cases
Beräknad läsningstid 11 min

Sitras klimatstrategi för placeringar

Sitras mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035. Det långsiktiga målet är en placeringsportfölj som ligger i linje med Parisavtalet.

Publicerad

Medvetenheten om klimatförändringen har ökat snabbt under de senaste åren, och allt fler företag och investerare har satt mål för att minska koldioxidutsläppen. Investerare kan påverka klimatförändringen genom att uppmuntra företag att ställa om till koldioxidsnål verksamhet och finansiera klimatlösningar.

Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad, vilket förutsätter snabba utsläppsminskningar. Även Sitras placeringsverksamhet utvecklas för att stödja målen i Parisavtalet.

Sitras klimatstrategi för placeringar har som mål att stävja klimatförändringen. Det är samtidigt ett av de viktigaste hållbarhetsmålen i vår placeringsverksamhet. Klimatstrategin hjälper till att hantera klimatrisker kopplade till placeringar samt att identifiera framtida avkastningsmöjligheter.

Undertecknandet av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) innebär även en skyldighet för Sitra att följa det internationella TCFD-ramverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) för rapportering med tillhörande krav i sin klimatrapportering.

I klimatstrategin för placeringar beaktas även rekommendationerna och principerna i de främsta internationella initiativen såsom FN:s Net-Zero Asset Owner Alliance, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) och Science Based Targets Initiative (SBTi). I strategin fastställs även klimatmålen för Sitras placeringsportfölj samt åtgärder för att uppnå målen. Klimatstrategin uppdateras regelbundet, och målen utvärderas utifrån ny forskningsdata och eventuella förändringar i placeringsmiljön.

Beslutsfattande och ansvar

Klimatstrategin för placeringar är en del av Sitras praxis för ansvarsfulla placeringar. Den ansvarsfulla placeringsverksamheten styrs av anvisningar som godkänts av Sitras styrelse.

På Sitra innebär ansvarsfulla placeringar att vi vid varje placeringsbeslut, utöver avkastning och risker, även beaktar faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG). Av miljöfaktorerna är begränsningen av klimatförändringarna ett av våra viktigaste ansvarsmål. Nästa utvecklingsområde för ansvarsfulla placeringar är naturens mångfald.

Samma principer för förberedelse och genomförande tillämpas för frågor rörande klimatförändringarna som för andra ansvarsfrågor. Sitras styrelse godkänner både anvisningarna för ansvarsfulla placeringar och klimatstrategin för placeringar. Sitras placeringsdirektör ansvarar för organiseringen av genomförandet av de ansvarsfulla placeringarna, och alla som deltar i placeringsverksamheten ansvarar för genomförandet av ansvarsarbetet. Ansvarsfrågor diskuteras regelbundet på placeringsteamets veckomöten. Arbetet med klimatstrategin sker i ett nära samarbete med andra experter inom Sitra.

Styrelsen får regelbundet rapporter om frågor relaterade till klimatförändringar. Sitra rapporterar årligen om sina rutiner för ansvarsfulla placeringar till PRI.

Tidsplan och strategins omfattning

Den globala övergången till koldioxidneutralitet kommer att ta decennier, och därför är även tidsplanen för klimatstrategin långsiktig. Den vetenskapliga kunskapen blir allt mer tillförlitlig och genomgripande, men utvecklingen är fortfarande mycket osäker. Därför har Sitras klimatstrategi delats in i olika delmål, och den utvecklas i takt med tillgången till ny kunskap och placeringsmarknadens utveckling med 2–3 års mellanrum. I inledningsskedet omfattar målen och uppföljningen i klimatstrategin aktie-, ränte- och fastighetsfonder, som det redan finns relativt mycket information om. Under de kommande åren utvidgas uppföljningen till andra tillgångstyper allt eftersom vi får mer kunskap.

Klimatrisker, möjligheter och riskhantering

Enligt TFCD:s definition delas klimatriskerna in i transitionsrisker kopplade till övergången till en koldioxidsnål ekonomi och fysiska risker kopplade till den globala klimatuppvärmningen.

Transitionsriskerna inkluderar bland annat regeländringar, teknologisk utveckling, marknadsbeteende och varumärkesrisker.

De fysiska riskerna delas in i akuta och kroniska. De potentiella avkastningsmöjligheterna som klimatförändringen kan medföra förknippas bland annat med företag som utvecklar teknologier för begränsning av klimatförändringar eller lösningar som underlättar övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

De risker och möjligheter som klimatförändringarna medför har ekonomiska konsekvenser, och identifieringen av dessa kan leda till förändringar i både strategisk allokering och placeringsstrategier. Det kan till exempel innebära att man gör sig av med vissa placeringsobjekt och att dialogen mellan kapitalförvaltare och företag intensifieras. De ekonomiska konsekvenserna av klimatriskerna kan till exempel vara produktionsstörningar, operativa störningar, störningar i leveranskedjan, värdeförluster i balansposter, fysiska skador, högre försäkringspremier, prisförändringar för resurser och produktion samt förändringar i konsumtionsbeteende.

Risker kan även bedömas genom att granska företagens egna klimatmål. Företag som har satt mål i enlighet med Science Based Targets initiativet kan anses följa Parisavtalet. De långsiktiga riskerna ökar om företagets mål helt saknar ambition..

Mål och verksamhetsplan

Sitra stödjer den globala omställningen till koldioxidneutralitet genom att välja och påverka sina placeringar. Det långsiktiga målet är att alla placeringar ska ligga i linje med Parisavtalet. Ytterligare ett mål är att uppnå en koldioxidneutral placeringsportfölj fram till 2035, förutsatt att placeringsmiljön tillåter det. Målet ligger även i linje med Finlands nationella mål.

Placeringarna genomförs på ett tryggt och lönsamt sätt i enlighet med med lagen om Sitra. Även omställningen till en koldioxidsnål och slutligen helt koldioxidneutral placeringsportfölj genomförs på ett kontrollerat sätt.

Sitras mål är att uppnå en koldioxidneutral placeringsportfölj fram till 2035.

För att begränsa klimatförändringarna krävs att man ökar användningen av hållbara och förnybara energiformer och slutar använda fossila bränslen. Andra åtgärder kan bland annat vara energibesparingar, energieffektivitet, cirkulär ekonomi, elektrifiering av trafiken, stopp för avskogningen, fler naturliga kolsänkor samt hållbar livsmedelsproduktion och hållbar livsmedelskonsumtion.

Det innebär att man måste bedöma avkastningen i förhållande till risken ur ett klimatperspektiv, begränsa, eller till och med utesluta, bolag eller branscher med hög risk i placeringsuniversumet och öka antalet placeringar som erbjuder klimatlösningar.

Sitra strävar efter en koldioxidneutral placeringsportfölj utan utsläppskompensation. Inom realekonomin sker påverkan på utsläppsminskningarna på företagsnivå, och därför har vi en försiktig inställning till användningen av kompensationer i placeringsverksamheten. Det finns begränsat med kompensationsmöjligheter, och därför ska de endast användas vid de tillfällen där andra metoder för utsläppsminskning inte är möjliga av tekniska eller ekonomiska skäl.

En klimatanalys av placeringsportföljen förutsätter data av hög kvalitet. Sitra hämtar sina klimatdata från Sijoitustutkimus-gruppens ESG-rapporter som grundar sig på MSCI:s data. Idag kan vi beräkna koldioxidrisken för cirka 60 procent av placeringsportföljens värde.

Målet är att öka täckningsprocenten för data genom att lägga till nya tillgångstyper i beräkningen och utöka indikatorerna och nyckeltalen. Sitras placeringsportfölj analyseras minst en gång om året, och en klimatrapport skapas utifrån dessa data.

Placeringarnas klimatpåverkan och klimatrisk mäts med hjälp av koldioxidavtrycket. Det långsiktiga målet är en koldioxidneutral placeringsportfölj. På kort sikt ska placeringsportföljens koldioxidintensitet sänkas avsevärt. Utvecklingen följs upp med hjälp av jämförelseindexet: Koldioxidintensiteten i Sitras placeringar ska vara lägre än jämförelseindexet. Målet är att koldioxidintensiteten i placeringarna ska vara minst 50 procent lägre 2025 jämfört med 2020. Motsvarande mål för år 2030 är 75 procent.

I granskningen av koldioxidavtrycket och koldioxidintensiteten beaktar vi utsläpp som orsakas av företagets verksamhet (s.k. scope 1) och indirekta utsläpp kopplade till energi som företaget köper till sin verksamhet (scope 2). Målet är att, när beräkningsmetoderna och datatillgången utvecklas, även ta hänsyn till alla indirekta utsläpp (scope 3).

Klimatrisken kan minskas genom att prioritera företag med för branschen relativt låga koldioxidavtryck och låg koldioxidintensitet. Klimatrisken kan även minskas genom placeringar i förnybar energi eller annan verksamhet som är gynnsam för miljön.  

Sitra strävar efter en koldioxidneutral placeringsportfölj utan utsläppskompensation.

Ett viktigt verktyg för investerare i bekämpningen av klimatförändringar är finansiering av klimatlösningar. Med klimatlösningar avses placeringar i företag som skapat lösningar för att minska utsläppen och som i sin verksamhet tar hänsyn till klimatförändringarnas utveckling. Det innebär att klimatlösningar spelar en viktig roll i både begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna. Senast under 2023 kommer Sitra att precisera sin definition och sätta ett mål för klimatlösningarnas andel i portföljen.

Företag vars omsättning till över 30 procent är kopplad till tillverkningen av stenkol eller användning av stenkol i energiproduktionen och som inte har en tydlig strategi för att minska användningen av stenkol har uteslutits från Sitras placeringsuniversum. Vi följer även upp utvecklingen av andra potentiella koldioxidrisker, till exempel mängden fossila bränslereserver.

Företagens åtaganden att minska utsläppen i förhållande till målen i internationella klimatavtal ger investerare en indikation om utvecklingens riktning. Sitra följer upp placeringsportföljens mål och utveckling i förhållande till Parisavtalet avseende varje enskild fond och för en dialog med kapitalförvaltarna.

Även investerare kan försöka påverka företag och kapitalförvaltare, och särskilt stora investerare har en god möjlighet att påverka. Institutionella investerare är de mest pådrivande avseende ansvarsfulla placeringar. Genom att nätverka kan även mindre investerare koncentrera sitt inflytande på ett större antal placeringstillgångar.

Företag vars omsättning till över 30 procent är kopplad till tillverkningen av stenkol eller användning av stenkol och som inte har en tydlig strategi för att minska användningen har uteslutits från Sitras placeringsuniversum

Sitra placerar i fonder, vilket betonar vikten av att använda påverkansnätverk, eftersom direkta kontakter med företagen är sällsynta. Sitra för samtal om påverkan med sina kapitalförvaltare.

Sitras påverkan sker även genom deltagande i investerar-initiativ. Initiativet Climate Action 100+ syftar till att få företag att sätta upp mål för utsläppsminskningar som ligger i linje med Parisavtalet samt att rapportera om klimatförändringarnas risker för verksamheten.

Målet om koldioxidneutralitet har delvis styrt utvecklingen av placeringsportföljen sedan 2021. Vi har satt delmål för åren 2023–2030 vars innehåll och tidsplan regelbundet justeras i takt med förbättrat kunskapsunderlag.

Under de senaste femton åren har Sitra gjort klimatvänliga placeringar bland annat i tematiska aktie- och kapitalfonder, infrastruktur för förnybar energi, fastigheters energieffektivitet och tillväxtföretag som utvecklar klimatvänliga tekniker. Det betyder att vi har vidtagit åtgärder för att uppnå en mer klimatvänlig placeringsportfölj långt innan klimatstrategin skapades.

Risker kopplade till strategins genomförande

Klimatstrategin måste skapas med en osäker framtid i åtanke, och dess genomförande kan inte planeras i detalj.

Definitionerna av klimatindikatorer och koldioxidneutralitet är fortfarande inte helt entydiga och kan komma att ändras i framtiden. Omfattningen av tillgängliga klimatdata har kontinuerligt förbättrats, men det råder fortfarande osäkerhet kring informationens tillförlitlighet.

Endast en liten del av verksamheterna i de företag som Sitra placerar i sker i Finland och omfattas av det nationella målet för koldioxidneutralitet. De flesta andra målen för koldioxidneutralitet i världen infaller längre fram i tiden (2040–2060), och i vissa fall har inga mål fastställts ännu. Det betyder att 2035 finns det troligtvis endast ett begränsat utbud av koldioxidneutrala placeringsmöjligheter, och en del av de sektorer som utgör viktiga samhällsfunktioner kan hamna utanför Sitras placeringsuniversum.

Som fondinvesterare kan Sitra inte påverka valet av enskilda placeringar. Fondernas placeringsstrategier motsvarar inte alltid Sitras klimatstrategi fullt ut, vilket kan innebära en risk för att objekt som inte är förenliga med klimatstrategin hamnar i placeringsportföljen. På grund av fördröjningar i rapporteringen har Sitra inte en fortlöpande, aktuell bild av fondernas placeringar.

En alltför snabb minskning av koldioxidavtrycket kan leda till ökade placeringsrisker, bland annat genom en minskad diversifiering eller placeringarnas fel timing.

Sitras mål är att stödja omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, vilket förutsätter placeringar även i företag som fortfarande har ett högt koldioxidavtryck. Placeringar i företag som stödjer den gröna omställningen kan även tillfälligt öka placeringsportföljens koldioxidavtryck.


Vad handlar det om?