Beslutsfattandet förnyas

Projektet påskyndar utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Målet är även att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutsfattandeprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka.

Aktuellt

nyheter

Lär dig om beslutsfattandet i EU – den nya webbutbildningen innehåller ett omfattande infopaket om unionens lagstiftning

nyheter

Estland behandlar medborgarinitiativ upp till tre gånger snabbare än Finland – Sitra jämför Finlands och Estlands system för medborgarinitiativ

Kansalainen huutaa megafoniin. Megafonin äänen tukkii valtioneuvoston linnasta ja eduskunnasta tehty ruksi.
nyheter

Medborgarnas röst hörs inte i beslutsfattandet – en app skulle göra demokratin lättillgänglig 

Lainsäädäntöä eri vaiheissa.
nyheter

Hur ska stiftandet av lagar ledas? – En oförutsägbar process försämrar kvaliteten på lagstiftningen

EU-päätöksenteko Suomessa
nyheter

Finland bör påverka i ett tidigare skede och mer planmässigt inom EU

Poliittinen ohjaus lainvalmistelussa. Kuvituskuva.
nyheter

Sitra beskrev för första gången hur den politiska styrningen i lagberedningen fungerar – gemensamma spelregler och öppenhet bör utvecklas

Kuvassa paperilennokkeja, jotka yrittävät lentää eduskuntataloon.
artiklar

Medborgarinitiativet firade 10 år – så här skulle vi utveckla det

Kuvituskuva. Kansalaiset päätöksentekoprosesseissa.
nyheter

Utredning: Metoder för att höra medborgare används ännu begränsat i lagstiftningen

Kuvituskuvassa artikkelissa mainittujen maiden liput, kännyköitä ja tietokone
nyheter

Finland klarar sig inte mot toppländerna i öppenhet inom parlamenten

Kuvituskuva, jossa eduskunta, EU:n tähdet, lakipykälän symboli ja valtioneuvostoa symboloiva leijona
nyheter

Utredning: Finlands EU-lagstiftningsprocess stöder ej medborgarnas deltagande eller förhandspåverkande

Pohjoismaiden parlamenttirakennukset
nyheter

Vad var egentligen skillnaden mellan riksdag, riksdagsgrupp och parti – och varför är det viktigt?

kuvituskuva
nyheter

Välfärdsområdena har möjlighet att göra historia som demokratins förnyare

Vad handlar det om?

Omfattande samhälleligt deltagande är en central utgångspunkt för hållbar utveckling av Finland och landets framgång. Detta förutsätter en systemisk förändring av tillvägagångssätten i förvaltningen och beslutsfattandet samt av strukturer.

Projektets syfte är att påskynda utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Målet är även att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga och beslutsfattandeprocessernas transparens.

Ett sätt är att föra olika skeden i beslutsfattandet och lagstiftningsprocessen närmare människorna. I praktiken skulle detta till exempel innebära att medborgare har bättre möjligheter än i nuläget att följa upp och påverka stiftande av lagar i olika skeden av lagstiftningsprocessen.

Detta skulle sänka tröskeln för att delta i beslutsfattandet, stärka förtroendet och skulle även kunna förbättra lagstiftningens kvalitet. Samtidigt skulle beslutsfattandet kunna utvecklas så att det blir mer förutsägbart och långsiktigare.

Vad gör vi?

Projektet stöder med hjälp av olika utredningar och projekt riksdagens eget reformarbete samt förnyelsen av lagstiftningsprocesser som ska innehålla samarbete mellan riksdagen och statsrådet.

Syftet med projektet är att utveckla för medborgarna nya sätt att bekanta sig, påverka och delta i beslutsfattande som sker inom den representativa demokratin.

Projektet fortsätter att främja målen för Sitras tidigare projekt Folkstyrets grundrenovering (2018–2021). Projekt stöder förnyelsen av riksdagen samt riksdagens och statsrådets tillvägagångssätt samt deras samarbete som stärker Finlands ställning som ett demokratins föregångsland med en förmåga till förnyelse.

Vilka är med?

Reformarbetet genomförs i nära samarbete med riksdagen, statsrådet och andra aktörer i statsförvaltningen. Inom projekten samarbetar vi med forskare och experter, såväl i Finland som internationellt.

Projektet har en nära koppling till Sitras tidigare projekt i demokratiarbetet samt den övriga verksamheten i temat Demokrati och delaktighet för att främja medborgarnas deltagande och stärka demokratin.

Hur är situationen i dag?

Arbetet i projektet inleddes under hösten 2018 som en del av projektet Folkstyrets grundrenovering och fortsätter under temat Demokrati och delaktighet fram till juni 2024.

Läs mer

Kuvituskuvassa artikkelissa mainittujen maiden liput, kännyköitä ja tietokone
nyheter

Finland klarar sig inte mot toppländerna i öppenhet inom parlamenten

Pohjoismaiden parlamenttirakennukset
nyheter

Vad var egentligen skillnaden mellan riksdag, riksdagsgrupp och parti – och varför är det viktigt?

publikationer

Hur görs biblioteken till forum för folkstyret?

publikationer

Folkstyrets grundrenovering

nyheter

Vad händer med demokratin när toppförfattarna har ett finger med i spelet?

nyheter

Bibliotekens demokratiarbete fortgår och breddas tack vare försökslärdomar

Kontakta oss

personer
Lea Konttinen
Ledande Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Henna Hiilamo
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Anna Välimaa
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Markku Harrinvirta
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Viivi Miettinen
Assistent, Digital makt och demokrati
personer
Krista Takkinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Ilari Lovio
Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Jenni Ala-Peijari
Projektkoordinator, Beslutsfattandet förnyas

Vad handlar det om?