Sivistys+-hankkeet

Sivistys+-projekti on mukana hankkeissa, jotka vahvistavat uudenlaista sivistystyötä, voimistavat yhteiskunnallista keskustelua sivistyksestä tai laajentavat käsitystä sivistysihanteesta.

MISTÄ ON KYSE?

Sivistys+-projekti haluaa sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussataan” sivistystä.

Olemme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistävät tavoitteitamme:

  • Yhteiskunnallisen keskustelun voimistuminen sivistyksestä megatrendien aiheuttamassa yhteiskunnallisessa murroksessa.
  • Sivistysnarratiivin laajentaminen, jotta sillä olisi mahdollistava rooli nykymaailman haasteisiin vastaamisessa. Sivistys+ luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan.
  • Uudenlaisen sivistystyön vahvistuminen.

Jos sinulla on hankeidea tai yhteistyöehdotus, joka tukee tavoitteitamme, laita viestiä kenelle tahansa meistä asiantuntijoista tai yhteiseen sähköpostiosoitteeseemme sivistysplus@sitra.fi.

Käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanke kehittää järjestökoulutusta ja luo visiota järjestöjen sivistyksellisestä roolista 

Opintotoiminnan Keskusliiton hankkeessa Kestävää sivistystä järjestöihin pohditaan järjestöjen sivistyksellistä roolia ja kehitetään järjestökoulutusta. Tavoitteena on edistää kestävän elämän oppimista järjestöissä sekä parantaa järjestökoulutuksen ja oppimisen laatua. 

Hankkeessa selvitetään ja kehitetään järjestökoulutuksen käytäntöjä niiden vaikutusten vahvistamiseksi. Yhdessä koulutusta tarjoavien järjestöjen kanssa testataan laadun kehittämisen malleja ja työkaluja, joiden avulla järjestöt voivat syventää sekä oppimista että oppien siirtymistä käytäntöön. Parhaat välineet kootaan vapaasti hyödynnettäväksi järjestökouluttajien käyttöön. 

Laadunkehittämisen rinnalla pohditaan järjestöjen sivistyksellistä roolia ja muodostetaan visiota järjestöjen sivistyksestä 2020-luvulla. Mikä on järjestöjen rooli kestävän elämän edistämisessä? 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy toukokuussa 2022. 

Hankkeen toteuttaja: Opintotoiminnan Keskusliitto ry 

Suomalaisen sivistyksen tarina ja tulevaisuus – hanke Sivistystilan sisältöjen rakentamiseksi

Kansanvalistusseura avaa vuonna 2022 yleisölle Sivistystilan, fyysisen paikan, joka kutsuu laajasti ihmisiä katsomaan suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinan kautta tulevaisuuteen. Sivistystilassa vierailija pääsee osaksi sivistyksen tarinaa. Tämä kyseessä oleva hanke pohjustaa sisällöllisesti tulevaa Sivistystilaa. Pohjustus tapahtuu Sivistystilatyöpajojen avulla. Niihin kutsutaan koolle toimijoita kasvatuksen ja sivistystyön kentiltä oppimaan yhdessä ja muodostamaan aiempaa syvempää ymmärrystä tulevaisuuden sivistystehtävästä eri näkökulmista. Sivistystilatyöpajojen tulokset koostetaan yhteen ja ne tuodaan osaksi Sivistystilaa. Tavoitteena on saada tulevasta Sivistystilasta sisällöllisesti korkeatasoinen.

Sivistystilan rakentamista pohjustavissa Sivistystilatyöpajoissa havainnollistetaan erilaisia ihmiskunnan haasteita, joihin sivistyksellä ja siihen pohjautuvalla koulutus- ja sivistystyöllä voidaan vastata. Lisäksi hahmotetaan sivistyksen merkitystä demokratian perustana ja sitä, miten luomme tulevaa tässä hetkessä. Osallistujia kutsutaan myös määrittelemään sivistystä päämääränä ja tuomaan omat näkemyksensä, niin kritiikin kuin ratkaisuehdotukset, mukaan keskusteluun. Tältä osin tavoitteena on tuottaa transformatiivinen oppimiskokemus liittyen sivistykseen ja sivistystyön mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan raportit kaikkien järjestettävien työpajojen sisällöistä.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy toukokuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Kansanvalistusseura

Sivistyksen tulevaisuushautomo

Sivistyksen tulevaisuushautomo on uudistushaluisille sivistystoimijoille suunnattu vertaisprosessi, jossa tutkitaan sivistyksen mahdollisuuksia ekologisen jälleenrakentamisen vauhdittamisessa ja aikamme viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa. Millaisia sivistysihanteita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Mikä on sivistyksen rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa?

Tulevaisuushautomoon kutsutaan mukaan sivistyskentän perinteisiä ja uusia toimijoita, jotka haluavat yhdessä muiden kanssa päivittää sivistysajattelua ja etsiä keinoja sivistysihanteiden tuulettamiseen. Prosessin aikana syntyneet opit, ideat ja oivallukset tarjotaan laajasti sivistyskentän toimijoiden käyttöön.

Hautomossa meillä on mukana mahtavat muutoksentekijät Vapaa Sivistystyö, KSL-opintokeskus, Eettisen kaupan puolesta, Seta, Talous ja nuoret TAT, ANTI Festival, AktivistimummotParecon Finland, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut, Maata pitkin matkustavat, Suomen Partiolaiset, Uudenmaan Martat sekä Ajatuspaja Visio. 

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy toukokuussa 2021.

Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Sitran kanssa Demos Helsinki.

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO

DYNAMO-hankkeessa luodaan uutta museotyön toimintatapaa, jonka avulla vastataan kulttuurisen muutoksen tarpeeseen. Tavoitteena on yhdistää aineeton kulttuuriperintö, tulevaisuusnäkökulma ja museoiden asiakastyö niin, että museot voivat olla mukana vauhdittamassa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Tulevaisuusperintöverstas-konseptia kokeillaan ensin metsämuseo Lustossa ja aineetonta kulttuuriperintöä edustaa suomalaisten metsäsuhde. Sivistys+ -näkökulmasta hankkeen avulla vahvistetaan uudenlaista sivistystyötä, jota museokentällä tehdään. Lisäksi hanke tarjoaa konkreettisen esimerkin, miten sivistysnarratiivia voidaan tuoda lähemmäksi nykypäivää ja viheliäisiä ongelmia. Hankekonsortiossa ovat mukana Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Suomen metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopisto. Kokeilukumppaneina toimivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Tekniikan museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo sekä Tiedekeskus Heureka.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyy maaliskuussa 2022

Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Arvot, ideaalit & muutos – tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä

Hankkeen tavoitteena on tutkimusta, tapausanalyysiä ja yhteiskunnallista keskustelua yhdistellen tarkastella arvoja, ideaaleja ja näiden muutosta. Tältä pohjalta pyritään luomaan tapoja edistää uudenlaisten tai päivitettyjen ihanteiden integroitumista yhteiskunnan toimintaan. Päämääränä on vaikuttaa julkiseen keskusteluun siitä, millaiset arvot määrittävät yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta ja miten yhteisen arvot ja ihanteet voivat tukea viheliäisten ongelmien ratkaisua. Hankkeessa tuotetaan selvitys ja monimediaista viestintää. Hankkeen toteuttajan (Allegra Lab Helsinki) kumppaneita ovat Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Suomen Akatemian huippuyksikkö EUROSTORIES.

Lue tästä hankkeen raportti: Arvot, ideaalit ja muutos.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyy helmikuussa 2021.

Hankkeen toteuttaja: Allegra Lab Helsinki.

Sivistyskeskustelu mediassa (lähtötilakartoitus)

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa sivistyksestä käytävää julkista keskustelua (valta)lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus oli saada määrällistä ja laadullista tietoa tästä keskustelusta ennen Sivistys+- projektin alkua (Sivistys+ alkoi 1.1.2020) ja projektin kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta.

Tärkeimpiä tuloksia on avattu blogissa Miksi kannattaa puhua sivistyksestä. Ohessa Meediuksen tekemä koonti selvityksen tuloksista niitä varten, jotka haluavat asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa.

Tulokset: Sivistyskeskustelu pyörii kapeana perinteisten teemojen ympärillä ja pääosin poliitikkojen välillä. Sivistystoimijoiden omat näkemykset näkyvät heikosti valtamedioissa. Tarvitsemme uusia ääniä ja teemoja laajaan yhteiskunnalliseen sivistyskeskusteluun!

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyi syyskuussa 2020.

Hankkeen toteuttaja: Meedius

Kiinnostuitko?

Lue lisää.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?