BILDNING+

Bildning behövs för att bygga en hållbar framtid. Diskussion om vårt bildningsideal säkerställer en öppen och konstruktiv kritisk infallsvinkel på reflektioner över framtiden. Projektet Bildning+ vill ännu starkare än tidigare lyfta fram bildning som samhällelig förändringskraft och generationsöverskridande ansvar.

VAD HANDLAR DET OM?

Att lösa nya slags problem som skuggar vår framtid, till exempel begränsning av klimatförändring och att motverka minskningen av biologisk mångfald, kräver djup samhällelig transformation. För att den tillräckligt stora förändringen skulle lyckas och även vara tillräckligt bestående ska vi förnya även våra värden och ideal. Bildning som lever i tiden ger oss färdigheter att svara även på tuffa problem.

Vårt bildningsideal får inte heller minskas, så att den bara gäller utveckling av kompetens eller festliga fraser. Vi behöver ett levande bildningsarbete genom hela samhället och verksamhetsområden. Förutom kompetens och färdigheter ska även etisk och samhällelig bildning spela en viktig roll när vi bygger en hållbar framtid.

Målet med projektet Bildning+ är att stärka en bildning som ger oss en allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar också betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion. Projektet vill både öka uppskattningen av traditionell bildning och uppdatera och utvidga bildningsidealet och dess användningsområde. I båda fallen ”plussar” man således på bildning. Arbetet i projektet började våren 2020 och pågår till juni 2022.

Det finländska bildningsarbetet har traditionellt varit starkt. Vi har en grundläggande utbildning som benämns som den bästa i världen, gratis högskoleutbildning, ett mycket omfattande och rikstäckande nätverk med aktörer inom det fria bildningsarbetet samt starka kulturinstitutioner. Bildningsdiskussionen tystnade ändå under de senaste årtionden. Nu håller dock diskussionen om bildning, som är bredare än kompetens, återigen på att ta fart. Projektet Bildning+ vill stödja denna nya uppgång för bildning tillsammans med aktörer inom bildningssektorn.

Mål

Vad gör vi?

Vi handlar övergripande i samarbete med många aktörer inom bildningssektorn. Vi medverkar i flera projekt (som antingen finansiär eller annan samarbetspartner) som främjar utvecklandet av en nytt slags bildningsnarrativ och stärkningen av ett nytt slags bildningsarbete. Projekten delar vårt mål om en starkare samhällsdebatt om bildning.

Vår verksamhet omfattar också att göra utredningar om bildningsrelaterade teman. Vi är intresserade av till exempel hur och vilka bildningsideal som påverkar samhället och hur dessa teman syns i media, pressen och sociala medier. Vi utreder även till exempel sambandet mellan bildning och förhållandet till naturen, det vill säga vilken ställning människan har i bildningsidealet och naturen.

Vi arrangerar bildningsrelaterade diskussionsmöten och workshoppar. Bildning+-frukostmöten är en serie med nätdiskussioner avsedda för bildningsaktörer och dem som är intresserade av bildning, där vi tillsammans söker en riktning för bildning i en tid med tuffa problem.
På frukostmötena har vi fördjupat oss i bland annat idealen för livslångt lärande, perspektiv inom svart feminism, vad nyare forskning tillför bildningsdebatten samt vetenskaplig bildning. Vi medverkar också i aktuella evenemang och väcker diskussion om bildning till exempel på Kommunmarknaden och Educa.

Förutom medverkan i evenemangen publicerar vi också en artikelserie kring bildningsämnen, särskilt inom Bildning+-projektens temaområden. Experterna inom Bildning+ diskuterar också bildningsteman i sina egna bloggar och artiklar.

Hur är situationen i dag?

De sista projekten och utredningarna inom Bildning+ slutförs när projektet avslutas försommaren 2022. Innan projektet avslutas anordnas rundabordssamtal om bildningens förhållande till Sitras stora teman, det vill säga demokrati, hållbarhet och dataekonomi. Dessutom planeras en publikation om bildningens relation till framtidsarbete eller verktyg för att reflektera över bildningens framtid (till exempel över bildningens svaga signaler) samt en sammanfattande publikation om allt arbete som har utförts i Bildning+-projekten.

Vem är med?

I Sitras projekt Bildning+ medverkar aktörer inom bildningssektorn på bred front, såväl traditionella bildningsaktörer som helt nya aktörer som inte nödvändigtvis tidigare identifierat sig som bildningsaktörer.

KONTAKTA OSS