Planetär hälsa

Människans välbefinnande och miljöns tillstånd är starkt kopplade till varandra. Med hjälp av projekten ökar vi kunskapen om planetär hälsa, kartlägger praktiska åtgärder och sprider god praxis inom olika affärsområden, såväl i Finland som i Europa.

Aktuellt

publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

nyheter

Det ömsesidiga beroendet mellan miljöns tillstånd och människans välbefinnande bör vara ett rättesnöre i det politiska beslutsfattandet

publikationer

Planetär hälsa (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

Fenomen

Planetär hälsa bygger på kontakten med naturen

Vad handlar det om?

För närvarande överskrider vi naturens belastningsgränser med vår verksamhet, vilket leder till att kommande generationers liv och välbefinnande försämras. Klimatförändringen, minskning av biologisk mångfald och miljöförstöring försämrar människornas hälsa. Naturens försvagade bärkraft återspeglas bland annat på näring och livsmedel, folksjukdomar och människornas immunförsvar.

Man talar om planetär, det vill säga gemensam hälsa, som omfattar tanken att människornas välbefinnande och miljötillståndet är ömsesidigt beroende av varandra.

Finland kan nå framgång genom att bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft. Till exempel med hjälp av data kan man identifiera betydande riskfaktorer, utarbeta prognoser och modeller, följa upp utvecklingsriktningar samt identifiera nya fenomen och söka lösningar på problemen.

Resultat

Lagstiftningsarbete och god praxis i EU och medlemsländerna

I projektet kartlades vilka konkreta åtgärder EU-kommissionen och medlemsländerna planerar eller vilka åtgärder som behövs för att främja planetära hälsan.

I projektet sammanfördes samhällsaktörer för att diskutera om nödvändiga åtgärder och bra exempel på etableringen av förfaranden inom branschen för planetär hälsa, både på EU-nivå och i medlemsländerna. Utredningen publicerades i september 2023 och presenterades då för EU:s beslutsfattare och experter inom branschen på en tillställning som ordnades i Bryssel.

Inom utredningen rekommenderar man flera åtgärder. Tillvägagångssättet som baserar sig på planetär hälsa bör följas inom alla förvaltningsområden för att främja ett tvärvetenskapligt perspektiv och avlägsna politiska silor. För att tillvägagångssättet och framstegen ska kunna följas upp behöver man gemensamma indikatorer. Inom hälsovården bör man ta i bruk ett tillvägagångssätt som är mer holistiskt än i nuläget och bland annat beakta sektorns klimatutsläpp samt skapa ett forum för bästa praxis, där man kan dela information och erfarenheter. Även investeringar i utbildning, forskning och kommunikation samt internationellt samarbete lyfts fram som viktiga inom utredningen.

Mer information: publikation (på engelska, sammanfattning på svenska) och nyhet

Genomförare: European Policy Centre
Kontaktperson: Elizabeth Kuiper, E.Kuipera (at) epc.eu

Planetär hälsa som mål – Lösningar för att trygga människornas och naturens välbefinnande

Vi sammanfattade grundläggande saker i utredningen, som öppnar upp ömsesidiga beroenden mellan människans hälsa, naturen och omgivningen samt matsystemet.

Grunden för publikationen utgörs av en workshop som Sitra ordnade i december 2022, till vilken man bjöd in experter för att diskutera olika delområden inom planetär hälsa: människans hälsa, naturen och omgivningen samt maten. Samtalen under workshopen analyserades och kompletterades med aktuell litteratur och fördjupande artiklar av forskare inom branschen som belyser den planetära hälsans mångsidiga dimensioner. I slutet av publikationen har man sammanställt ett antal förslag för att främja den planetära hälsan.

Mer information: publikation (på finska med sammanfattning på svenska) och nyhet (på finska)

Öka kunskapen om gemensam hälsa

I projektet spreds tankesättet om att människans och naturens välbefinnande är starkt knutna till varandra. Ett övergripande tankesätt kan utnyttjas inom förebyggandet av hälso- och miljökriser och till exempel när man gör upp planer för insamling, användning och hantering av hälsodata.

Basinformationen om den gemensamma hälsan sammanställdes i en publikation som riktar sig särskilt till gymnasiestuderande och fungerar som stöd för skolbesök. I projektet har man dessutom stärkt samarbetet och kommunikationen mellan forskare, myndigheter och andra aktörer genom att grunda ett nätverk och sprida god praxis i workshopen.

Mer information: One Health Finland rf:s publikation (sammanfattning på svenska) och blogg (2.10.2023 på finska)

Genomförare: One Health Finland rf (på finska)
Kontaktperson: Minna Maunula, minna.maunula (at) onehealth.fi

Pågående projekt

Skogsrecept stävjar illamåendet hos unga

Projektets mål är att främja välbefinnandet hos unga genom att utnyttja forskningsdata om hälsoeffekterna hos naturen.

Inom projektet utvecklas, tillämpas och systematiseras befintlig data till en konkret verksamhetsmodell som implementeras i examensprogrammens studier vid Tammerfors yrkeshögskola. Verksamhetsmodellen kan även tillämpas inom andra läroanstalter och högskolor. Målet är att göra naturen till en del av studerandenas vardag med metoder som använder spelifiering och digitalisering.

I projektet deltar studerande inom flera olika utbildningsbranscher, som gör projektstudier i olika skeden av projektet, valbara studier och eventuellt också lärdomsprov.

Genomförs av: Tammerfors yrkeshögskola (nyhet på finska 7.2.2023)
Kontaktperson: Överlärare Ulla Häggblom, ulla.haggblom (at) tuni.fi

Vad händer nu?

En del av projekten har slutförts och resten avslutas hösten 2024.

Kontakta oss

personer
Elina Drakvik
Senior Lead, Lösningar för välbefinnandet
personer
Liisa Pietola
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Taru Ryske
Projektkoordinator, Samhällelig Förutsägelse och Utbildning

Vad handlar det om?