publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

Resultat från samarbetsprojektet Europeiskt hälsodataområde 2021–2023

Författarna

Markus Kalliola

Projektledare, Lösningar för välbefinnandet

Elina Drakvik

Senior Lead, Lösningar för välbefinnandet

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sammanfattning

TEHDAS-projektet (Towards the European Health Data Space), ett samarbetsprojekt inom Europeiska unionens hälsoprogram, stödde medlemsstaterna och Europeiska kommissionen i utvecklingen av sekundär användning av hälsouppgifter inom EU.

Till följd av projektets framgångsrika genomförande är EU:s medlemsländer nu bättre förberedda för den kommande lagstiftningen. Under projektet förde de centrala intressenterna aktiv dialog om utnyttjandet av hälsodata. Medlemsstaternas ståndpunkter och förväntningar gällande det europeiska hälsodataområdet (EHDS, European Health Data Space) kartlades med besök i tolv medlemsstater. Lagstiftningsförslagets nyttor erkändes i samtliga länder, men fortfarande observerade man vissa praktiska och juridiska utmaningar som måste lösas för att säkerställa ett lyckat genomförande av lagstiftning förknippad med hälsouppgifter.

I resultaten betonades också behovet av en tillförlitlig förvaltningsmodell med vilken man säkerställer att hälsouppgifterna kan delas för forskningsändamål och utnyttjas som grund för beslutsfattandet samtidigt som det allmänna förtroendet bevaras. I projektet analyserades problem med användningen av hälsodata och erbjöds lösningsförslag med vilka människornas förtroende för delande av deras uppgifter för sekundära syften ökar och delandet sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

De största hindren för utnyttjandet av hälsodata i Europa är förknippade med juridiska synpunkter, vilket visar att tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning kräver standardisering och styrning. Även svårigheterna med verkställandet av det kommande europeiska hälsodataområdet är förknippade med enhetlig tolkning av lagstiftningen. I TEHDAS-projektet uppstod det konkret samarbete mellan medlemsländerna och rekommendationer för byggande av en förvaltningsmodell för hälsouppgifter.

Åtgärderna förknippade med uppgifternas kvalitet inbegrep analys av nuvarande kompatibilitetstandarder och -initiativ. Det viktigaste resultatet var uppgifternas kvalitetsram, där man gestaltar centrala delfaktorer som möjliggör semantisk kompatibilitet. Resultaten utnyttjades under projektet av europeiska läkemedelsmyndigheten, med vilken samarbetet var mycket intensivt.

Gränsöverskridande samarbete förutsätter också att infrastrukturerna är tekniskt kompatibla. I projektet skapades arkitektur med decentraliserad infrastruktur för sekundär användning av hälsouppgifter och åskådliggjordes en stig med konkreta faser som användaren av uppgifterna måste följa vid sekundär användning av hälsodata inom det europeiska hälsodataområdet.

Säkerhet är alltid en central faktor i användningen av hälsouppgifter. Analys av säkra behandlingsmiljöer erbjöd en fruktbar grund för diskussioner om hur de kan byggas upp i Europa i framtiden.

Européernas åsikter om utnyttjande av hälsouppgifter kartlades med en öppen enkät. Enligt resultaten är människorna intresserade av att dela sina hälsouppgifter men på ett sätt som noggrant tryggar integritetsskyddet och säkerheten. Utöver enkäten utredde projektet begreppet dataaltruism och utarbetade rekommendationer för genomförande av dataaltruism inom hälsosektorn.

Allt som allt har projektet erbjudit en stadig grund utifrån vilken det är möjligt att säkerställa att lagstiftningen inom branschen är lämplig och ändamålsenlig. Med projektet har man främjat tillgängligheten av hälsouppgifter över gränserna, vilket i sin tur främjar forskning, innovation och beslutsfattande för att förbättra folkhälsan som slutligen leder till bättre hälsa för alla.

Vi rekommenderar

nyheter

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

Plock

Europeiska unionen bör fördjupa samarbetet för att främja människornas hälsa

nyheter

Användningen av europeiska hälsodata förändras i grunden under ledning av finländare

Plock

En säker användning av hälsouppgifter främjas målmedvetet i Europa

Kommentar

Nytt lagförslag om hälsodata av EU-kommissionen – vad är bra att veta?

Foto av enkäten på websidan.
Plock

Hur utnyttjas hälsouppgifter i framtiden? – svara på enkäten

Bild av den artikeln på en webbplats.
Plock

EU:s ordförandeland Frankrike ger fart åt användningen av hälsodata i Europa – Sitra är med i förtruppen

Bild av artikeln på websidan.
Plock

EU måste omvärdera förvaltningen av hälsodata

Bild av publikationen
Plock

Användningen av hälsodata behöver särskild EU-lagstiftning

Plock

Europeiskt hälsodataprojekt lockade med ett brett utbud av experter

nyheter

Ansökan till expertgrupperna i EU-finasierat hälsodataprojekt är öppen

nyheter

Sitra utsedd att samordna samarbetsprojektet för EU:s hälsoprogram

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Advancing data sharing to improve health for all in Europe

Undertitel

Main findings of joint action Towards the European Health Data Space 2021–2023

Författarna

Markus Kalliola, Elina Drakvik och Maria Nurmi (ed.)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

28

ISBN (PDF)

978-952-347-347-8

ISSN (PDF)

1796-7112 (nätpublikation)

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

236

Vad handlar det om?