publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

Hur värnar vi om den gemensamma hälsan?

Författarna

Essi Huotari, Minna Maunula, Sanni Haahti, Jenni Sademies, Johanna Muurinen, Karoliina Kettunen, Johannes Cairns, Anniina Sarekoski, Hanna Paulomäki (One Health Finland ry)

Publicerad

Sammanfattning

Det finns redan en enorm mängd information om olika delområden som gäller den gemensamma hälsan. Trots detta är förståelsen för ämnet bristfälligt. Syftet med publikationen är inte att öka informationsöverflödet med nya fakta, utan tanken är att ur det enorma dataflödet skapa en syntes som ökar förståelsen.

För att man ska kunna stävja den pågående klimatförändringen, minskningen av biologisk mångfald, miljöförstöringen, mikrobiella hot och andra problem, behöver vi publikationer som binder samman materialen som berättar om dessa företeelser och som har en helhetsmässig och systematisk infallsvinkel.

Vi har troligtvis redan den information och kompetens vi behöver till exempel för att stävja uppvärmningen av klimatet, men beslutsfattandet och åtgärderna saknas.

Publikationen sammanfattar information om de typer av kriser vi står inför, sambanden mellan problemen och behovet av ett övergripande tankesätt. I publikationen presenteras faktorer som hotar den gemensamma hälsan och den utveckling som lett till dem, samtidigt som man behandlar lösningar som redan finns och åtgärder i framtiden, det vill säga vad det lönar sig att fästa uppmärksamheten vid i fortsättningen för att stävja hoten.

Publikationen är avsedd för alla som är intresserade av teman kring gemensam hälsa och som vill ha information från flera perspektiv på ett lättillgängligt sätt. Publikationen lämpar sig särskilt för gymnasiestuderande och fungerar som ett lättbegripligt och fördjupande läromaterial.

Publikationen har sammanställts av One Health Finland rf (på finska) som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Me ja maapallo

Undertitel

Miten vaalia yhteistä terveyttä?

Författarna

Essi Huotari, Minna Maunula, Sanni Haahti, Jenni Sademies, Johanna Muurinen, Karoliina Kettunen, Johannes Cairns, Anniina Sarekoski, Hanna Paulomäki (One Health Finland ry)

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2023

Utgivare

One Health Finland ry

Sidantal

32

Vad handlar det om?