TEHDAS-yhteistoimintahanke

Euroopan unionin kolmannen terveysohjelman rahoittamassa TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa kehitetään yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan hyödyntämiseen. Työhön osallistuu 25 maata.

Mistä on kyse?

Tavoitteemme mukaan tulevaisuuden Euroopassa kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista riippumatta.

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (Joint Action Towards the European Health Data Space) tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteiset periaatteet terveysdatan hyötykäyttöön. Hankkeessa keskitytään seuraaviin kokonaisuuksiin:

Hankkeen keskeinen tuotos on eurooppalainen hallintomalli terveysdatan hyötykäyttöön. Malli voi sisältää uuden organisaation tai tehtävien sisällyttämisen olemassa oleviin EU:n instituutioihin ja organisaatioihin.

TEHDAS-hankkeen tuotoksia käytetään muun muassa Euroopan komission lainsäädäntöehdotusten taustalla ja jäsenmaiden kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen. Ajankohtainen esimerkki uuden lainsäädännön valmistelusta liittyy Euroopan terveysdata-avaruuden (European Health Data Space) luomiseen. Euroopan terveysdata-avaruuden tavoite on, että kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista riippumatta.

TEHDAS-yhteistoimintahanke perustuu Euroopan komission vuonna 2020 julkistamaan terveyden työohjelmaan (PDF), jossa hankkeelle on määritelty tavoitteet ja budjetti. Tavoitteita täsmennettiin keväällä ja kesällä 2020. Suomen vastaava ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö nimesi Sitran hankkeen kansalliseksi toimivaltaiseksi organisaatioksi (Competent Authority).

Hankkeeseen osallistuvat eurooppalaiset toimivaltaiset viranomaiset valitsivat kesäkuussa 2020 yksimielisesti Sitran koordinoimaan yhteistoimintahanketta. Sitran rooli ja tehtävät sekä taloudelliset vastuut on määritelty 25 maan yhteisessä projektisuunnitelmassa.

Mitä teemme?

Sitra on STM:n nimeämä kansallinen toimivaltainen organisaatio (Competent Authority) ja yhteistoimintahankkeen koordinoija.

Koordinoimme 25 maan yhteistä hanketta ja toimimme läheisessä yhteistyössä Euroopan komission ja muiden EU:n instituutioiden ja virastojen kanssa.

Koordinaattorina vastaamme EU:n terveysohjelman hankkeelle myönnetystä budjetista. Vastuullamme on myös hankkeen viestintä ja tehdas.eu-verkkosivut. Lisäksi osallistumme hankkeen sisällöllisten tuotosten toteuttamiseen yhdessä 25 maan muiden hankkeeseen osallistuvien kumppanien kanssa.

TEHDAS-yhteistoimintahanke toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia. Yhteistoimintahankkeesta syntyy muun muassa datan laatuun ja infrastruktuuriin sekä kansalaisten osallisuuteen liittyviä tuotoksia, joita Sitra voi hyödyntää käytännön piloteissa yhteistyökumppaneidensa kanssa Suomessa ja havainnollistaa konseptien käyttöönottoa.

Missä mennään?

TEHDAS-yhteistoimintahanke käynnistyi 1.2.2021.

Avoin haku sidosryhmille liittyä hankkeeseen oli käynnissä 1.-21.3.2021. Lisätietoa haun etenemisestä ja siitä, miten hankkeeseen voi päästä mukaan, löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Keitä mukana?

TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa on mukana asiantuntijoita 21 EU:n jäsenvaltiosta ja 4 muusta Euroopan maasta. Suomesta on Sitran lisäksi mukana liitännäisorganisaatioina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), VTT, CSC ja Findata.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?