Cirkulär ekonomi

Lösningar i den cirkulära ekonomin behövs för att bevara den biologiska mångfalden och för att lösa klimatkrisen. Hjälp oss skapa en snabb och rättvis omställning till ett samhälle där vi behåller värdet av det vi producerar, genom smartare design och tjänster som möter våra behov utan att vi behöver äga alla våra saker.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Hållbarhetskrisen har visat oss vägen: vi kan inte längre få ekonomin att växa och välfärden att öka genom att slösa med naturresurser och genom att alltid bara tillverka och äga nya varor. Nu behövs smartare operativa modeller för ekonomin, som inte leder till att konsumtionen upphör utan som tar en mer hållbar form.

De gamla framgångsrika metoderna är inte längre effektiva. Vi gör klokt i att vara bland de första som övergår till en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi
: vi använder, skapar och drar själva ekonomisk nytta av tjänster som grundar sig på att dela, hyra och återvinna.

Hela världen står inför samma förändring och den framtida riktningen fastställs i dag. Nu behövs – varken mer eller mindre än – en reform av världsekonomin. Finland kan vara ett större land än vad det är genom att ge plats åt föregångarlösningar inom cirkulär ekonomi överallt i världen.

Vad gör vi?

Vi fortsätter Sitras internationellt prisbelönta arbete inom cirkulär ekonomi. Nu är vårt mål att påskynda övergången till en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi. Vi tillhandahåller information, verktyg och lösningar för att genomföra denna övergång som en del av återuppbyggnaden efter coronakrisen i Finland och Europa.

Vi ökar förståelsen för digitaliseringens positiva och negativa miljökonsekvenser och förmedlar information för beslutsfattandet. Vi visar hurdana digitala lösningar som främjar cirkulär ekonomi.

Vi påskyndar utvecklingen och internationaliseringen av finländska företags och det finländska näringslivets lösningar för cirkulär ekonomi. Vi skapar verktyg som företagen kan utnyttja för att utveckla affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Vi utreder också hur affärsverksamheten i framtiden kan grunda sig på att dela i stället för att äga.

Det räcker inte att vara verksam inom Finlands gränser. Vi påskyndar den globala övergången till en rättvis cirkulär ekonomi tillsammans med finländska aktörer och internationella organisationer.

Vem är med?

Det handlar om en grundläggande förändring av hur samhället fungerar. Förutom att återvinningen effektiveras finns det mycket som måste bli ansvarsfullt: produktionen av återvinningsbara råvaror, hela handelskedjan och konsumtionen. Därför utvecklar vi den cirkulära ekonomin tillsammans med olika aktörer i samhället, till exempel med näringslivet, förvaltningen och organisationerna.

Finland är känt som föregångare inom cirkulär ekonomi. Lyckade lösningar inom cirkulär ekonomi som fungerar i Finland kan inte få till stånd en förändring om de inte sprids till andra länder. Finlands och EU:s handels- och utvecklingspolitik samt aktörer som är verksamma i utvecklingsländer, till exempel utvecklingsbanker, är viktiga hävstänger för att påskynda den globala övergången till en rättvis cirkulär ekonomi.

Vad har man fått till stånd?

År 2016 utarbetades under Sitras ledning världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi. Vägkartan, som uppdaterades 2019, visar Finlands väg mot cirkulär ekonomi fram till 2025. Den huvudsakliga uppmärksamheten fästes på förvaltningens roll som möjliggörare, på möten mellan olika aktörer i samhället och på samarbete mellan företag.

Vid övergången till ett kolneutralt samhälle behövs kompetens inom cirkulär ekonomi i alla sektorer i samhället och på alla arbetsplatser. Åren 2017–2020 har vi finansierat utvecklingen av utbildning i cirkulär ekonomi på olika utbildningsnivåer i Finland med nästan fyra miljoner euro.

Enligt vår utredning kan den cirkulära ekonomin öka värdet på vårt lands ekonomi med minst tre miljarder euro per år fram till 2030. Från och med 2013 har vi utvecklat praktiska verktyg för företag och industrin så att de kan göra sin affärsverksamhet kolneutral.

World Circular Economy Forum, som ordnades första gången i juni 2017, är vårt viktigaste internationella evenemang inom cirkulär ekonomi och ett skyltfönster utåt för den finländska kompetensen inom cirkulär ekonomi. Senare har WCEF ordnats 2018 i Yokohama i Japan och 2019 i Helsingfors. År 2020 ordnades evenemanget WCEFonline på nätet. Huvudforumet WCEF2021 ordnades i Toronto i Kanada i september och dessförinnan ordnades ett mindre WCEF+Climate-evenemang i Holland i april. WCEF2022 ordnas i år för första gången i Afrika, i Kigali, Rwanda.

Sitra valdes till världens ledande aktör inom cirkulär ekonomi i offentliga sektorn i tävlingen The Circulars Awards som ordnades i samband med Världens ekonomiforum 2018.

Projekt

Avslutat projekt

2015-2019

Kontakta oss

Vad handlar det om?