KOMPETENSENS TID

Finland behöver politik för livslångt lärande där kompetensutveckling ses som en långsiktig investering och källa till välfärd.

Aktuellt

Projekt

Vad handlar det om?

Det finländska utbildningssystemet har länge legat i världstoppen, och Finland har haft framgång i den globala ekonomin genom att utnyttja hög kompetens. De megatrender som vänder upp och ner på vår värld, såsom teknologins utveckling, förändringen av arbete och befolkningsutvecklingen, utmanar de näringar och utbildningssystem vi har i dag. De nuvarande strukturerna, som gränserna för den offentliga förvaltningens ansvarsområden, det finansiella system som reflekterar dem och incitament stöder inte i tillräcklig grad ett flexibelt lärande som sker i olika stadier i livscykeln. 

Vi behöver en systematisk förändring för att kunna säkerställa att vårt kompetenskapital ständigt är på en så hög nivå som möjligt och att vi med vår kompetens klarar av att svara på förändringarna i omvärlden. Man måste fundera på hur långt resurserna räcker, hur kompetens ska genereras, hur strukturerna fungerar och hitta styrmekanismer. 

Omfattande kompetens och bildning stärker individens välfärd och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, samt samhällskohesionen och medborgarnas delaktighet – grunden för vårt välfärdssamhälle. Det gör Finland till en föregångare inom livslångt lärande. 

Vad gör vi? 

Målet med Sitras nyckelområde Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande är att hjälpa samhällsaktörer i Finland att utveckla livslångt lärande. Syftet med den tre år långa projekthelheten är att snabba upp övergången till en politik för livslångt lärande där kompetens och arbete ses som byggstenar för välfärd. De resurser som läggs på kunskap ses som en produktiv investering i Finlands konkurrenskraft. 

Sitras roll är att vara en oberoende brobyggare som möjliggör politik för livslångt lärande. I politiken för livslångt lärande ingår ett fungerande styr- och finansieringssystem och ett utbildningssystem som garanterar en bred kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande för alla finländare, och de möjligheter som följer av att kunskapsbasen har byggts upp bygger på ett flexibelt sätt upp djupgående kunskaper i olika levnadsfaser och livssituationer. 

Vem är med? 

Centrala representanter för statsförvaltningen, arbetslivet och utbildningsaktörerna ansvarar för att koordinera utarbetandet av målbilden och finansieringsprinciperna. Aktörerna i branschen kan delta och påverka genom olika forum och elektroniskt. Forskning från Finland och andra håll i världen utnyttjas i arbetet. Målet med arbetet är att stöda politiska partier och aktörer i utvecklingen av livslångt lärande för att svara på framtidens utmaningar. 

Sitra erbjuder en arena för gemensam diskussion, stöder interaktionen mellan aktörerna och gör bakgrundsarbetet som ligger till grund för diskussionen. Resultatet av arbetet i nyckelområdet är tillgängligt för alla som är intresserade av att utveckla livslångt lärande. 

Vad är på gång?

Arbetet inom nyckelområdet Kompetensens tid inleddes våren 2018 med en kartläggning av pågående utvecklingsåtgärder och -förslag för livslångt lärande. Det egentliga arbetet inleddes med en beredning av en långsiktig och omfattande målbild för livslångt lärande i oktober 2018.

I oktober 2018 publicerade vi utredningen Millä rahalla? (Med vilka pengar?) om det nuvarande penningflödet inom livslångt lärande. Utredningen ger för första gången en helhetsbild av penningflödet inom utbildning och lärande i Finland.

I mars 2019 publicerade vi en målbild, utmaningar och finansieringsprinciper för livslångt lärande. De 30 viktigaste intressenternas gemensamma målbild sammanfattas i publikationen Mot livslångt lärande.

De som utarbetade regeringsprogrammet utnyttjade resultaten från det gemensamma arbete representanterna för 30 centrala instanser gjort. Reformen av kontinuerligt lärande inkluderades i regeringsprogrammet och bereds av en parlamentarisk grupp. Sitra deltog när gruppen inledde sin verksamhet och stöder arbetet genom att producera information om livslångt lärande.

Vi tog fram vuxna finländares perspektiv på livslångt lärande genom en enkät som besvarades av över tvåtusen 18–85-åriga finländare. Resultaten av enkäten Livslångt lärande i Finland 2019 visar att finländare i alla åldrar tycker om att lära sig och att en bred allmänbildning är värdefullt.

Under 2020–2021 fortsätter arbetet med nyckelområdet Kompetensens tid genom att producera information om livslångt lärande, skapa en vägkarta och genomföra eventuella samarbetsprojekt eller försök.

Kontakta oss

Vi hörs!

Vad handlar det om?