KOMPETENSENS TID

Finland behöver politik för livslångt lärande där kompetensutveckling ses som en långsiktig investering och källa till välfärd.

Aktuellt

publikationer

Framtidens kompetens uppstår i ekosystem (sammanfattning)

nyheter

Ny kompetens uppstår allt oftare genom arbete i nätverk

publikationer

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

nyheter

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

nyheter

Studie: Utbildade flyttar efter andra experter – regionerna gör klokt i att hålla kvar utexaminerade

Nio bollar med människor, grupper av människor, en hand, en lampa och hästar
Ansökan

Vill aktörer inom din region skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter för områdets livskraft? Den sista ansökningsdagen för att producera information är 30.9.

Upptäck ditt kunnande
Seriestripp

Seriestrippar om upptäckandet av sitt eget kunnande

Erätauko-keskustelu osaamisen tunnistamisesta
verktyg

Instruktioner för Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande

Kolikko horisontissa ja nuoria.
artiklar

Blivande kommunala beslutsfattare! Det här bör du veta om livslångt lärande

Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
nyheter

Åtta pilotprojekt har valts för att utveckla ett nytt kompetenssystem

Sitras utlåtande
Utlåtande

Sitras utlåtande till kulturutskottet om regeringens utbildningspolitiska redogörelse

Millä hinnalla? -selvitys
nyheter

Det är även ekonomiskt lönsamt att satsa mer på ungas kompetens än i nuläget

Leikekuva
nyheter

Företagsenkät: Efterfrågan på betydelsefullt arbete växer – företagen upplever det som den viktigaste trenden

Ställningstagande

Omfattande ställningstagande: Kommunala beslutsfattare ska stödja livslångt lärande

nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt i ett nytt kompetenssystem

Ansökan

Finansieringsansökan för regionala pilotprojekt inom ett nytt kompetenssystem för aktörer inom livslångt lärande

Projekt

Leikekuva
projekt

Kompetensens tid i regionerna

projekt

Upptäck ditt kunnande-veckor

Vad handlar det om?

Det finländska utbildningssystemet har länge legat i världstoppen, och Finland har haft framgång i den globala ekonomin genom att utnyttja hög kompetens. De megatrender som vänder upp och ner på vår värld, såsom teknologins utveckling, förändringen av arbete och befolkningsutvecklingen, utmanar de näringar och utbildningssystem vi har i dag. De nuvarande strukturerna, som gränserna för den offentliga förvaltningens ansvarsområden, det finansiella system som reflekterar dem och incitament stöder inte i tillräcklig grad ett flexibelt lärande som sker i olika stadier i livscykeln. 

Vi behöver en systematisk förändring för att kunna säkerställa att vårt kompetenskapital ständigt är på en så hög nivå som möjligt och att vi med vår kompetens klarar av att svara på förändringarna i omvärlden. Man måste fundera på hur långt resurserna räcker, hur kompetens ska genereras, hur strukturerna fungerar och hitta styrmekanismer. 

Omfattande kompetens och bildning stärker individens välfärd och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, samt samhällskohesionen och medborgarnas delaktighet – grunden för vårt välfärdssamhälle. Det gör Finland till en föregångare inom livslångt lärande. 

Vad gör vi? 

Målet med Sitras nyckelområde Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande är att hjälpa samhällsaktörer i Finland att utveckla livslångt lärande. Syftet med den tre år långa projekthelheten är att snabba upp övergången till en politik för livslångt lärande där kompetens och arbete ses som byggstenar för välfärd. De resurser som läggs på kunskap ses som en produktiv investering i Finlands konkurrenskraft. 

Sitras roll är att vara en oberoende brobyggare som möjliggör politik för livslångt lärande. I politiken för livslångt lärande ingår ett fungerande styr- och finansieringssystem och ett utbildningssystem som garanterar en bred kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande för alla finländare, och de möjligheter som följer av att kunskapsbasen har byggts upp bygger på ett flexibelt sätt upp djupgående kunskaper i olika levnadsfaser och livssituationer. 

Vem är med? 

Centrala representanter för statsförvaltningen, arbetslivet och utbildningsaktörerna ansvarar för att koordinera utarbetandet av målbilden och finansieringsprinciperna. Aktörerna i branschen kan delta och påverka genom olika forum och elektroniskt. Forskning från Finland och andra håll i världen utnyttjas i arbetet. Målet med arbetet är att stöda politiska partier och aktörer i utvecklingen av livslångt lärande för att svara på framtidens utmaningar. 

Sitra erbjuder en arena för gemensam diskussion, stöder interaktionen mellan aktörerna och gör bakgrundsarbetet som ligger till grund för diskussionen. Resultatet av arbetet i nyckelområdet är tillgängligt för alla som är intresserade av att utveckla livslångt lärande. 

Vad är på gång?

Arbetet inom nyckelområdet Kompetensens tid inleddes våren 2018 med en kartläggning av pågående utvecklingsåtgärder och -förslag för livslångt lärande. Det egentliga arbetet inleddes med en beredning av en långsiktig och omfattande målbild för livslångt lärande i oktober 2018.

I oktober 2018 publicerade vi utredningen Millä rahalla? (Med vilka pengar?) om det nuvarande penningflödet inom livslångt lärande. Utredningen ger för första gången en helhetsbild av penningflödet inom utbildning och lärande i Finland.

I mars 2019 publicerade vi en målbild, utmaningar och finansieringsprinciper för livslångt lärande. De 30 viktigaste intressenternas gemensamma målbild sammanfattas i publikationen Mot livslångt lärande.

De som utarbetade regeringsprogrammet utnyttjade resultaten från det gemensamma arbete representanterna för 30 centrala instanser gjort. Reformen av kontinuerligt lärande inkluderades i regeringsprogrammet och bereds av en parlamentarisk grupp. Sitra deltog när gruppen inledde sin verksamhet och stöder arbetet genom att producera information om livslångt lärande.

Vi tog fram vuxna finländares perspektiv på livslångt lärande genom en enkät som besvarades av över tvåtusen 18–85-åriga finländare. Resultaten av enkäten Livslångt lärande i Finland 2019 visar att finländare i alla åldrar tycker om att lära sig och att en bred allmänbildning är värdefullt.

De arbetslösas perspektiv på möjligheterna till kompetensutveckling behandlade vi i publikationen Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten vastuu tulisi jakaa? (2020) (sammanfattning på svenska).

Vi finansierade arbets- och näringsministeriets utredning Hur synliggöra kunnandet?, en kartläggning över strukturer och förfaranden i fråga om identifiering och erkännande av kunnande i Finland och åtta jämförelseländer.

Befolkningsutvecklingens regionala effekter på utbildningssystemet utredde vi i publikationen Till vilken befolkning? (på finska, sammanfattning på svenska), där vi förutsåg utbildningsbehoven tills 2040 genom att prognostisera antalet studerande på samtliga utbildningsnivåer i hela Finland och i olika regioner. Vi producerade också en webbtjänst som hjälper utnyttja materialet. Temat behandlades i utbildningsnivåspecifika webbevenemang och ministerintervjuer.

Vi granskade hur helhetsmässiga förändringar kan ledas i publikationen Ledning av livslångt lärande i Norden. Publikationen innehåller också en jämförelse av strukturer inom ledningen av livslångt lärande i andra nordiska länder. Utredningen synliggjorde behovet att leda livslångt lärande som en genomgående helhet som för oss mot en systemisk förändring.

I publikationen Millä hinnalla? (Med vilket pris?) (på finska, sammanfattning på svenska) utredde vi om satsningar på utveckling av kunnandet är en lönsam investering och vilka alternativa kostnader det kan medföra. Utredningen visades, att det är ekonomiskt lönsamt för samhället att satsa mer statliga medel än i nuläget på kompetensutveckling.

År 2021 arbetade vi intensivt med projektet Kompetensens tid i regionerna. Vi arbetade till en början i nio olika regioner, och senare i ytterligare sex nya regioner. Målet var att öka förändringsförmågan hos lokala aktörer och påskynda regionala lösningar som förnyar kompetensen med sikte på en hållbar och livskraftig framtid.

Sitra finansierade åtta projekt, som testade ett nytt kompetenssystem på olika håll i Finland. Syftet med projekten var att utveckla gemensamt lärande i nätverk, kompetensförnyelse och uppkomst av innovationer.

Med målet att uppmuntra finländare i arbetsför ålder att upptäcka sin kompetens ordnade vi tvåveckorsevenemanget Upptäck ditt kunnande i augusti-september 2021 i samarbete med mer än 350 aktörer. Under evenemangsveckorna producerade olika företag, offentliga aktörer, organisationer och läroinrättningar mångsidigt program för sin personal, sina studerande, sina samarbetspartners och medlemmar.

Som fortsättning på utredningen Till vilken befolkning? producerade vi publikationen och webbtjänsten Hur rör sig experter i regionerna?. I publikationen Hur räcker experter till i regionerna berättar vi om exempel på lösningar från fyra olika regioner (på finska, sammanfattningar på svenska).

I slutet av år 2021 publicerade vi Sitras sju rekommendationer för främjandet av livslångt lärande i Finland.

Sitras projekt Kompetensens tid inklusive projektets facilitering av koordinationsnätverkets arbete slutförs i mars 2022.

Kontakta oss

Vi hörs!

personer
Helena Mustikainen
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Tapio Huttula
personer
Iina Santamäki
personer
Maikki Siuko
personer
Anna-Maija Vesa
personer
Päivi Hagel