Samarbetsprojektet TEHDAS

Inom samarbetsprojektet TEHDAS, som finansieras av EU:s hälsoprogram, utvecklas gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata. I arbetet deltar 25 länder.

Vad handlar det om?

Enligt vårt mål gynnas medborgare, organisationer och företag i Europa av en datasäker och sömlös tillgång till hälsodata, oavsett plats.

Samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata i Europa. Projektet fokuserar på följande helheter:

Projektets centrala resultat är en europeisk förvaltningsmodell för utnyttjande av hälsodata. Modellen kan omfatta att en ny organisation eller uppgifter inkluderas i EU:s befintliga institutioner och organisationer.

Resultaten från TEHDAS-projektet används bland annat i bakgrunden till Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag och för att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning. Ett aktuellt exempel på beredningen av ny lagstiftning gäller skapandet av den europeiska hälsodatarymden (European Health Data Space). Syftet med den europeiska hälsodatarymden är att medborgare, organisationer och företag ska gynnas av en datasäker, sömlös tillgång till hälsodata oavsett plats.

Samarbetsprojektet TEHDAS baserar sig på Europeiska kommissionens arbetsprogram för hälsa (PDF)  år 2020, där målen och budgeten fastslogs för projektet. Målen preciserades under våren och sommaren 2020. Det ansvariga ministeriet i Finland, social- och hälsovårdsministeriet, utsåg Sitra till behörig organisation (Competent Authority) för projektet.

De behöriga europeiska myndigheter som deltar i projektet valde i juni 2020 enhälligt Sitra till att samordna samarbetsprojektet. Sitras roll och uppgifter samt ekonomiska ansvar har fastställts i de 25 ländernas gemensamma projektplan.

Vad gör vi?

Sitra är den av social- och hälsovårdsministeriet utsedda behöriga organisationen (Competent Authority) och samordnaren för samarbetsprojektet.

Vi samordnar det gemensamma projektet för 25 länder och har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och EU:s övriga institutioner och myndigheter.

Som samordnare svarar vi för budgeten som beviljats projektet. Vi ansvarar också för projektkommunikationen och webbplatsen TEHDAS.eu, som lanseras i april. Dessutom deltar vi i skapandet av projektets resultat tillsammans med partner i de 25 länder som deltar i projektet.

Samarbetsprojektet TEHDAS genomförs som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030. Samarbetsprojektet kommer att leda till bland annat resultat gällande datakvalitet och datainfrastruktur samt medborgarnas delaktighet. Sitra kan sedan genomföra pilotprojekt tillsammans med samarbetspartner i Finland och åskådliggöra hur koncepten kan tas i bruk.

Vad är på gång?

Samarbetsprojektet TEHDAS startade 1.2.2021 och kommer att fortsätta till 1.8.2023.

En öppen ansökan till intressenter att delta i projektet pågick den 1 -21.3.2021. Mer information om hur ansökningsprocessen fortskrider och hur man kan delta i projektet finns på projektets webbplats.

Vem är med?

I samarbetsprojektet TEHDAS medverkar experter från 21 EU-medlemsstater och 4 andra länder i Europa. Från Finland medverkar förutom Sitra även Institutet för hälsa och välfärd (THL), VTT, CSC och Findata.

Aktuellt

Kontakta oss

Vad handlar det om?