nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Åtta pilotprojekt har valts för att utveckla ett nytt kompetenssystem

Sitra finansierar åtta pilotprojekt för ett nytt kompetenssystem på olika håll i Finland. I projekten utvecklas gemensamt lärande i nätverk, kompetensförnyelse och uppkomsten av innovationer.

Författarna

Perttu Jämsén

Expert, Nya sätt att påverka

Publicerad

Sitras projekt Kompetensens tid producerar information och insikter som stöd för en politik för livslångt lärande i Finland samt påskyndar uppkomsten av ett nytt kompetenssystem. Arbetet styrs av visionen för livslångt lärande, som skapades år 2019 tillsammans med 30 centrala samhällsaktörer.

Visionen kretsar kring fyra teser. Med hjälp av de finansieringsval som nu publiceras främjar Sitra förverkligandet av den tredje tesen med sammanlagt cirka 800 000 euro.

Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetens.

Finland ska ha världens bästa förutsättningar för lärande som sker tillsammans i nätverk samt för en kompetensreform och uppkomsten av innovationer. Ny kompetens uppstår allt oftare i det föränderliga arbetslivet och andra platser för lärande. Utbildningssystemet stödjer arbetslivets förnyelse.

Finansieringsansökan för regionala pilotprojekt i det nya kompetenssystemet väckte intresse hos sammanlagt 80 aktörer inom livslångt lärande.

Bland ansökningarna valde Sitra de åtta nya pilotprojekt som anges nedan för att utveckla gemensamt lärande i nätverk, kompetensförnyelse och uppkomsten av innovationer. Ett enskilt projekt får 50 000–180 000 euro i finansiering.

”Dessa åtta pilotprojekt svarar på ett omfattande sätt mot den utmaning som vi fört fram, och aktörerna som deltar i dem är betydelsefulla när det gäller att hitta lösningar för ett nytt kompetenssystem. Vår finansiering hjälper pilotprojekt som redan är i gång och ökar deras genomslag efter att projektet slutförts”, säger projektledare Helena Mustikainen.

Arbetslivsaktiverare i SMF-företag i Kajanaland och Koillismaa

I pilotprojektet stärks SMF-företagens affärskompetens och skapas förutsättningar för att kontinuerligt lärande ska ske på arbetsplatserna. Arbetslivsaktiverarna i Kajanaland och Koillismaa utreder utvecklingsbehoven avseende kompetens hos 140 företag. I pilotprojektet skapas detaljerade färdplaner för hur kontinuerligt lärande ska förverkligas bland personalen samt hur yrkeshögskolestuderande ska kopplas in som en del av utvecklingen av företag och bearbetningen av FUI-idéer. Kajana yrkeshögskola och Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ansvarar för pilotprojektet.

Discovery Street – Peer-nätverk

Pilotprojektet utvidgar celler för peer learning som överskrider organisationsgränserna till området för kontinuerligt lärande. Projektet aktiverar redan i startskedet tre verksamma peer learning-nätverk: nätverk för produktchefer, ledarskapskompetens och komplexitetskompetens. I pilotprojektet identifieras teman som överskrider organisationsgränserna, kring vilka man grundar celler för peer learning, administrerade av inlärningsaktivister. Som ett slutresultat uppstår en exaktare förståelse för vilket slags lärande som man upplever att sker i cellerna, hur lärandet gynnar företag och vilka de kritiska faktorerna för verksamheten i en inlärningscell som anknyter till frivillig kamratverksamhet är. Discovery Street Oy ansvarar för pilotprojektet.

Kasvuryhmä – program för peer learning

Finländska företags tillväxt stöds genom att utveckla kompetensen hos ledningen och ägarna. I pilotprojektet skapas ett peer learning-program som siktar mot tillväxt och förnyelse i medelstora finländska tillväxtföretag. Pilotprojektet siktar mot ett effektivt kompetensutvecklingssätt som baserar sig på konfidentiell delning av kunskap och kompetens. I pilotprojektet ligger fokus på att utveckla företagens förmåga att identifiera framtida tillväxtkällor. Verksamhetssättet och innehållet i pilotprojektet hjälper minst 50 företag att växa under de kommande åren, och lärdomarna kommer att delas på andra håll i Finland. Kasvuryhmä Suomi Oy svarar för pilotprojektet.

Kompetensboost

Pilotprojektet svarar mot kompetensefterfrågan och utmaningarna i FUI-verksamheten inom nyckelbranscherna i Brahestadsregionen. I pilotprojektet utreds kompetensbehoven hos 100 företag och skapas nya verksamhetsmodeller för förvärvande av kompetens och utnyttjande av kompetensidentitetstänkande på arbetsplatserna. De kompetensceller som skapas med arbetsplatserna inom regionen tydliggör aktörernas roller i kompetensproduktion och svarar i fortsättningen för sin del för ett smidigt samarbete mellan företag och läroanstalter. De kompetensboosters som är verksamma inom organisationerna och de lärare som medverkar i pilotprojektet säkerställer att verksamheten fortgår. Utbildningssamkommunen Brahe ansvarar för pilotprojektet.

Lär dig i vardagen – arbetsplatser blir lärmiljöer

I pilotprojektet skapas en modell för Vanda stad för att stödja arbetsenheter i att växa från arbetsplatser till lärmiljöer. I projektet skapas också färdigheter och verktyg för medvetet lärande i arbetet. Pilotprojektet omfattar också ett verksamhetssätt där utbildningsorganisationer kan öka arbetsplatsens förmåga att främja inlärning i arbetet. Pilotprojektet genomförs med hjälp av fyra exempel, och utifrån dessa förädlas en verksamhetsmodell på stadsnivå när pilotprojektet slutförts. Metropolia Ammattikorkeakoulu ansvarar för pilotprojektet.

Ordning på kompetensen (OSKU)

I pilotprojektet skapas ett verksamhetssätt som anställda och arbetsgemenskaper kan använda för att delta i kompetensutveckling oberoende av tid och plats. Målföretagen väljs i kommunerna i Södra Savolax, och den kompetensutvecklingshelhet som erbjuds dem skräddarsys för alla deltagande organisationer genom att utnyttja tjänsterna hos en stor mängd aktörer. Det valda verksamhetssättet och tjänsternas innehåll bygger på en kartläggning av kompetensbehoven hos 500 företag. För pilotprojektet ansvarar Etelä-Savon Koulutus Oy.

Sähkörausku – koncept för gemensamt lärande

Sähkörausku (Darrockan) utvecklar en modell för gemensamt lärande och förutseende av kompetensbehov för företag och organisationer inom den offentliga sektorn. I pilotprojektet stärks de medverkande partnerorganisationernas kompetens om lärande och skapas ett nytt, skräddarsytt utbildningserbjudande för regionens behov. Som ett resultat av samarbetet ökar kompetensen hos studerande, arbetslivspartner och utbildningsanordnare. Om lärdomarna och framgångarna i försöket skapas ett koncept som under 2022 ansluts till det sektorsövergripande programmet Sähkörausku. Tammerfors yrkeshögskola svarar för pilotprojektet.

Ylä-Savon akatemia – flercampusmodell

I pilotprojektet skapas en ny verksamhetsmodell för dialogen mellan företag och läroanstalter. Verksamhetsmodellen fokuserar särskilt på nyckelteknologier som är viktiga för företagen i Övre Savolax och den framtida kompetens som behövs för att utveckla dessa. Samarbetsmodellen som pilotprojektet gäller erbjuder de lärande en möjlighet till kontinuerligt lärande och företagen ett bättre utsikt över tillgången till kompetent arbetskraft i framtiden. Idensalmi stad ansvarar för och samordnar pilotprojektet. I verksamheten deltar alla läroanstalter i regionen samt en stor mängd företag och organisationer.

 

Sitra stödjer utnyttjandet av de rutiner och lärdomar som skapas under projektet genom att dela med sig av dem till nätverk och öppet till alla intresserade under hösten 2021.

 

Vad handlar det om?