SIVISTYS+

Sivistystä tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Sivistysihanteestamme käytävä keskustelu varmistaa avoimen ja rakentavasti kriittisen tulokulman tulevaisuuspohdintoihin.
Sivistys+-projekti haluaa nostaa entistä vahvemmin esiin sivistyksen yhteiskunnallisena muutosvoimana ja ylisukupolvisena vastuuna.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan nyt.

Eläköön sivistys

Sivistys on muutosvoima -blogisarja valottaa sivistystoimijoiden erilaisia näkökulmia sivistykseen.

Sivistys osana muutosta

Terhi Hautamäen artikkelisarja valottaa ajassa elävää sivistystä ja sivistystoimijoita.

Sivistys muutoksessa

Keskustelusarja arvojen roolista aikamme isoissa murroksissa

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

Tapahtumat

Sivistys+-aamukahveilla syvennytään sivistykseen

Mistä on kyse?

Tulevaisuuttamme varjostavien uudenlaisten ongelmien ratkaiseminen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, vaatii syvällistä yhteiskunnallista transformaatiota. Jotta tarvittavan suuruinen muutos onnistuisi ja olisi myös riittävän pysyvää, edellyttää se uudistumista myös arvojemme ja ihanteidemme tasolla. Ajassa elävä sivistys antaa valmiudet vastata viheliäisiinkin ongelmiin.

Sivistysihanteemme ei myöskään saa kaventua vain osaamisen kehittämiseksi tai pelkästään juhlapuheiden fraaseiksi. Tarvitaan elävää sivistystyötä läpi koko yhteiskunnan ja toimialojen. Tietojen ja taitojen lisäksi on pidettävä vahvasti mukana eettistä ja yhteiskunnallista sivistystä, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Sivistys+-projektin tavoitteena on vahvistaa sivistystä, joka antaa meille entistä suuremman valmiuden uudistua ja vastata viheliäisiin ongelmiin. Tällainen sivistys myös luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan. Projekti haluaa sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussataan” sivistystä. Projektin työ käynnistyi keväällä 2020 ja jatkuu kesäkuuhun 2022.

Suomalainen sivistystyö on perinteisesti ollut vahvaa. Meillä on maailman parhaaksi mainittu perusopetus, ilmainen korkeakoulutus, erittäin laaja ja koko maan kattava vapaan sivistystyön toimijoiden verkosto sekä vahvoja kulttuuri-instituutioita. Sivistyskeskustelu ehti kuitenkin viime vuosikymmenten aikana hiljentyä. Nyt kuitenkin keskustelu osaamista laajemmasta sivistyksestä on uudelleen viriämässä. Sivistys+-projekti haluaa tukea tätä sivistyksen uutta nousua yhdessä sivistysalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet: 

Mitä teemme? 

Toimimme laaja-alaisesti monien sivistyskentän toimijoiden kanssa yhteistyössä. Olemme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistävät uudenlaisen sivistysnarratiivin kehittymistä ja uudenlaista sivistystyön vahvistumista. Hankkeet jakavat tavoitteemme yhteiskunnallisen keskustelun voimistumisesta sivistyksestä.

Toimintaamme kuuluu myös selvitysten tekeminen sivistykseen liittyvistä aiheista. Meitä kiinnostaa esimerkiksi se, miten ja millaiset sivistysihanteet vaikuttavat yhteiskuntaan ja kuinka nämä teemat näkyvät medioissa, lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Selvitämme myös esimerkiksi sivistyksen ja luontosuhteen yhteyttä eli sitä, mikä on ihmisen asema sivistysihanteessa ja luonnossa.

Järjestämme sivistykseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Sivistys+ aamukahvit-on sivistystoimijoille ja sivistyksestä kiinnostuneille suunnattu verkkokeskustelujen sarja, jossa etsitään yhdessä sivistyksen suuntaa viheliäisten ongelmien ajassa.
Aamukahveilla on syvennytty muun muassa elinikäisen oppimisen ihanteisiin, mustan feminismin näkökulmiin, uudemman tutkimuksen antiin sivistyskeskustelulle sekä tieteelliseen sivistykseen. Olemme myös mukana ajankohtaisissa tapahtumissa ja virittelemme keskustelua sivistyksestä esimerkiksi Kuntamarkkinoilla ja Educassa.

Tilaisuuksien lisäksi julkaisemme artikkelisarjaa sivistysaiheista, erityisesti Sivistys+-hankkeiden aihepiireistä. Sivistys+-asiantuntijat pohtivat sivistysteemoja myös omissa blogeissaan ja artikkeleissaan.

Missä mennään? 

Viimeiset Sivistys+-hankkeet ja selvitykset päättyvät projektin päättymisen myötä alkukesällä 2022. Ennen projektin loppumista järjestetään pyöreän pöydän keskusteluja sivistyksen suhteesta Sitran suuriin teemoihin eli demokratiaan, kestävyyteen ja datatalouteen. Lisäksi suunnitteilla on julkaisu sivistyksen suhteesta tulevaisuustyöhön tai työkaluja sivistyksen tulevaisuuden pohdintaan (esimerkiksi liittyen sivistyksen heikkoihin signaaleihin) sekä kokoava julkaisu kaikesta siitä työstä, jota on tehty Sivistys+:n hankkeissa. 

Keitä on mukana? 

Sitran Sivistys+-projektissa on mukana laajasti sivistyskentän toimijoita, niin perinteisiä sivistystoimijoita kuin aivan uusiakin toimijoita, jotka eivät välttämättä ole ennen identifioituneetkaan sivistystoimijoiksi.

Haluan kuulla lisää Sivistys+ projektista!


HANKKEET

Tutustu hankkeisiimme klikkaamalla tölkkiä alla.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?