime vuosina nopeasti, ja yhä useammat yritykset ja sijoittajat ovat asettaneet tavoitteita hiilipäästöjen vähentämiseksi. Sijoittajat voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen kannustamalla yrityksiä vähähiiliseen liiketoimintaan ja rahoittamalla ilmastoratkaisuja.

Pariisin ilmastosopimus pyrkii rajaamaan maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen, mikä edellyttää nopeita päästövähennyksiä. Myös Sitran sijoitustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Pariisin sopimuksen tavoitteita.

Sitran sijoitusten ilmastostrategian tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä. Se on samalla yksi sijoitustoimintamme tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista. Ilmastostrategia auttaa hallitsemaan sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä ja toisaalta tunnistamaan tulevaisuuden tuottomahdollisuuksia.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittajana Sitra on sitoutunut noudattamaan ilmastoraportoinnissaan kansainvälistä TCFD-raportointikehikkoa (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ja sen vaatimuksia.

Sijoitusten ilmastostrategiassa huomioidaan lisäksi merkittävimpien kansainvälisten aloitteiden, kuten YK:n muodostaman Net-Zero Asset Owner Alliancen, Institutional Investors Group on Climate Changen (IIGCC) ja Science Based Targets Initiativen (SBTi) suosituksia ja periaatteita. Strategiassa määritetään myös Sitran sijoitussalkun ilmastotavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastostrategiaa päivitetään säännöllisesti ja tavoitteita arvioidaan tuoreen tutkimustiedon sekä sijoitusympäristön mahdollisten muutosten mukaisesti.

Päätöksenteko ja vastuut

Sijoitusten ilmastostrategia on osa Sitran vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä. Vastuullista sijoittamista ohjaa Sitran hallituksen hyväksymä ohjeistus.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Sitrassa sitä, että kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ESG). Ympäristötekijöistä ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista. Seuraavaksi vastuullisen sijoittamisen kehityskohteeksi on tunnistettu luonnon monimuotoisuus.

Ilmastonmuutosasioita valmistellaan ja toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muita vastuullisuuteen liittyviä asioita. Sitran hallitus hyväksyy sekä vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksen että sijoitusten ilmastostrategian. Vastuullisen sijoittamisen toteutuksen organisoimisesta vastaa Sitran sijoitusjohtaja ja vastuullisuustyön toteutuksesta kaikki sijoitustoimintaan osallistuvat henkilöt. Vastuullisuusasiat käydään säännöllisesti läpi sijoitustiimin viikkopalavereissa. Ilmastostrategian osalta toimitaan tiiviissä yhteistyössä Sitran muiden asiantuntijoiden kanssa.

Sitran hallitukselle raportoidaan ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista säännöllisesti. Sitra raportoi vastuullisen sijoittamisen käytännöistään vuosittain myös PRI:lle.

Strategian aikajänne ja kattavuus

Globaali siirtymä hiilineutraaliuteen tulee viemään useita vuosikymmeniä, joten myös sijoitusten ilmastostrategian aikajänteen tulee olla pitkä. Tieteeseen pohjautuvan tiedon luotettavuus ja kattavuus paranee jatkuvasti, mutta kehityspolkuun liittyy edelleen merkittävästi epävarmuutta. Tämän vuoksi Sitran ilmastostrategia jaetaan välitavoitteisiin ja sitä tarkennetaan tiedon lisääntyessä ja sijoitusmarkkinan kehittyessä noin 2–3 vuoden välein.

Ensi vaiheessa Sitran ilmastostrategian tavoitteet ja seuranta kattavat listatut osake- ja korko- sekä kiinteistörahastot. Tietojen saatavuus näistä on jo kohtalainen. Tulevina vuosina seuranta laajenee muihin omaisuusluokkiin sitä mukaa, kun tietojen kattavuus lisääntyy.

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet sekä riskienhallinta

TCFD:n määritelmän mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit jaetaan transitioriskeihin, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, sekä ilmaston lämpenemisestä johtuviin fyysisiin riskeihin.

Transitioriskeihin lukeutuvat esimerkiksi muutokset sääntelyssä, teknologinen kehitys, markkinakäyttäytyminen ja maineriskit.

Fyysiset riskit jaetaan akuutteihin ja kroonisiin. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat tuottomahdollisuudet liittyvät mm. yrityksiin, jotka kehittävät teknologioita ilmastonmuutoksen hillintään tai vähähiiliseen talouteen siirtymistä helpottavia ratkaisuja.

Ilmastoriskeillä ja -mahdollisuuksilla on taloudellisia vaikutuksia, joiden tunnistaminen voi johtaa muutoksiin niin strategisessa allokaatiossa kuin sijoitusstrategiassa. Mahdollisia ovat esimerkiksi sijoituskohteista irtautumiset ja tiivis dialogi varainhoitajien ja yritysten kanssa.

Ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia voivat olla esim. tuotanto- ja operatiiviset häiriöt, toimitusketjun häiriöt, tase-erien arvonmenetykset, fyysiset vahingot, vakuutusmaksujen nousu, muutokset resurssien ja tuotannon hinnoissa ja kulutuskäyttäytymisessä. Kuvassa 1 on esitetty TCFD-mallin mukainen riskikehikko ja riskienhallinnan näkökulmat Sitran sijoitusten osalta.

Kuva1. Ilmastoriskit ja riskienhallinta

Riskejä voidaan arvioida myös tarkastelemalla yritysten itselleen asettamia ilmastotavoitteita. Erityisesti Science Based Targets -aloitteen mukaisia tavoitteita asettaneiden yritysten voidaan katsoa olevan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla.  Pitkän aikavälin riskejä lisää se, jos yrityksen tavoitteisiin ei liity lainkaan kunnianhimoa.

Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Sitra tukee globaalia siirtymää hiilineutraaliuteen sijoituskohteiden valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki Sitran sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Tavoite on linjassa Suomen kansallisen tavoitteen kanssa

Sijoitukset tehdään Sitrasta annetun lain mukaisesti turvallisesti ja tuottavasti. Myös siirtymä vähähiiliseen ja lopulta hiilineutraaliin sijoitussalkkuun toteutetaan näin ollen hallitusti.

Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi lisätä kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja luopua fossiilisista polttoaineista. Muita keinoja ovat esimerkiksi energiansäästö ja energiatehokkuuden lisääminen, kiertotalous, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus.

Tämä tarkoittaa sijoituskohteiden tuotto-riski suhteen arviointia ilmastoriskin näkökulmasta ja suuren riskin omaavien yhtiöiden tai toimialojen vähentämistä – jopa poissulkemista – sijoitusuniversumista sekä ilmastoratkaisuja tarjoavien sijoituskohteiden lisäämistä.

Sitra tavoittelee sijoitussalkun hiilineutraaliutta ilman päästökompensointia. Reaalitalouden päästövähennyksiin vaikutetaan yritystasolla ja siksi suhtaudumme varauksellisesti kompensaatioiden käyttöön sijoitustoiminnassa. Kompensaatiomahdollisuuksia on rajallisesti ja ne tulee säästää sellaisiin toimintoihin, joissa muut päästövähennyskeinot eivät ole mahdollisia teknologisista tai taloudellisista syistä.

Sijoitussalkun ilmastoanalyysin edellytyksenä on laadukas data. Ilmastodatan osalta Sitra hyödyntää Sijoitustutkimuksen ESG-raportteja, jotka pohjautuvat MSCI:n dataan. Tällä hetkellä hiiliriski pystytään laskemaan noin 60 prosentille sijoitussalkun arvosta.

Tavoitteena on nostaa datan kattavuutta lisäämällä uusia omaisuusluokkia laskennan piiriin sekä laajentaa mittaristoa ja tunnuslukuja. Sitran sijoitussalkku läpivalaistaan vähintään kerran vuodessa ja ilmastoraportti laaditaan tämän datan pohjalta.

Sitran sijoitusten ilmastovaikutuksia ja -riskiä mitataan hiilijalanjäljen avulla. Sitran pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku. Lyhyellä aikavälillä laskemme sijoitussalkun hiili-intensiteettiä merkittävästi. Kehitystä seurataan suhteessa vertailuindeksiin: Sitran sijoitusten hiili-intensiteetin tulee olla vertailuindeksiä matalampi. Tavoitteena on, että Sitran sijoitusten hiili-intensiteetti on vuonna 2025 vähintään 50 prosenttia matalampi kuin vertailuvuonna 2020. Vuodelle 2030 vastaava tavoite on 75 prosenttia.

Hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä tarkastellessa huomioidaan yrityksen oman toiminnan seurauksena syntyneet päästöt (ns. scope 1) sekä epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt (scope 2). Laskennan ja datan kehittyessä tavoitteena on huomioida myös kaikki epäsuorat päästöt (scope 3).

Ilmastoriskiä voidaan vähentää painottamalla yhtiöitä, joiden hiilijalanjälki tai hiili-intensiteetti on pieni suhteessa toimialaan. Ilmastoriskiä vähennetään myös esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvaan energiaan tai muuhun ympäristöä hyödyttävään liiketoimintaan.  

Sitra tavoittelee sijoitussalkun hiilineutraaliutta ilman päästökompensointia.

Yksi tärkeä työkalu sijoittajille ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on ns. ilmastoratkaisujen rahoittaminen. Ilmastoratkaisuilla tarkoitetaan sijoituksia kohteisiin, joiden ratkaisut mahdollistavat päästöjen vähentämisen ja jotka toiminnassaan huomioivat ilmastonmuutoksen etenemisen. Näin ollen ilmastoratkaisuilla on rooli sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa. Määritelmää tarkennetaan ja ilmastoratkaisujen osuudelle salkusta asetetaan tavoite viimeistään vuonna 2023.

Sitra on poissulkenut sijoitusuniversumistaan yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon tai käyttöön energiantuotannossa ilman selkeää strategiaa kivihiilen käytön vähentämiseksi. Myös mahdollisten muiden hiiliriskikeskittymien kehittymistä seurataan, esimerkiksi fossiilisten polttoainevarantojen määrää.

Yhtiöiden tekemät sitoumukset päästöjen pienentämiseksi suhteessa kansainvälisten ilmastosopimusten tavoitteisiin ovat sijoittajille indikaatio oikeasta kehityssuunnasta. Sijoitussalkun Pariisin sopimuksen mukaisia tavoitteita ja kehitystä seurataan rahastokohtaisesti ja käymällä dialogia varainhoitajien kanssa.

Sijoittajat voivat myös pyrkiä vaikuttamaan yrityksiin ja varainhoitajiin. Erityisesti suurilla sijoittajilla on vaikutusvaltaa yrityksiin ja varainhoitajiin. Institutionaaliset sijoittajat ovatkin vastuullisen sijoittamisen voimakkaimpia ajureita. Verkostoitumalla myös pienemmät sijoittajat voivat keskittää vaikutusvaltaa suuremmalle määrälle sijoitusvarallisuutta.

Sitra on poissulkenut sijoitusuniversumistaan yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon tai käyttöön energiantuotannossa ilman selkeää strategiaa kivihiilen käytön vähentämiseksi.

Sitran sijoitukset tehdään rahastojen kautta. Tämä korostaa vaikuttavuusverkostojen merkitystä, koska suorat kontaktit yrityksiin ovat harvinaisia. Esimerkiksi vaikuttavuuskeskustelut käymme varainhoitajien kanssa.

Sitra vaikuttaa myös sijoittaja-aloitteiden kautta. Yksi esimerkki on Climate Action 100+ -aloite, joka kannustaa yrityksiä Pariisin sopimuksen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin sekä raportoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä liiketoiminnalle.

Kuvassa 2 on esitetty Sitran sijoitustoiminnan tiekartta hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Hiilineutraaliustavoite on osaltaan ohjannut sijoitussalkun kehittämistä jo vuodesta 2021 alkaen. Vuosille 2023–2030 on asetettu välitavoitteita, joiden sisältöä ja aikataulua täsmennetään säännöllisesti tietopohjan parantuessa.

Kuva 2. Sitran tiekartta hiilineutraaliuteen

Sitra on tehnyt ilmastomyönteisiä sijoituksia viidentoista viime vuoden aikana esimerkiksi temaattisiin osake- ja pääomarahastoihin, uusiutuvan energian infrastruktuuriin, kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja ilmastomyönteisiä teknologioita kehittäviin kasvuyrityksiin. Näin ollen toimenpiteet ilmastomyönteisempään sijoitussalkkuun pääsemiseksi on käytännössä aloitettu jo paljon ennen ilmastostrategian laatimista.

Strategian toteutukseen liittyvät riskit

Ilmastostrategia joudutaan rakentamaan epävarman tulevaisuuden varaan, eikä sen toteutusta ole mahdollista suunnitella kovin yksityiskohtaisesti.

Ilmastomittareihin tai hiilineutraaliuteen liittyvät määritelmät eivät ole vielä yksiselitteisiä ja saattavat muuttua merkittävästi. Vaikka ilmastodatan kattavuus on koko ajan parantunut, tiedon luotettavuuteen liittyy yhä epävarmuutta.

Sitran sijoituskohteiden toiminnasta vain pieni osa tapahtuu Suomessa ja on siten kansallisen hiilineutraaliustavoitteen piirissä. Suurin osa muualla maailmassa asetetuista hiilineutraaliustavoitteista osuu myöhemmille vuosille (2040–2060) tai tavoitteita ei ole vielä lainkaan. Näin ollen vuonna 2035 on todennäköisesti edelleen rajoittunut valikoima hiilineutraaleja sijoitusmahdollisuuksia ja osa yhteiskunnan toiminnan kannalta olennaisista sektoreista voi rajautua Sitran sijoitusuniversumin ulkopuolelle.

Rahastosijoittajana Sitra ei voi vaikuttaa yksittäisten sijoituskohteiden valintaan. Kaikkien rahastojen sijoitusstrategiat eivät välttämättä vastaa täysin Sitran sijoitusten ilmastostrategiaa, jolloin riskinä voi olla ilmastostrategiaan sopimattomien kohteiden päätyminen sijoitussalkkuun. Raportoinnin viiveestä johtuen Sitralla ei ole jatkuvaa, ajantasaista näkymää rahastojen sijoituksiin.

Liian nopea hiilijalanjäljen pienentäminen voi johtaa sijoitusriskien kasvuun. Tämä voi tapahtua esimerkiksi hajautuksen vähentymisen tai väärän ajoituksen kautta.

Sitran tavoitteena on tukea siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan, mikä edellyttää sijoituksia myös yrityksiin, joiden hiilijalanjälki on tällä hetkellä korkea. Sijoitukset näihin vihreää siirtymää tukeviin yhtiöihin voivat hetkittäin myös nostaa sijoitussalkun hiilijalanjälkeä.


Mistä on kyse?