UUDET VAIKUTTAMISEN TAVAT

Suomalainen demokratia on ollut menestystarina. Työskentelemme sen puolesta, että tarina jatkuisi vahvana myös tästä eteenpäin. Tuemme demokratian kehitystä kokeilun ja selvityksin sekä tukemalla uusia osallistumisen tapoja.

Mistä on kyse?

Suomi sijoittuu kärkisijoille muun muassa ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon toimivuutta mittaavissa vertailuissa. Menestystarina ei kuitenkaan ole koko kuva Suomen demokratiasta. Keväällä 2021 julkaistu OECD:n luottamusraportti paljasti, että suomalaisten luottamus omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on erittäin alhainen.

Monet muutkin osallistumisen mittarit herättävät huolta. Kansallisten vaalitutkimusten mukaan suomalaiset jakautuvat yhä selvemmin yhtäältä aktiivisiin ja osallistuviin sekä toisaalta politiikasta ja puolueista vieraantuneisiin ja syrjäytyviin. Kevään 2021 kuntavaalien äänestysprosentti, 55, oli alhaisin 70 vuoteen.

PALO-tutkimushankkeen politiikkasuositusten mukaan vain noin neljännes suomalaisista luottaa oman kuntansa päättäjiin ja alle viidennes kokee, että kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan kunnallisessa päätöksenteossa.

Vaikeuksissa ovat myös puolueet, yksi suomalaisen demokratian tukipilareista. Sitran vuonna 2020 teettämän laajan kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee, että puolueet ovat etääntyneet kansalaisista eivätkä heidän mielipiteensä tule puolueiden kautta huomioiduksi päätöksenteossa.

Luvut kertovat, ettei demokratian kehitys ei ole pysynyt nopearytmisen maailman ja teknologisen kehityksen vauhdissa. Koko järjestelmän hyväksyttävyys rapistuu, jos ihmiset vetäytyvät syrjään ja kokevat, etteivät heidän huolenaiheensa nouse poliittiselle agendalle. Poliittista vieraantumista vastaan tulee taistella kaikin mahdollisin keinoin. Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa sitä tehdään kehittämällä uusia osallistumisen tapoja tukemaan edustuksellista järjestelmää.

Mitä teemme?

Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa vahvistamme osallistuvaa demokratiaa Suomessa tekemällä kokeiluja, selvityksiä ja tukemalla uusien osallistumismuotojen käyttöönottoa. Pyrimme levittämään uusia vaikuttamisen tapoja entistä laajempaan käyttöön Suomessa ja vahvistamaan niiden kytkentää päätöksentekoon.

Työmme keskeisiä painopisteitä ovat:

  • Tietoisuuden lisääminen: Lisäämme ymmärrystä osallistuvan demokratian menetelmistä ja mahdollisuuksista. Tuotamme tietoa siitä, minkälaisia ovat houkuttelevat osallistumisen tavat eri osallistujaprofiileille ja miten niitä voidaan edistää.
  • Menetelmäkehitys: Kehitämme tutkijoiden, kehittäjien, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa olemassa olevia ja uusia osallistumisentapoja helposti käyttöönotettaviksi ja sovellettaviksi sekä vaikuttavammiksi. Tarjoamme kehittämistyöpajoja uusien osallistumismuotojen käyttöönottoon ja soveltamiseen.
  • Kokeilut: teemme ja tuemme digitaalisen, puntaroivan ja suoran osallistumisen muotoja kokeilemista.
  • Kytkeminen päätöksentekoon: juurrutamme uusia ja jo pitkälle kehitettyjä osallistumisen muotoja tiiviimmin päätöksenteon rakenteisiin
  • Kansainvälinen yhteistyö: teemme kansainvälistä yhteistyötä demokratiainnovaatioiden parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja vahvistamme suomalaisia kehittämisverkostoja.

Keitä on mukana?

Haluamme innostaa mukaan laajan joukon demokratian kehittäjiä uudistamaan suomalaista demokratiaa kanssamme. Pyrimme toimimaan välittäjäorganisaationa tutkimuksen, poliittisen päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Keskeinen toiminnan kohteemme ovat tammikuussa 2022 aluevaalien yhteydessä perustettavat hyvinvointialueet. Tuemme hyvinvointialueita demokraattisen rakenteen luomisessa, vahvistamme viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ymmärrystä asukasosallisuuden merkittävyydestä ja lisäämme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä uusia vaikuttamisen tapoja.

Työllämme tuemme myös kansallisen demokratiaohjelman 2025 sekä julkishallinnon uuden strategian toimeenpanoa, joissa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien laajentaminen on keskeinen tavoite.

Missä mennään?

Projekti käynnistyi marraskuussa 2021 ja jatkuu osana Demokratia ja osallisuus -teemaa vuoden 2025 loppuun.

Ota yhteyttä!

Kysy meiltä, jos haluat tietää lisää!

Mistä on kyse?