HÄLSODATA 2030

I projektet bygger vi upp lösningar, spelregler och en bro för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa.

Aktuellt

Vad handlar det om?

För att lösa de komplicerade problemen i en snabbt föränderlig värld krävs ett mångsidigare samarbete. COVID-krisen har till exempel betonat betydelsen av gemensamma europeiska hälsoprojekt och gemensamt europeiskt informationsutbyte. Förtroende för utnyttjande av data mellan länderna förutsätter transparens, fungerande referensramar och gemensam reglering.

Den europeiska hälsodatarymden som beskrivs i EU:s datastrategi gynnar utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem samt tillgången till och effektiviteten och hållbarheten hos tjänster. Även forskning och innovationsverksamheten drar nytta av bättre tillgång till data.

Gemensamma spelregler, verksamhetsmodeller och lösningar som respekterar människors rätt till integritet måste skapas för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata. Projektet Hälsodata 2030 genomför de strategiska målen för temat En rättvis dataekonomi som inleds i januari 2021 med tanke på nyttoanvändningen av hälsodata.

Finland har utmärkta möjligheter att bli en föregångare inom EU när det gäller att utnyttja hälsodata. Ett av nyckelområdets mål är att skala vårt projekt Välfärdens serviceoperatör (Isaacus) till EU-nivå och säkerställa att digitaliseringsutvecklingen och den relaterade dataekonomin medför fördelar för finländska företag.

Projektet Hälsodata 2030 är en fortsättning på våra tidigare projekt som påskyndar elektronisk ärendehantering: Informationsleden gör redan dataöverföringen från ett system till ett annat i Finland och i systemets hemland Estland smidigare. Tillståndsmyndigheten inom social- och hälsovården Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av uppgifter, förbättrar materialets informationssäkerhet och främjar medborgarnas dataskydd. Findatas verksamhetsmodell motiverades Projektet Isaacus, där vi främjade sekundär användning av social- och hälsovårdsdata till exempel för forskningsändamål. Projektet IHAN har banat väg för en rättvis dataekonomi och utvecklat praktiska verktyg och spelregler för företag och andra organisationer som utnyttjar data. I framtiden är individens egna data ett viktigt tillägg när vi övergår till individuell hälso- och sjukvård och välfärdstjänster.

Vad gör vi?

 

Vi genomför samarbetsprojekt med företag och andra aktörer för att främja utnyttjandet av Finlands konkurrenskraft och hälsodata och koordinerar EU:s samarbetsprojekt inom hälsoområdet (Joint Action Towards the European Health Data Space, TEHDAS).

Genom att agera i centrum för utvecklingsarbetet påverkar vi spelreglerna på ett gynnsamt sätt och skapar en bättre konkurrenskraft för finländska företag när verksamhetsmiljön blir mer förutsägbar. Europeiska kommissionen har genom sina meddelanden stakat ut riktlinjer för Europas digitala framtid fram till 2025.

Ur individens synvinkel är det viktigt att man i utvecklingen av digitaliseringen och dataekonomin säkerställer att individens rättigheter tillgodoses och att individerna stöds att använda sina egna data.

Projektet är planerat för att säkerställa Finlands aktiva roll i en hållbar digitaliseringsutveckling. Till hållbar digitalisering hör utvecklingen av den inre marknaden för europeiska data som beskrivs i datastrategin och den etiska användningen av artificiell intelligens som motor för databaserade tjänster.

Vem är med?

Den europeiska välfärden byggs upp i samarbete med ett brett internationellt spektrum av intressentgrupper. Utöver den offentliga och tredje sektorn deltar även företag samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.

Vad är på gång?

Projektet inleddes hösten 2020 och avslutas i slutet av 2023.

Kontakta oss

Vad handlar det om?