Cirkulär ekonomi

Ett bra liv betyder inte längre att man bara producerar mer och mer varor. Hur ska vi övergå till en cirkulär ekonomi där konsumtionen i stället för ägande grundar sig på användningen av tjänster: att dela, hyra och återvinna produkter.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Vi har gjort framsteg i över 100 år. Nu är det dags att se över vår uppfattning om framsteg och lära oss mer om anpassningen till jordens bärkraft.

Förändringen tar oss i riktning mot en cirkulär ekonomi. Vi träder in i en tidsålder där välfärden i samhället inte längre ökar genom att vi producerar mer och mer på löpande band. I en cirkulär ekonomi grundar sig konsumtionen på att man använder tjänster i stället för att äga produkter. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Fram till år 2030 kan det mervärde som den cirkulära ekonomin ger den finländska nationalekonomin uppgå till minst tre miljarder euro per år.

Målet för Sitras arbete inom nyckelområdet Cirkulär ekonomi, som startades i slutet av år 2014, är att utvecklingen mot ett cirkulärekonomiskt samhälle i Finland ska ha tagit fart i slutet av år 2019.

Vad gör vi?

Nyckelområdet Cirkulär ekonomi genomför försök tillsammans med finländska aktörer för att utreda möjligheterna med cirkulär ekonomi. Vi driver Finland mot en livsstil som bär långt in på 2100-talet.

Under de följande 5–10 åren kan vi bli ett föregångarland genom att vi utvecklar de branscher där vi av tradition är särskilt starka: användning av skogar, produktion av mat, industri, trafik och förvaltning. Vi vill att de nya operativa modellerna blir till rådande praxis och exportprodukter.

Vem är med?

Det handlar om en grundläggande förändring av hur samhället fungerar. Det är inte bara fråga om återvinning utan även om produktion av råvaror, processning av material, tillverkning av produkter, distribution, handel och konsumtion. Därför vill vi utveckla den cirkulära ekonomin tillsammans med olika aktörer i samhället. Såväl affärslivet som förvaltningen, organisationerna och medierna medverkar.

Vad är på gång?

År 2016 utarbetades den första nationella vägkartan över cirkulär ekonomi under Sitras ledning. Vägkartan illustrerar Finlands första konkreta steg mot en cirkulär ekonomi.

De första stegen har redan tagits: De sex första försöksprojekten förenar befintlig know-how med nya innovationer till helheter som sporrar till verksamhet som är förenlig med cirkulär ekonomi. Arbetets leds av styrgruppen för cirkulär ekonomi i Finland vid Sitra och tiotals organisationer deltar i genomförandet.

Finländska och utländska spetslösningar inom cirkulär ekonomi presenteras på världens första World Circular Economy Forum som vi arrangerar i juni 2017.

Vad har man fått till stånd?

Vi har sökt praktiska lösningar för såväl cirkulation av näringsämnen som skogsbranschens framtid med hjälp av idéefterlysningar. Vi har också tagit fram ett utvecklingsprogram för mode- och textilbranschen, genomfört en videotävling som sporrar unga till nya tänkesätt och samarbetat med arrangörerna av VM-tävlingarna i Lahtis.

I oktober 2016 publicerade vi en lista på intressanta och inspirerande affärsexempel inom cirkulär ekonomi.

Avslutat projekt

2015-2019

Kontakta oss

Vad handlar det om?