Beslutsfattandet förnyas

Projektet påskyndar utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Målet är även att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutsfattandeprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Omfattande samhälleligt deltagande är en central utgångspunkt för hållbar utveckling av Finland och landets framgång. Detta förutsätter en systemisk förändring av tillvägagångssätten i förvaltningen och beslutsfattandet samt av strukturer.

Projektets syfte är att påskynda utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Målet är även att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga och beslutsfattandeprocessernas transparens.

Ett sätt är att föra olika skeden i beslutsfattandet och lagstiftningsprocessen närmare människorna. I praktiken skulle detta till exempel innebära att medborgare har bättre möjligheter än i nuläget att följa upp och påverka stiftande av lagar i olika skeden av lagstiftningsprocessen.

Detta skulle sänka tröskeln för att delta i beslutsfattandet, stärka förtroendet och skulle även kunna förbättra lagstiftningens kvalitet. Samtidigt skulle beslutsfattandet kunna utvecklas så att det blir mer förutsägbart och långsiktigare.

Vad gör vi?

Projektet stöder med hjälp av olika utredningar och projekt riksdagens eget reformarbete samt förnyelsen av lagstiftningsprocesser som ska innehålla samarbete mellan riksdagen och statsrådet.

Syftet med projektet är att utveckla för medborgarna nya sätt att bekanta sig, påverka och delta i beslutsfattande som sker inom den representativa demokratin.

Projektet fortsätter att främja målen för Sitras tidigare projekt Folkstyrets grundrenovering (2018–2021). Projekt stöder förnyelsen av riksdagen samt riksdagens och statsrådets tillvägagångssätt samt deras samarbete som stärker Finlands ställning som ett demokratins föregångsland med en förmåga till förnyelse.

Vilka är med?

Reformarbetet genomförs i nära samarbete med riksdagen, statsrådet och andra aktörer i statsförvaltningen. Inom projekten samarbetar vi med forskare och experter, såväl i Finland som internationellt.

Projektet har en nära koppling till Sitras tidigare projekt i demokratiarbetet samt den övriga verksamheten i temat Demokrati och delaktighet för att främja medborgarnas deltagande och stärka demokratin.

Hur är situationen i dag?

Arbetet i projektet inleddes under hösten 2018 som en del av projektet Folkstyrets grundrenovering och fortsätter under temat Demokrati och delaktighet fram till juni 2024.

Läs mer

Kontakta oss

Vad handlar det om?