Sivistys+-hankkeet

Sivistys+-projekti on mukana hankkeissa, jotka vahvistavat uudenlaista sivistystyötä, voimistavat yhteiskunnallista keskustelua sivistyksestä tai laajentavat käsitystä sivistysihanteesta.

MISTÄ ON KYSE?

Sivistys+-projekti haluaa sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussataan” sivistystä.

Olemme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistävät tavoitteitamme:

Jos sinulla on hankeidea tai yhteistyöehdotus, joka tukee tavoitteitamme, laita viestiä kenelle tahansa meistä asiantuntijoista tai yhteiseen sähköpostiosoitteeseemme sivistysplus@sitra.fi.

Käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet

Sivistys muutoksessa -keskustelut

Sivistys elää ajassa ja yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat käsityksiimme sivistyksestä. Historian kuluessa sivistys on ollut tärkeä muutosvoima erilaisissa yhteiskunnallisissa pyrkimyksissä. Tällä hetkellä elämme syvällisen murroksen aikaa niin demokratian, talouden kuin ilmastonkin suhteen. Miten tämä aika haastaa ymmärrystämme sivistyksestä, ja toisaalta miten voimme nähdä sivistyksen voimavarana tulevaisuuden edessä?

Ymmärtääksemme paremmin sivistyksen merkitystä muutosvoimana on aiheesta käytävä keskustelua. Siksi Sivistys+-projekti järjestää maaliskuun toisella viikolla keskustelusarjan sivistyksen ja aikamme viheliäisten ongelmien suhteesta. Haluamme koota eri toimijoita keskustelemaan ja luomaan tilannekuvaa aikamme ilmiöiden kytköksistä arvoihin, ihanteisiin ja maailmankuviin, joihin Sivistys+-projektissa viitataan sivistyksenä. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät rakenteellisia ja elämäntavallisia muutoksia, mutta perusteellinen ja pysyvä muutos on mahdollinen vasta, kun osaamme tarkastella ja päivittää myös ihanteitamme ja ajattelumallejamme.

Keskustelusarja koostuu kolmesta kutsuvierastilaisuudesta, joiden aiheet ovat Sitran toimintaa ja megatrendejä mukaillen demokratia, datatalous ja ekologinen kriisi. Keskustelut ovat pohjana myöhemmin julkaistaville Sitra.fi-artikkeleille, joissa keskusteluissa esiin nousseita näkökohtia avataan laajemmalle yleisölle. Tilaisuudet tarjoavat tilan, jossa teemojen parissa toimivat asiantuntijat yhdessä sivistyskentän asiantuntijoiden kanssa luovat ymmärrystä aikamme haasteista sekä sivistyksen merkityksestä suhteessa niihin ja kestävän ja innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.

Ateneum-keskustelusarja 

Keskustelutilaisuuksissa avataan sivistyksen laajennettuja sisältöjä taiteen ja kulttuurikeskustelun keinoin Ateneumin museoympäristössä. Keskustelusarja nostaa vuoropuheluun asioita, joiden avulla voidaan ymmärtää nykykulttuurin moninaisuutta. Näin vastataan ajankohtaisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ekologisen kriisin asettamat haasteet, moniäänisyyden mahdollistaminen sekä erilaisia kulttuuri-identiteettejä omaavien mukaan ottamiseen liittyvät haasteet. Hankkeessa järjestetään viisi keskustelutilaisuutta vuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Keskustelutilaisuuksien aiheet ovat samalla tulevan Ateneumin kokoelmanäyttelyn pääteemoja. 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy huhtikuussa 2022 

Hankkeen toteuttaja: Ateneumin taidemuseo 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy huhtikuussa 2022 

Hankkeen toteuttaja: Ateneumin taidemuseo 

Globaalin sivistyksen edelläkävijät

Hankkeessa käsitellään Agenda 2030 mukaista globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta laaja-alaisesti systeemiajattelun, syväsivistyksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja utopioiden luomisen kautta. Hankkeella vahvistetaan kokonaisvaltaista ymmärrystä globaalista sivistyksestä ja luodaan keinoja edistää sen arvopohjaa ja tavoitteita. Samanaikaisesti vahvistetaan moninaisten toimijoiden, erityisesti kehitysyhteistyöjärjestöjen, ääntä sivistyksestä ja tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa.

Hankkeen kolme päätavoitetta ovat seuraavat:

1. Sivistystoimijoiden osaaminen globaalista sivistyksestä ja sen toiminnallistamisesta on vahvistunut.

Hankkeen myötä moninaiset sivistystyön toimijat (niin kutsutut edistäjät ja monistajat) saavat valmiuksia ja välineitä käsitellä globaaleja oikeudenmukaisuus- ja kehityskysymyksiä omassa työssään tulevaisuusorientoituneesti.

2. Globaalin sivistyksen toimijakentälle on syntynyt uusia kumppanuuksia ja uusia toimijoita on tullut mukaan.

Tuomalla yhteen globaalin sivistyksen avaintoimijoita tuetaan uudenlaisen yhteistyön ja uusien kumppanuuksien syntymistä. Yhteistyö auttaa vaikuttavampaan toimintaan globaalin sivistyksen edistämiseksi. Tämän seurauksena syntyy uudenlaista sivistystyötä, jossa yhdistyy niin osallisuus ja moniäänisyys kuin tieto, tunteet, kehollisuus ja konkreettinen toiminta.

3. Hanke on saa aikaan yhteiskunnallista keskustelua globaalin ajattelun merkityksestä tulevaisuudesta ja sivistyksestä puhuttaessa.

Hankkeen ja sen julkisten puheenvuorojen myötä globaali moniääninen näkökulma nousee vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja suomalaisten tieto globaalin sivistyksen teemoista ja merkityksestä lisääntyy. Siten lisätään myös kansalaisten halua tukea globaalia kehitystä sekä päättäjien tahtotilaa kehittää globaalia yhteisvastuuta ja kansalaistaitoja tukevia rakenteita.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyy toukokuussa 2022.

Hankkeen toteuttaja: Fingo.

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanke kehittää järjestökoulutusta ja luo visiota järjestöjen sivistyksellisestä roolista 

Opintotoiminnan Keskusliiton hankkeessa Kestävää sivistystä järjestöihin pohditaan järjestöjen sivistyksellistä roolia ja kehitetään järjestökoulutusta. Tavoitteena on edistää kestävän elämän oppimista järjestöissä sekä parantaa järjestökoulutuksen ja oppimisen laatua. 

Hankkeessa selvitetään ja kehitetään järjestökoulutuksen käytäntöjä niiden vaikutusten vahvistamiseksi. Yhdessä koulutusta tarjoavien järjestöjen kanssa testataan laadun kehittämisen malleja ja työkaluja, joiden avulla järjestöt voivat syventää sekä oppimista että oppien siirtymistä käytäntöön. Parhaat välineet kootaan vapaasti hyödynnettäväksi järjestökouluttajien käyttöön. 

Laadunkehittämisen rinnalla pohditaan järjestöjen sivistyksellistä roolia ja muodostetaan visiota järjestöjen sivistyksestä 2020-luvulla. Mikä on järjestöjen rooli kestävän elämän edistämisessä? 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy toukokuussa 2022. 

Hankkeen toteuttaja: Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Suomalaisen sivistyksen tarina ja tulevaisuus – hanke Sivistystilan sisältöjen rakentamiseksi

Kansanvalistusseura avaa vuonna 2022 yleisölle Sivistystilan, fyysisen paikan, joka kutsuu laajasti ihmisiä katsomaan suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinan kautta tulevaisuuteen. Sivistystilassa vierailija pääsee osaksi sivistyksen tarinaa. Tämä kyseessä oleva hanke pohjustaa sisällöllisesti tulevaa Sivistystilaa. Pohjustus tapahtuu Sivistystilatyöpajojen avulla. Niihin kutsutaan koolle toimijoita kasvatuksen ja sivistystyön kentiltä oppimaan yhdessä ja muodostamaan aiempaa syvempää ymmärrystä tulevaisuuden sivistystehtävästä eri näkökulmista. Sivistystilatyöpajojen tulokset koostetaan yhteen ja ne tuodaan osaksi Sivistystilaa. Tavoitteena on saada tulevasta Sivistystilasta sisällöllisesti korkeatasoinen.

Sivistystilan rakentamista pohjustavissa Sivistystilatyöpajoissa havainnollistetaan erilaisia ihmiskunnan haasteita, joihin sivistyksellä ja siihen pohjautuvalla koulutus- ja sivistystyöllä voidaan vastata. Lisäksi hahmotetaan sivistyksen merkitystä demokratian perustana ja sitä, miten luomme tulevaa tässä hetkessä. Osallistujia kutsutaan myös määrittelemään sivistystä päämääränä ja tuomaan omat näkemyksensä, niin kritiikin kuin ratkaisuehdotukset, mukaan keskusteluun. Tältä osin tavoitteena on tuottaa transformatiivinen oppimiskokemus liittyen sivistykseen ja sivistystyön mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan raportit kaikkien järjestettävien työpajojen sisällöistä.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy toukokuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Kansanvalistusseura

Selvitys aiheesta ihmisen luontosuhde

Selvityksen tavoite on tarkastella tuoreella tavalla, kuinka luontosuhde – tai luontokäsityksemme – on ilmennyt ja ilmenee sivistysihanteessamme ja kuinka kestävyyskriisin takia tämä on muutoksessa. Selvityksen tarkoitus on myös sitoa luonnontieteellistä ja humanistista luontosuhdetarkastelua nykyistä kiinteämmin yhteen ja rakentaa näin kokonaiskuvaa. Samalla sivistyspohdinnat nousevat nykyistä vahvemmin teknisten kestävyysratkaisujen rinnalle.

Tavoitteena on avartaa ajatteluamme sivistyksen suhteesta ekologiseen jälleenrakennukseen ja nostaa esille siihen liittyviä kysymyksiä arvojen ja ihanteiden tasolla. Selvitys palvelee sekä Sivistys+:aa että Kestävyysratkaisut-teemaa, joka samaan aikaan valmistelee kyselyn tekemistä suomalaisten luontosuhteesta. Selvitys tulee koostumaan tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista sekä niitä yhteen vetävästä osuudesta. Luontosuhdeselvitys toteuttaa Sivistys+-projektin tavoitetta laajentaa sivistysnarratiivia.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyy joulukuussa 2021.

Hankkeen toteuttaja: Sitowise ja Demos Helsinki.

Sivistyksen tulevaisuushautomo

Sivistyksen tulevaisuushautomo on uudistushaluisille sivistystoimijoille suunnattu vertaisprosessi, jossa tutkitaan sivistyksen mahdollisuuksia ekologisen jälleenrakentamisen vauhdittamisessa ja aikamme viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa. Millaisia sivistysihanteita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Mikä on sivistyksen rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa?

Tulevaisuushautomoon kutsutaan mukaan sivistyskentän perinteisiä ja uusia toimijoita, jotka haluavat yhdessä muiden kanssa päivittää sivistysajattelua ja etsiä keinoja sivistysihanteiden tuulettamiseen. Prosessin aikana syntyneet opit, ideat ja oivallukset tarjotaan laajasti sivistyskentän toimijoiden käyttöön.

Hautomossa meillä on mukana mahtavat muutoksentekijät Vapaa Sivistystyö, KSL-opintokeskus, Eettisen kaupan puolesta, Seta, Talous ja nuoret TAT, ANTI Festival, AktivistimummotParecon Finland, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut, Maata pitkin matkustavat, Suomen Partiolaiset, Uudenmaan Martat sekä Ajatuspaja Visio. 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi toukokuussa 2021.

Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Sitran kanssa Demos Helsinki.

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO

DYNAMO-hankkeessa luodaan uutta museotyön toimintatapaa, jonka avulla vastataan kulttuurisen muutoksen tarpeeseen. Tavoitteena on yhdistää aineeton kulttuuriperintö, tulevaisuusnäkökulma ja museoiden asiakastyö niin, että museot voivat olla mukana vauhdittamassa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Tulevaisuusperintöverstas-konseptia kokeillaan ensin metsämuseo Lustossa ja aineetonta kulttuuriperintöä edustaa suomalaisten metsäsuhde. Sivistys+ -näkökulmasta hankkeen avulla vahvistetaan uudenlaista sivistystyötä, jota museokentällä tehdään. Lisäksi hanke tarjoaa konkreettisen esimerkin, miten sivistysnarratiivia voidaan tuoda lähemmäksi nykypäivää ja viheliäisiä ongelmia. Hankekonsortiossa ovat mukana Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Suomen metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopisto. Kokeilukumppaneina toimivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Tekniikan museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo sekä Tiedekeskus Heureka.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy maaliskuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Arvot, ideaalit & muutos – tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä

Hankkeen tavoitteena on tutkimusta, tapausanalyysiä ja yhteiskunnallista keskustelua yhdistellen tarkastella arvoja, ideaaleja ja näiden muutosta. Tältä pohjalta pyritään luomaan tapoja edistää uudenlaisten tai päivitettyjen ihanteiden integroitumista yhteiskunnan toimintaan. Päämääränä on vaikuttaa julkiseen keskusteluun siitä, millaiset arvot määrittävät yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta ja miten yhteisen arvot ja ihanteet voivat tukea viheliäisten ongelmien ratkaisua. Hankkeessa tuotetaan selvitys ja monimediaista viestintää. Hankkeen toteuttajan (Allegra Lab Helsinki) kumppaneita ovat Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Suomen Akatemian huippuyksikkö EUROSTORIES.

Lue tästä hankkeen raportti: Arvot, ideaalit ja muutos.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi helmikuussa 2021.

Hankkeen toteuttaja: Allegra Lab Helsinki.

Sivistyskeskustelu mediassa (lähtötilakartoitus)

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa sivistyksestä käytävää julkista keskustelua (valta)lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus oli saada määrällistä ja laadullista tietoa tästä keskustelusta ennen Sivistys+- projektin alkua (Sivistys+ alkoi 1.1.2020) ja projektin kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta.

Tärkeimpiä tuloksia on avattu blogissa Miksi kannattaa puhua sivistyksestä. Ohessa Meediuksen tekemä koonti selvityksen tuloksista niitä varten, jotka haluavat asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa.

Tulokset: Sivistyskeskustelu pyörii kapeana perinteisten teemojen ympärillä ja pääosin poliitikkojen välillä. Sivistystoimijoiden omat näkemykset näkyvät heikosti valtamedioissa. Tarvitsemme uusia ääniä ja teemoja laajaan yhteiskunnalliseen sivistyskeskusteluun!

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi syyskuussa 2020.

Hankkeen toteuttaja: Meedius

Kiinnostuitko?

Lue lisää.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?