Sivistys+-hankkeet

Päättynyt projekti 01/2020-06/2022

Sivistys+-projekti oli mukana hankkeissa, jotka vahvistavat uudenlaista sivistystyötä, voimistavat yhteiskunnallista keskustelua sivistyksestä tai laajentavat käsitystä sivistysihanteesta.

MISTÄ OLI KYSE?

Sivistys+-projekti halusi sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussattiin” sivistystä.

Oleimme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistivät tavoitteitamme:

Päättyneet hankkeet

Sivistys muutoksessa -keskustelut

Sivistys elää ajassa ja yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat käsityksiimme sivistyksestä. Historian kuluessa sivistys on ollut tärkeä muutosvoima erilaisissa yhteiskunnallisissa pyrkimyksissä. Tällä hetkellä elämme syvällisen murroksen aikaa niin demokratian, talouden kuin ilmastonkin suhteen. Miten tämä aika haastaa ymmärrystämme sivistyksestä, ja toisaalta miten voimme nähdä sivistyksen voimavarana tulevaisuuden edessä?

Ymmärtääksemme paremmin sivistyksen merkitystä muutosvoimana on aiheesta käytävä keskustelua. Siksi Sivistys+-projekti järjesti keskustelusarjan sivistyksen ja aikamme viheliäisten ongelmien suhteesta. Halusimme koota eri toimijoita keskustelemaan ja luomaan tilannekuvaa aikamme ilmiöiden kytköksistä arvoihin, ihanteisiin ja maailmankuviin, joihin Sivistys+-projektissa viitatiin sivistyksenä. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät rakenteellisia ja elämäntavallisia muutoksia, mutta perusteellinen ja pysyvä muutos on mahdollinen vasta, kun osaamme tarkastella ja päivittää myös ihanteitamme ja ajattelumallejamme.

Keskustelusarja koostui kolmesta kutsuvierastilaisuudesta, joiden aiheet ovat Sitran toimintaa ja megatrendejä mukaillen demokratia, datatalous ja ekologinen kriisi. Keskustelut toimivat pohjana myöhemmin julkaistulle Sitra.fi-artikkeleille, joissa keskusteluissa esiin nousseita näkökohtia avattiin laajemmalle yleisölle. Tilaisuudet tarjosivat tilan, jossa teemojen parissa toimivat asiantuntijat yhdessä sivistyskentän asiantuntijoiden kanssa loivat ymmärrystä aikamme haasteista sekä sivistyksen merkityksestä suhteessa niihin ja kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.

Ateneum-keskustelusarja 

Keskustelutilaisuuksissa avattiin sivistyksen laajennettuja sisältöjä taiteen ja kulttuurikeskustelun keinoin Ateneumin museoympäristössä. Keskustelusarja nosti vuoropuheluun asioita, joiden avulla voidaan ymmärtää nykykulttuurin moninaisuutta. Näin vastataan ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ekologisen kriisin asettamat haasteet, moniäänisyyden mahdollistaminen sekä erilaisia kulttuuri-identiteettejä omaavien mukaan ottamiseen liittyvät haasteet. Hankkeessa järjestettiin viisi keskustelutilaisuutta vuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Keskustelutilaisuuksien aiheet olivat samalla tulevan Ateneumin kokoelmanäyttelyn pääteemoja. 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy huhtikuussa 2022 

Hankkeen toteuttaja: Ateneumin taidemuseo 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi huhtikuussa 2022 

Hankkeen toteuttaja: Ateneumin taidemuseo 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Hankkeessa käsiteltiin Agenda 2030 mukaista globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta laaja-alaisesti systeemiajattelun, syväsivistyksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja utopioiden luomisen kautta. Hankkeella vahvistetettiin kokonaisvaltaista ymmärrystä globaalista sivistyksestä ja luotiin keinoja edistää sen arvopohjaa ja tavoitteita. Samanaikaisesti vahvistettiin moninaisten toimijoiden, erityisesti kehitysyhteistyöjärjestöjen, ääntä sivistyksestä ja tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa.

Hankkeen kolme päätavoitetta olivat seuraavat:

1. Sivistystoimijoiden osaaminen globaalista sivistyksestä ja sen toiminnallistamisesta on vahvistunut.

Hankkeen myötä moninaiset sivistystyön toimijat (niin kutsutut edistäjät ja monistajat) saavat valmiuksia ja välineitä käsitellä globaaleja oikeudenmukaisuus- ja kehityskysymyksiä omassa työssään tulevaisuusorientoituneesti.

2. Globaalin sivistyksen toimijakentälle on syntynyt uusia kumppanuuksia ja uusia toimijoita on tullut mukaan.

Tuomalla yhteen globaalin sivistyksen avaintoimijoita tuetaan uudenlaisen yhteistyön ja uusien kumppanuuksien syntymistä. Yhteistyö auttaa vaikuttavampaan toimintaan globaalin sivistyksen edistämiseksi. Tämän seurauksena syntyy uudenlaista sivistystyötä, jossa yhdistyy niin osallisuus ja moniäänisyys kuin tieto, tunteet, kehollisuus ja konkreettinen toiminta.

3. Hanke on saa aikaan yhteiskunnallista keskustelua globaalin ajattelun merkityksestä tulevaisuudesta ja sivistyksestä puhuttaessa.

Hankkeen ja sen julkisten puheenvuorojen myötä globaali moniääninen näkökulma nousee vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja suomalaisten tieto globaalin sivistyksen teemoista ja merkityksestä lisääntyy. Siten lisätään myös kansalaisten halua tukea globaalia kehitystä sekä päättäjien tahtotilaa kehittää globaalia yhteisvastuuta ja kansalaistaitoja tukevia rakenteita.

Fingon Globaalin sivistyksen edelläkävijät –hankkeessa, perustettiin verkosto, joka kokoaa yhteen kansalaisjärjestöjä, tutkijoita, vapaan sivistystyön toimijoita ja maahanmuuttajayhteisöjä globaalin eriarvoisuuden ja kestävän tulevaisuuden teemojen äärelle. 

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi toukokuussa 2022.

Hankkeen toteuttaja: Fingo.

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanke kehitti järjestökoulutusta ja loi visiota järjestöjen sivistyksellisestä roolista 

Opintotoiminnan Keskusliiton hankkeessa Kestävää sivistystä järjestöihin pohdittin järjestöjen sivistyksellistä roolia ja kehitettiin järjestökoulutusta. Tavoitteena oli edistää kestävän elämän oppimista järjestöissä sekä parantaa järjestökoulutuksen ja oppimisen laatua. 

Hankkeessa selvitettiin ja kehitettiin järjestökoulutuksen käytäntöjä niiden vaikutusten vahvistamiseksi. Yhdessä koulutusta tarjoavien järjestöjen kanssa testattiin laadun kehittämisen malleja ja työkaluja, joiden avulla järjestöt voivat syventää sekä oppimista että oppien siirtymistä käytäntöön. Parhaat välineet koottiin vapaasti hyödynnettäväksi järjestökouluttajien käyttöön. Tutustu ja ota käyttöön hankkeessa kehitetyt järjestökoulutuksen työkalut!

Laadunkehittämisen rinnalla pohdittiin järjestöjen sivistyksellistä roolia ja muodostettiin visiota järjestöjen sivistyksestä 2020-luvulla. Mikä on järjestöjen rooli kestävän elämän edistämisessä? 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi toukokuussa 2022. 

Hankkeen toteuttaja: Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Suomalaisen sivistyksen tarina ja tulevaisuus – hanke Sivistystilan sisältöjen rakentamiseksi

Kansanvalistusseura avasi vuonna 2022 yleisölle sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Sopen. Fyysisen paikan, joka kutsuu laajasti ihmisiä katsomaan suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinan kautta tulevaisuuteen. Sivistystilassa vierailija pääsee osaksi sivistyksen tarinaa. Tämä hanke pohjusti sisällöllisesti tulevaa Sivistystilaa. Pohjustus tapahtui Sivistystilatyöpajojen avulla. Niihin kutsuttiin koolle toimijoita kasvatuksen ja sivistystyön kentiltä oppimaan yhdessä ja muodostamaan aiempaa syvempää ymmärrystä tulevaisuuden sivistystehtävästä eri näkökulmista. Sivistystilatyöpajojen tulokset koostettiin yhteen ja ne tuotiin osaksi Sivistystilaa. Tavoitteena oli saada Sivistystilasta sisällöllisesti korkeatasoinen.

Sivistystilan rakentamista pohjustavissa Sivistystilatyöpajoissa havainnollistettiin erilaisia ihmiskunnan haasteita, joihin sivistyksellä ja siihen pohjautuvalla koulutus- ja sivistystyöllä voidaan vastata. Lisäksi hahmotettiin sivistyksen merkitystä demokratian perustana ja sitä, miten luomme tulevaa tässä hetkessä. Osallistujia kutsuttiin myös määrittelemään sivistystä päämääränä ja tuomaan omat näkemyksensä, niin kritiikin kuin ratkaisuehdotukset, mukaan keskusteluun. Tältä osin tavoitteena on ollut tuottaa transformatiivinen oppimiskokemus liittyen sivistykseen ja sivistystyön mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa tuotettiin raportit kaikkien järjestettävien työpajojen sisällöistä.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi toukokuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Kansanvalistusseura

Muistio aiheesta ihmisen luontosuhde

Muistion tavoite oli tarkastella tuoreella tavalla, kuinka luontosuhde – tai luontokäsityksemme – on ilmennyt ja ilmenee sivistysihanteessamme ja kuinka kestävyyskriisin takia tämä on muutoksessa. Tarkoitus oli myös sitoa luonnontieteellistä ja humanistista luontosuhdetarkastelua nykyistä kiinteämmin yhteen ja rakentaa näin kokonaiskuvaa. Samalla sivistyspohdinnat nousevat nykyistä vahvemmin teknisten kestävyysratkaisujen rinnalle.

Tavoitteena oli avartaa ajatteluamme sivistyksen suhteesta ekologiseen jälleenrakennukseen ja nostaa esille siihen liittyviä kysymyksiä arvojen ja ihanteiden tasolla. Luontosuhdemuistio Ihminen osana elonkirjoa toteutti Sivistys+-projektin tavoitetta laajentaa sivistysnarratiivia. Muistio palveli sekä Sivistys+-projektia, että Kestävyysratkaisut-teemaa, joka samaan aikaan valmisteli Suomalaiset luontosuhteet -kyselyn. Muistio koostui tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista sekä niitä yhteen vetävästä osuudesta. 

Sitran hanke päättyi joulukuussa 2021.

Hankkeen toteuttaja: Sitowise ja Demos Helsinki.

Sivistyksen tulevaisuushautomo

Sivistyksen tulevaisuushautomo oli uudistushaluisille sivistystoimijoille suunnattu vertaisprosessi, jossa tutkittiin sivistyksen mahdollisuuksia ekologisen jälleenrakentamisen vauhdittamisessa ja aikamme viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa. Millaisia sivistysihanteita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Mikä on sivistyksen rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa?

Tulevaisuushautomoon kutsuttiin mukaan sivistyskentän perinteisiä ja uusia toimijoita, jotka halusivat yhdessä muiden kanssa päivittää sivistysajattelua ja etsiä keinoja sivistysihanteiden tuulettamiseen. Prosessin aikana syntyneisiin oivalluksiin voit tutustua Demoksen Oona Frilanderin blogissa. Tulevaisuushautomon harjoitusten avulla voit pohtia tulevaisuuden sivistystä omassa yhteisössäsi. 

Hautomossa meillä oli mukana mahtavat muutoksentekijät Vapaa Sivistystyö, KSL-opintokeskus, Eettisen kaupan puolesta, Seta, Talous ja nuoret TAT, ANTI Festival, AktivistimummotParecon Finland, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut, Maata pitkin matkustavat, Suomen Partiolaiset, Uudenmaan Martat sekä Ajatuspaja Visio. 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi toukokuussa 2021.

Hankke toteutettiin yhteistyössä Sitran kanssa Demos Helsinki.

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO

DYNAMO-hankkeessa luotiin uutta museotyön toimintatapaa, jonka avulla vastataan kulttuurisen muutoksen tarpeeseen. Tavoitteena oli yhdistää aineeton kulttuuriperintö, tulevaisuusnäkökulma ja museoiden asiakastyö niin, että museot voivat olla mukana vauhdittamassa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Tulevaisuusperintöverstas-konseptia kokeiltiin ensin metsämuseo Lustossa ja aineetonta kulttuuriperintöä edusti suomalaisten metsäsuhde. Sivistys+ -näkökulmasta hankkeen avulla vahvistettiin uudenlaista sivistystyötä, jota museokentällä tehdään. Lisäksi hanke tarjosi konkreettisen esimerkin, miten sivistysnarratiivia voidaan tuoda lähemmäksi nykypäivää ja viheliäisiä ongelmia. Hankekonsortiossa olivat mukana Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Suomen metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopisto. Kokeilukumppaneina toimivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Tekniikan museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo sekä Tiedekeskus Heureka.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi maaliskuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Arvot, ideaalit & muutos – tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä

Hankkeen tavoitteena oli tutkimusta, tapausanalyysiä ja yhteiskunnallista keskustelua yhdistellen tarkastella arvoja, ideaaleja ja näiden muutosta. Tältä pohjalta pyrittiin luomaan tapoja edistää uudenlaisten tai päivitettyjen ihanteiden integroitumista yhteiskunnan toimintaan. Päämääränä oli vaikuttaa julkiseen keskusteluun siitä, millaiset arvot määrittävät yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta ja miten yhteisen arvot ja ihanteet voivat tukea viheliäisten ongelmien ratkaisua. Hankkeessa tuotetttiin selvitys ja monimediaista viestintää. Hankkeen toteuttajan (Allegra Lab Helsinki) kumppaneita olivat Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Suomen Akatemian huippuyksikkö EUROSTORIES.

Lue tästä hankkeen raportti: Arvot, ideaalit ja muutos.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi helmikuussa 2021.

Hankkeen toteuttaja: Allegra Lab Helsinki.

Sivistyskeskustelu mediassa (lähtötilakartoitus)

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa sivistyksestä käytävää julkista keskustelua (valta)lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus oli saada määrällistä ja laadullista tietoa tästä keskustelusta ennen Sivistys+- projektin alkua (Sivistys+ alkoi 1.1.2020) ja projektin kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta.

Tärkeimpiä tuloksia on avattu blogissa Miksi kannattaa puhua sivistyksestä. Ohessa Meediuksen tekemä koonti selvityksen tuloksista niitä varten, jotka haluavat asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa.

Tulokset: Sivistyskeskustelu pyörii kapeana perinteisten teemojen ympärillä ja pääosin poliitikkojen välillä. Sivistystoimijoiden omat näkemykset näkyvät heikosti valtamedioissa. Tarvitsemme uusia ääniä ja teemoja laajaan yhteiskunnalliseen sivistyskeskusteluun!

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi syyskuussa 2020.

Hankkeen toteuttaja: Meedius

Kiinnostuitko?

Lue lisää.

Kuvituskuva, jossa tölkki ja käsi
Työn tulokset

Sivistystoimijat ryhtyivät tulevaisuuden rakentajiksi

Oona Frilander
Vierailija

Keskustelu tulevaisuuden sivistyksestä vaatii pysähtymistä, ennakkoluulotonta kohtaamista ja ripauksen mielikuvitusta

Kuvituskuva, jossa pyörremyrsky, puu, nuori nainen
Lista

Viisi vinkkiä sivistysajattelun tuulettamiseen

Kuvassa taimia, sateenkari ja kyltti,
Kooste

Erilaiset sivistyskäsitykset: miten tavoittelemme parempia tulevaisuuksia? 

Vierailija

Yhdessä oppimalla kestävään tulevaisuuteen

Kuvassa Marita Salo
Vierailija

Järjestöjen sivistystyö on toimintaa ja yhteisöllisyyttä

Vierailija

Sivistyksen uusi aika?

Kuvassa Anna Kivimäki-Pelluz
Vierailija

Sivistys on rohkeita tekoja, uudistumiskykyä ja vastuuta maailmankansalaisina

Kuvassa Ville Lähde
Vierailija

Millaista sivistystä tarvitaan, kun lyhdyt sammuvat ympäri Euroopan?

Minttu Jaakkola ja Anna Herlin
Vierailija

Ekokriisin keskellä suurinta sivistystä on ennakkoluuloton kohtaaminen

julkaisut

Eläköön sivistys

Kuvassa: Vesa-Matti Lahti, Sanna Rekola, Pia Mero
Kommentti

Juhlan aihetta  – mutta mitä 9.5. oikein juhlitaan?

Kuvassa kuvitusta ekologisen jälleenrakennuksen keskusteluun liittyen
Kooste

Yhteiskunnan vihertämisestä on siirryttävä systeemiseen muutokseen

Poika kiikaroi merelle
artikkelit

Näin fasilitoidaan yhteistä ymmärrystä

Kuvassa kännykkää pitelevä käsi. Kännykän sisällä näkyy uutinen Soppi-tiedekeskuksesta.
Poiminnat

Sivistykselle oma tiedekeskus

Ilmiö

Maailma muuttui jo – uudistuuko journalismi?

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Sanna Rekola
Asiantuntija, Ennakointi
ihmiset
Jenna Linneo
Projektikoordinaattori, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Anna Solovjew-Wartiovaara
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?