Nya sätt att påverka

Den finländska demokratin har varit en framgångssaga. Vi arbetar för att sagan ska fortsätta i framgångens tecken också framöver. Vi stödjer demokratins utveckling med hjälp av försök och utredningar samt genom att stödja nya former av delaktighet.

Aktuellt

Vad är det frågan om?

Finland placerar sig i toppen i jämförelser som mäter bl.a. mänskliga rättigheter, pressfrihet, korruptionsfrihet och fungerande administration. Framgångssagan ger ändå inte en heltäckande bild av den finländska demokratin. OECD:s förtroendebedömning som publicerades våren 2021 avslöjade att finländarna har ett mycket litet förtroende för sina egna möjligheter att påverka samhälleliga beslut.

Det finns också andra mätare av delaktighet som väcker oro. Enligt nationella valundersökningar delar sig finländarna allt tydligare in i två grupper: den ena aktiv och deltagande, den andra en marginaliserad grupp som blivit främmande för politiken och partierna. Valdeltagandet i kommunalvalet våren 2021 var 55, den lägsta på 70 år.

Enligt policyrekommendationerna för forskningsprojektet PALO har endast en fjärdedel av finländarna förtroende för beslutsfattarna i sin kommun. Mindre än en femtedel upplever att kommunbornas åsikter beaktas i det kommunala beslutsfattandet.

Också partierna, den finländska demokratins grundpelare, är i svårigheter. Enligt Sitras omfattande enkät från 2020 upplever mer än hälften av finländarna, att partierna har fjärmat sig från medborgarna och att medborgarnas åsikter inte beaktas i partiernas beslutsfattande.

Sifforna avslöjar att demokratins utveckling inte håller takten med världens snabba rytm och hisnande teknologiska utveckling. Hela systemets legitimitet förfaller, om människor drar sig undan och upplever att deras bekymmer inte når upp till den politiska agendan. Vi måste ta till alla sätt vi kan för att bekämpa politisk utslagning. Projektet Nya sätt att påverka arbetar med just de här frågorna genom att utveckla nya former av delaktighet för att stödja representationssystemet.

Vad gör vi?

Inom projektet Nya sätt att påverka förstärker vi den inkluderande demokratin i Finland genom försök, utredningar och genom att stödja ibruktagandet av nya former av delaktighet. Vi vill sprida nya former av påverkande och etablera dem i Finland. Vi vill också förstärka de nya påverkandeformernas koppling till beslutsfattandet.

Våra centrala fokus i arbetet är:

Vilka är med?

Vi vill bjuda in alla demokratiutvecklare att förnya den finländska demokratin tillsammans med oss. Vi vill fungera som förmedlarorganisation i kontaktytan mellan forskning, politiskt beslutsfattande och medborgarsamhället.

Vår verksamhet fokuserar på välfärdsområdena, som kommer att grundas i samband med välfärdsområdesvalet i januari 2022. Vi stödjer välfärdsområdena när de skapar en demokratisk struktur, förstärker tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas kunskaper och insikter om betydelsen av medborgarnas delaktighet och ökar medborgarnas möjligheter att påverka genom att utveckla nya sätt att göra det.

Med vårt arbete stödjer vi också genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025 samt den nya strategin för den offentliga förvaltningen, där utökandet av medborgarnas påverkandemöjligheter är ett centralt mål.

Vad händer nu?

Projektet inleddes i november 2021 och fortsätter som en del av temat Demokrati och delaktighet till slutet av år 2025.

Kontakta oss!

Om du vill veta mer, kan du fråga oss!

Vad handlar det om?