Samarbetsprojektet TEHDAS

Samarbetsprojektet TEHDAS, som finansierades av Europeiska unionen och medlemsländer, utvecklade gemensamma verksamhetsprinciper för utnyttjande av hälsodata. I arbetet deltog 25 länder.

Aktuellt

nyheter

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

Plock

Europeiska unionen bör fördjupa samarbetet för att främja människornas hälsa

nyheter

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

Plock

En säker användning av hälsouppgifter främjas målmedvetet i Europa

Kommentar

Nytt lagförslag om hälsodata av EU-kommissionen – vad är bra att veta?

Foto av enkäten på websidan.
Plock

Hur utnyttjas hälsouppgifter i framtiden? – svara på enkäten

Bild av den artikeln på en webbplats.
Plock

EU:s ordförandeland Frankrike ger fart åt användningen av hälsodata i Europa – Sitra är med i förtruppen

Bild av artikeln på websidan.
Plock

EU måste omvärdera förvaltningen av hälsodata

Bild av publikationen
Plock

Användningen av hälsodata behöver särskild EU-lagstiftning

Plock

Europeiskt hälsodataprojekt lockade med ett brett utbud av experter

nyheter

Ansökan till expertgrupperna i EU-finasierat hälsodataprojekt är öppen

nyheter

Sitra utsedd att samordna samarbetsprojektet för EU:s hälsoprogram

Vad handlar det om?

Europeiska unionen strävar efter att främja gränsöverskridande och säker användning av hälsouppgifter. EU:s gemensamma hälsodataområde förbereddes i det av Sitra ledda samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space). I projektet deltog 25 länder.

Projektet fokuserade på utnyttjande av hälsodata inom forskning, innovationer och beslutsfattande (s.k. sekundär användning Sekundär användning av uppgifter Med sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården avses att kund- och registeruppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården används för något annat användningsändamål än det primära ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats. De sekundära användningsändamål som anges i lagen är: vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn, myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter, undervisning och informationsledning. Öppna termsidan Sekundär användning av uppgifter ). Särskilt följande granskades:

Att använda hälsouppgifterna på ett mer mångsidigt sätt än i dag skulle förbättra människors vård och stärka Europas konkurrenskraft vad gäller forskning och innovationer.

Vad åstadkom vi?

Projektet visade att det finns stora skillnader i de olika EU-ländernas beredskap att påskynda användningen av hälsouppgifter för forskning och innovationer.

För närvarande stöter europeiska forskare, företag och beslutsfattare på flera hinder för utnyttjande av hälsouppgifter över nationsgränserna. De största hindren är förknippade med lagstiftningen. Praxis vad gäller insamling och behandling av hälsouppgifter varierar på grund av skillnader i de olika EU-ländernas lagstiftning, och länderna tolkar den allmänna dataskyddsförordningen ( GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) Förordningen (EU) 2016/679 eller Europeiska unionens nya dataskyddsförordning (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter som utförs av individer, företag eller organisationer inom EU. Öppna termsidan Dataskyddsförordningen (GDPR) ) på olika sätt. Därför förutsätter smidigt utnyttjande av hälsouppgifter att man tydliggör både unionens och medlemsländernas lagstiftning.

Lagstiftningen som bereds i EU är avsedd att klargöra och harmonisera de olika medlemsländernas praxis.

I framtiden kan en tillståndsgivande myndighet fatta besluten om användningen av hälsouppgifter i respektive land. Tillstånd att använda uppgifterna ges endast för ändamål som fastställs i lagstiftningen, och uppgifterna kan utnyttjas endast i en datasäker behandlingsmiljö. TEHDAS-projektet utarbetade rekommendationer om vilka typer av miljöer som är säkra för behandling av uppgifter. Människornas integritetsskydd förbättras när praxis gällande delning och utnyttjande av information definieras gemensamt i Europa.

I TEHDAS-projektet utvecklades en kvalitetsram för uppgifterna. Syftet med ramen är att säkerställa att hälsouppgifter, som samlats in runt om i Europa och används till exempel inom forskning, är tillräckligt pålitliga och ändamålsenliga. Europeiska läkemedelsmyndigheten utnyttjade kvalitetsramen i sitt eget arbete.

Européernas åsikter om utnyttjande av hälsouppgifter kartlades med en öppen enkät. Enligt resultaten är människorna intresserade av att dela sina hälsouppgifter men på ett sätt som noggrant tryggar integritetsskyddet och säkerheten. I projektet utreddes också hur individer och organisationer kan frivilligt dela sina data för allmännyttiga syften, såsom forskning.

Europeiska kommissionen utnyttjade projektets rekommendationer i sitt förslag till förordningen om ett europeiskt hälsodataområde som kommissionen förelade i maj 2022.

Samarbetsprojektet TEHDAS grundade sig på Europeiska kommissionens arbetsprogram för hälsa (PDF) som offentliggjordes 2020. Sitra utsågs av social- och hälsovårdsministeriet att delta i projektet och agerade som samarbetsprojektets koordinator på begäran av länderna som deltar i projektet.

Som koordinator ansvarade vi för budgeten som EU:s hälsoprogram beviljade projektet. Dessutom ansvarade vi för projektets kommunikation som omfattade hela Europa, inklusive webbplatsen tehdas.eu. Dessutom deltog vi i skapandet av rapporter tillsammans med partner som deltog i projektet.

Samarbetsprojektet TEHDAS genomfördes som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030.

Vad är läget?

Samarbetsprojektet TEHDAS inleddes 1.2.2021 och avslutades 31.7.2023.

Mer information om projektresultaten finns på projektets webbplats. Den engelska publikationen som sammanställer projektresultaten (sammanfattning på svenska) och den förknippade nyheten publicerades 14.9.2023.

I oktober 2023 valde medlemsländerna Sitra att koordinera även det fortsatta arbetet efter det lyckade TEHDAS-projektet.

Den tekniska infrastrukturen som är förknippad med sekundär användning av hälsouppgifter och beskrivs i kommissionens förslag till förordningen testas för närvarande i det pågående HealthData@EU-pilotprojektet. Sitra finansierar Findatas och VTT:s deltagande i pilotförsöket.

Vem deltar?

Hälsodataområdet förbereddes med 25 länder och närmare 250 experter. Från Finland medverkade utöver Sitra även Institutet för hälsa och välfärd (THL), Teknologiska forskningscentralen VTT, Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC) och tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata.

Sitra samlade ihop en nationell expertgrupp för att konsultera finländska organisationer och experter intresserade av projektet. I gruppen som sammanträdde kvartalsvis erbjöd över 100 finländska experter sina kunskaper och sin kompetens för att främja arbetet.

Kontakta oss

personer
Markus Kalliola
Projektledare, Hälsodata 2030
personer
Elina Drakvik
Ledande expert, Hälsodata 2030
personer
Maria Nurmi
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?