Placeringar
Beräknad läsningstid 7 min

Sitras principer för ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfullhet är en av Sitras värderingar. Ansvarsfullheten spelar en central roll även i placeringsbeslut och valet av placeringsobjekt.

Publicerad

På Sitra innebär ansvarsfulla placeringar att vi vid varje placeringsbeslut, utöver avkastning och risker, även beaktar faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Att stävja klimatförändringen är ett av våra viktigaste hållbarhetsmål, och därför har vi utarbetat en särskild klimatstrategi för placeringar.

I vår definition av ansvarsfulla placeringsobjekt tar vi hänsyn till nationell lagstiftning samt FN:s Global Compacts principer som innehåller tio vägledande principer inom miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Vårt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor

Sitra placerar huvudsakligen i fonder. Fondplaceringarna hanteras av externa kapitalförvaltare som genomför enskilda placeringsanalyser och väljer placeringarna. Sitras portfölj innehåller även ett antal direkta placeringar. Ansvarsfullheten framhävs i valet och uppföljningen av placeringar och är ett område under kontinuerlig utveckling.

Du kan läsa mer om Sitras principer och olika metoder för ansvarsfulla placeringar nedan.

1. ESG-integration

Miljöfrågor, sociala frågor och frågor gällande förvaltningssed, de s.k. ESG-aspekterna, införlivas i placeringsprocessen, dvs. i placeringsanalysen och valet av placeringar, på samma sätt som traditionella ekonomiska indikatorer.

En stor del av Sitras tillgångar hanteras av externa kapitalförvaltare, vilket innebär att den huvudsakliga påverkan på avkastningar och ansvarsfulla placeringar sker i valet och uppföljningen av kapitalförvaltare samt i dialogen med dem.

Vid valet av kapitalförvaltare granskar vi bland annat kapitalförvaltarens policy för ansvarsfulla placeringar, befintliga metoder för ansvarsfulla placeringar samt deras påverkan på beslutsfattandet, ESG-rapportering, ägarpolicy, röstningspolicy och -metoder samt utbildning i ansvarsfrågor. Målet är att de valda kapitalförvaltarnas praxis överensstämmer med Sitras principer för ansvarsfulla placeringar.

Sitras minimikrav vid fondplaceringar är att kapitalförvaltaren har skrivit under PRI eller tillämpar en annan verksamhetsmodell för ansvarsfulla placeringar. Kapitalförvaltarna ska iaktta principerna för ansvarsfulla placeringar i sina placeringsstrategier, processer, enskilda placeringsbeslut samt i sina påverkans- och ägarpraxis Sitra väljer i första hand fonder och kapitalförvaltare som är framgångsrika och ansvarsfulla.

Vi tillämpar principerna för ansvarsfulla placeringar i så hög grad som möjligt med hänsyn till egenskaperna hos varje kapitalförvaltare, tillgångstyp och placeringsinstrument.

2. Aktivt ägarskap och påverkann

Dialog

Sitra har bäst möjligheter att påverka fondens verksamhetsprinciper när placeringen förbereds. När placeringen är genomförd ligger beslutanderätten hos kapitalförvaltaren. Uppfyllandet av principerna för ansvarsfulla placeringar följs upp minst en gång om året vid möten med kapitalförvaltarna.

Styrelsearbete och bolagsstämmas

När Sitra är en betydande ägare i ett målföretag deltar vi bland annat genom styrelsearbete i målföretagets verksamhet och utveckling tillsammans med företagsledningen och övriga ägare.

När det gäller fonderna följer vi i möjligaste mån kapitalförvaltarnas praxis när det gäller inflytande och ägande, till exempel röstningsbeteende, och avseende alternativa fonder (t.ex. kapitalfonder) strävar vi efter att delta i fondernas årsmöten.

Investerarinitiativ

I investerarinitiativ försöker vi med ett brett och inflytelserikt ägarunderlag påverka utvecklingen av vissa teman, branscher eller företag. Vi deltar i initiativ som stödjer Sitras placeringsstrategi och mål för hållbar utveckling. Vi är bland annat en del av initiativet Climate Action 100+ som arbetar för att minska koldioxidutsläppen.

3. Tematiska placeringar

Vid tematiska placeringar prioriterar Sitra branscher och verksamheter som strävar efter att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Genom tematiska placeringar eftersträvar vi avkastning samtidigt som vi stödjer utvecklingen inom valda branscher. Det kan till exempel handla om placeringar i fonder som fokuserar på ren teknologi eller förnybar energi.

4. Uteslutning

Sitra har som mål att utesluta placeringar i företag som är verksamma inom följande verksamhetsområden:

  • tillverkare av tobaksprodukter där 50 procent av omsättningen kommer från tobak
  • tillverkare av kontroversiella vapen (klustervapen, landminor, biologiska och kemiska vapen, kärnvapen och utarmat uran)
  • företag vars omsättning till över 30 procent är kopplad till tillverkningen av stenkol eller användning av stenkol i energiproduktionen och som inte har en tydlig strategi för att minska användningen av stenkol

Sitra kräver att fondernas kapitalförvaltare rapporterar om eventuella avvikelser gällande dessa verksamhetsområden. Minst en gång om året görs en bedömning av målföretagens verksamheter baserat på tillgänglig information.

Brott mot internationella normer syftar på principerna i FN:s Global Compact-initiativ som rör mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsförhållanden. Vi diskuterar regelbundet normbrott med kapitalförvaltarna och uppmuntrar dem att lyfta fram ansvarsfrågor. Om diskussionerna inte leder till önskade resultat och avvikelsen är väsentlig, kan Sitra välja att avyttra placeringen.

Ovannämnda begränsningar avser även Sitras direkta placeringar.

Sitra placerar inte i fonder som är registrerade i s.k. skatteparadis. Vi utreder alltid hemvisten för de fonder som eventuellt är intressanta. Avseende fondernas fonder (eller motsvarande placeringsprodukter) kan Sitra endast utreda hemvisten för ”huvudfonden”, men inte hemvisten för underställda fonder.

Vi förutsätter att kapitalförvaltare som placerar i statslån följer landsrisker, dvs. politiska och ekonomiska risker samt risker kopplade till allmän säkerhet. Det kan bland annat handla om frågor rörande de mänskliga rättigheterna i landet eller bristande respekt för rättsstatsprincipen. Målet är att undvika placeringar i sådana stater.

Vi förväntar oss även att kapitalförvaltare bevakar och beaktar eventuella internationella sanktioner som riktats mot stater och statsmedborgare i sina placeringsbeslut.

5. Påverkansinvesteringar

Målet med påverkansinvesteringar är både avkastning och samhällsnytta. Några exempel på sådana placeringar är gröna obligationslån (Green bonds) och mikrolånsfonder som lyfter fram social påverkan. Vi har även placerat i ett flertal resultatbaserade samhällsfonder, s.k. SIB-fonder.

Att säkerställa kompetens

Vi satsar på utbildning i ansvarsfull placering för att utveckla personalens och Sitras kunskaper inom området. Vi deltar aktivt i bland annat Finsif ry:s (Finland’s Sustainable Investment Forum) verksamhet som främjar ansvarsfull placeringsverksamhet och vi samarbetar med Pääomasijoittajat ry och Invest Europe.

Beslutsfattande, rapportering och mätning

Sitras styrelse fastställer anvisningarna för ansvarsfulla placeringar. Sitras placeringsdirektör ansvarar för organiseringen av de ansvarsfulla placeringarna, och alla som deltar i placeringsverksamheten ansvarar för genomförandet av hållbarhetsarbetet.

Vi informerar om vår ansvarsfulla placeringsverksamhet på Sitras webbplats och i den årliga verksamhetsberättelsen. Dessutom rapporterar vi varje år om våra praxis för ansvarsfulla placeringar till PRI och internt till styrelsen.

Vad handlar det om?