SIVISTYS+

Päättynyt projekti 01/2020 – 06/2022

Sivistystä tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Sivistysihanteestamme käytävä keskustelu varmistaa avoimen ja rakentavasti kriittisen tulokulman tulevaisuuspohdintoihin.
Sivistys+-projekti halusi nostaa entistä vahvemmin esiin sivistyksen yhteiskunnallisena muutosvoimana ja ylisukupolvisena vastuuna.

Eläköön sivistys

Sivistys on muutosvoima -blogisarja valotti sivistystoimijoiden erilaisia näkökulmia sivistykseen.

Sivistys osana muutosta

Terhi Hautamäen artikkelisarja valotti ajassa elävää sivistystä ja sivistystoimijoita.

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

Sivistys muutoksessa

Keskustelusarja arvojen roolista aikamme isoissa murroksissa

Mistä oli kyse?

Tulevaisuuttamme varjostavien uudenlaisten ongelmien ratkaiseminen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, vaatii syvällistä yhteiskunnallista transformaatiota. Jotta tarvittavan suuruinen muutos onnistuisi ja olisi myös riittävän pysyvää, edellyttää se uudistumista myös arvojemme ja ihanteidemme tasolla. Ajassa elävä sivistys antaa valmiudet vastata viheliäisiinkin ongelmiin.

Sivistysihanteemme ei myöskään saa kaventua vain osaamisen kehittämiseksi tai pelkästään juhlapuheiden fraaseiksi. Tarvitaan elävää sivistystyötä läpi koko yhteiskunnan ja toimialojen. Tietojen ja taitojen lisäksi on pidettävä vahvasti mukana eettistä ja yhteiskunnallista sivistystä, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Sivistys+-projektin tavoitteena oli vahvistaa sivistystä, joka antaa meille entistä suuremman valmiuden uudistua ja vastata viheliäisiin ongelmiin. Tällainen sivistys myös luo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan. Projekti halusi sekä nostaa perinteisen sivistyksen arvostusta että päivittää ja laajentaa sivistysihannetta ja sen käyttöalaa. Molemmissa tapauksissa siis ”plussattiin” sivistystä. Projektin työ käynnistyi keväällä 2020 ja jatkui kesäkuuhun 2022.

Suomalainen sivistystyö on perinteisesti ollut vahvaa. Meillä on maailman parhaaksi mainittu perusopetus, ilmainen korkeakoulutus, erittäin laaja ja koko maan kattava vapaan sivistystyön toimijoiden verkosto sekä vahvoja kulttuuri-instituutioita. Sivistyskeskustelu ehti kuitenkin viime vuosikymmenten aikana hiljentyä. Nyt kuitenkin keskustelu osaamista laajemmasta sivistyksestä on uudelleen viriämässä. Sivistys+-projekti halusi tukea tätä sivistyksen uutta nousua yhdessä sivistysalan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet: 

Mitä teimme? 

Toimimme laaja-alaisesti monien sivistyskentän toimijoiden kanssa yhteistyössä. Olimme mukana useissa hankkeissa (joko rahoittajana tai muunlaisena yhteistyökumppanina), jotka edistävät uudenlaisen sivistysnarratiivin kehittymistä ja uudenlaista sivistystyön vahvistumista. Hankkeet jakoivat tavoitteemme yhteiskunnallisen keskustelun voimistumisesta sivistyksestä.

Toimintaamme kuului myös selvitysten tekeminen sivistykseen liittyvistä aiheista. Meitä kiinnosti esimerkiksi se, miten ja millaiset sivistysihanteet vaikuttavat yhteiskuntaan ja kuinka nämä teemat näkyvät medioissa, lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Selvitimme myös esimerkiksi sivistyksen ja luontosuhteen yhteyttä eli sitä, mikä on ihmisen asema sivistysihanteessa ja luonnossa.

Järjestimme sivistykseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Sivistys+ aamukahvit oli sivistystoimijoille ja sivistyksestä kiinnostuneille suunnattu verkkokeskustelujen sarja, jossa etsittiin yhdessä sivistyksen suuntaa viheliäisten ongelmien ajassa.
Aamukahveilla syvennyttiin muun muassa elinikäisen oppimisen ihanteisiin, mustan feminismin näkökulmiin, uudemman tutkimuksen antiin sivistyskeskustelulle sekä tieteelliseen sivistykseen. Olimme myös mukana ajankohtaisissa tapahtumissa ja virittelimme keskustelua sivistyksestä esimerkiksi Kuntamarkkinoilla ja Educassa.

Tilaisuuksien lisäksi julkaisimme artikkelisarjaa sivistysaiheista, erityisesti Sivistys+-hankkeiden aihepiireistä. Sivistys+-asiantuntijat pohtivat sivistysteemoja myös omissa blogeissaan ja artikkeleissaan.

Viimeiset Sivistys+-hankkeet ja selvitykset päättyivät projektin päättymisen myötä alkukesällä 2022. Keväällä 2022 järjestettiin pyöreän pöydän keskusteluja sivistyksen suhteesta Sitran suuriin teemoihin eli demokratiaan, kestävyyteen ja datatalouteen. Lisäksi julkaisimme työkaluja sivistyksen tulevaisuuden pohdintaan sekä kokoavan julkaisun kaikesta siitä työstä, jota on tehty Sivistys+:n hankkeissa.

Keitä oli mukana? 

Sitran Sivistys+-projektissa oli mukana laajasti sivistyskentän toimijoita, niin perinteisiä sivistystoimijoita kuin aivan uusiakin toimijoita, jotka eivät välttämättä ole ennen identifioituneetkaan sivistystoimijoiksi.

Mitä saatiin aikaan?

Sivistys+-projekti sai aikaan tuloksia, jotka tulevat vaikuttamaan sivistysalalla ja sivistystyön suunnassa vielä projektin loppumisen jälkeenkin. Sivistys+-projektin edistämä transformatiivinen ajattelu näkyy muun muassa Kulttuuriperintöstrategiassa, Agenda 2030-tiekartassa ja järjestöjen sivistysvisiossa. Sisällöllisesti sivistyskeskustelu laajeni niin luontokäsitysten pohdintaan, mustan feminismin oivalluksiin kuin tulevaisuusajattelunkin suuntaan. Projektin aikana sivistystoimijat aktivoituivat yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Vaikuttavuuden varmistamisen näkökulmasta Sivistys+:n rahoittamien ja sparraamien hankkeiden merkittävimpiä saavutuksia ovat seuraavat: 

Sivistys+ vaikutti myös Sitran omaan työhön. Sivistys muutoksessa -keskustelujen myötä projekti kannusti Sitran teemoja sivistysnäkökulman huomioimiseen. Lisäksi projekti myötävaikutti siihen, että arvot ja ihanteet otetaan jatkossa entistä paremmin huomioon Sitran vaikuttavuustyössä.

HANKKEET

Tutustu hankkeisiimme klikkaamalla tölkkiä alla.

OTA YHTEYTTÄ

Soita jo!

Mistä on kyse?