Sijoitukset
Arvioitu lukuaika 5 min

Sitran vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuus on yksi Sitran arvoista. Sillä on keskeinen asema myös sijoituspäätöksissä ja sijoituskohteiden valinnassa.

Julkaistu

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Sitrassa sitä, että kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan tuoton ja riskin lisäksi huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme. Sen tueksi olemme laatineet erillisen sijoitusten ilmastostrategian.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioimme lisäksi kansallisen lainsäädännön sekä YK:n Global Compact -periaatteet, jotka sisältävät kymmenen ympäristöä, korruptiota, ihmisoikeuksia ja työvoimaa koskevaa linjausta.

Tapamme toimia vastuullisuusasioissa

Sitran sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Rahastosijoituksia hallinnoivat ulkopuoliset varainhoitajat, jotka tekevät yksittäiset sijoitusanalyysit ja sijoituskohteiden valinnat. Sitran salkussa on myös muutamia suoria sijoituksia. Vastuullisuus näkyy sijoituskohteiden valinnassa ja seurannassa ja on jatkuvan kehittämisen kohde.

Alla kerromme Sitran toimintaperiaatteista ja siitä, miten hyödynnämme vastuullisen sijoittamisen eri menetelmiä.

1. ESG-integrointi

Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon liittyvät nk. ESG-asiat sisällytetään sijoitusprosessiin eli sijoitusanalyysiin ja sijoituskohteiden valintaan samalla tavalla kuin perinteiset taloudelliset mittarit.

Koska merkittävin osa Sitran varallisuudesta on ulkopuolisten varainhoitajien hoidossa, sekä tuottojen että vastuullisen sijoittamisen kannalta kriittisiä vaikuttamisen paikkoja ovat varainhoitajien valinta, seuranta sekä vuoropuhelu heidän kanssaan.

Varainhoitajia valittaessa selvitetään mm. varainhoitajan vastuullisen sijoittamisen politiikka, käytössä olevat vastuullisen sijoittamisen menetelmät sekä niiden vaikutus päätöksentekoon, ESG-raportointi, omistajuuspolitiikka, äänestyspolitiikka ja käytännöt sekä kouluttautuminen vastuullisuusasioissa. Tavoitteena on, että valittujen varainhoitajien käytännöt ovat linjassa Sitran vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa.

Sitran vähimmäisvaatimuksena rahastosijoituksissa on, että varainhoitaja on allekirjoittanut PRI:n tai että sillä on muu vastuullisen sijoittamisen toimintamalli. Varainhoitajien tulee ottaa huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet sijoitusstrategioissaan, prosesseissaan ja lopulta yksittäisissä sijoitusvalinnoissaan sekä vaikuttamis- ja omistajakäytännöissään. Sitra valitsee ensisijaisesti rahastoja ja sellaisia varainhoitajia, jotka ovat sekä menestyviä että vastuullisesti toimivia.

Toteutamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita mahdollisimman kattavasti kunkin varainhoitajan, omaisuuslajin ja sijoitusinstrumentin ominaispiirteet huomioiden.

2. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Vuoropuhelu

Sitralla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa rahaston toimintaperiaatteisiin silloin, kun sijoitusta valmistellaan. Sijoituksen jälkeen keskeinen päätöksentekovalta on varainhoitajalla. Vastuullisen sijoittamisen toteutumista seurataan vähintään kerran vuodessa tapaamisissa varainhoitajien kanssa.

Hallitustyöskentely ja yhtiökokous

Kun Sitra on merkittävä omistaja kohdeyrityksessä, osallistumme yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen muun muassa hallitustyöskentelyn kautta yhdessä yrityksen johdon ja muiden omistajien kanssa.

Rahastojen osalta seuraamme mahdollisuuksien mukaan varainhoitajien vaikuttamis- ja omistajuuskäytäntöjä, esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä. Vaihtoehtorahastojen osalta (esim. pääomarahastot) pyrimme osallistumaan rahastojen vuosikokouksiin.

Sijoittaja-aloitteet

Sijoittaja-aloitteissa laaja ja vaikutusvaltainen omistajapohja pyrkii vaikuttamaan kehitykseen tietyissä teemoissa, toimialoilla tai yrityksissä. Osallistumme sellaisiin aloitteisiin, jotka tukevat Sitran sijoitusstrategiaa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme mukana muun muassa päästövähennyksiä ajavassa Climate Action 100+ -aloitteessa.

3. Temaattiset sijoitukset

Teemasijoituksissa Sitra suosii sellaisia toimialoja ja liiketoimintoja, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Teemasijoitusten kautta voimme hakea tuottoja ja samalla tukea valittujen toimialojen kehitystä. Esimerkkejä tästä ovat sijoitukset puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan painottuviin rahastoihin.

4. Poissulkeminen

Sitran tavoitteena on sulkea sijoituksista pois seuraavilla toimialoilla toimivat yritykset:

  • tupakkatuotteiden valmistajat, joiden liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee tupakasta
  • yritykset, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita (rypälepommit, maamiinat, biologiset ja kemialliset aseet, ydinaseet ja köyhdytetty uraani)
  • yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon tai käyttöön energiantuotannossa ilman selkeää strategiaa kivihiilen käytön vähentämiseksi

Edellytämme Sitran rahastojen varainhoitajilta raportointia kohdeyritysten toimialapoikkeamista. Kohdeyritysten toiminnan arviointi toteutetaan saatavilla olevien tietojen pohjalta vähintään kerran vuodessa.

Kansainvälisillä normirikkomuksilla viitataan YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, ympäristöä, korruptiota ja työolosuhteita. Keskustelemme normirikkomuksista säännöllisesti varainhoitajien kanssa ja kannustamme nostamaan esiin niihin liittyviä vastuullisuuskysymyksiä. Jos keskustelujen tuloksena ei saada aikaan toivottua muutosta ja poikkeama on olennainen, Sitra voi mahdollisuuksien mukaan harkita sijoituksesta irtaantumista.

Edellä kuvatut rajoitukset huomioidaan myös Sitran suorien sijoitusten osalta.

Sitra ei tee sijoituksia rahastoihin, jotka on rekisteröity veroparatiiseihin. Selvitämme aina sijoituskohteiksi harkittavien rahastojen kotipaikat. Rahastojen rahastojen (tai vastaavien) osalta Sitran mahdollisuudet selvittää kotipaikka ulottuvat ”päärahastoon”, mutta eivät sen alla oleviin rahastoihin.

Edellytämme, että valtionlainoihin sijoittavat varainhoitajamme seuraavat maariskejä eli poliittisia, taloudellisia tai yleisen turvallisuuteen liittyviä riskejä. Näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeustilanne tai puutteet oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisessa. Tavoitteena on välttää sijoituksia tällaisiin valtioihin.

Lisäksi edellytämme varainhoitajiltamme valtioihin ja niiden kansalaisiin liittyvien kansainvälisten pakotteiden seurantaa ja huomiointia sijoituspäätöksissä.

5. Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittamisessa tavoitellaan tuoton ohella yhteiskunnallista hyötyä. Esimerkkejä ovat esimerkiksi vihreät joukkolainat (green bonds) ja sosiaalisia vaikutuksia korostavat mikrolainarahastot. Olemme tehneet sijoituksia myös useisiin tulosperusteisiin vaikuttavuusrahastoihin eli ns. SIB-rahastoihin.

Osaamisen varmistaminen

Panostamme vastuullisen sijoittaminen koulutukseen, jotta voimme kehittää henkilöstön ja Sitran osaamista tässä aiheessa. Olemme aktiivisesti mukana muun muassa vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n (Finland’s Sustainable Investment Forum) toiminnassa sekä Pääomasijoittajat ry:ssä ja Invest Europessa.

Päätöksenteko, raportointi ja mittaaminen

Sitran hallitus vahvistaa Sitran vastuullisen sijoittamisen ohjeen. Toteutuksen organisoinnista vastaa Sitran sijoitusjohtaja ja vastuullisuustyön toteuttamisesta kaikki Sitran sijoitustoimintaan osallistuvat henkilöt.

Kerromme vastuullisesta sijoittamisesta Sitran verkkosivuilla ja vuosittain toimintakertomuksessa. Lisäksi raportoimme käytännöistämme vuosittain PRI:lle ja sisäisesti Sitran hallitukselle.

Mistä on kyse?