uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kahdeksan pilottihanketta on valittu kehittämään uutta osaamisjärjestelmää

Sitra rahoittaa kahdeksaa hanketta, jotka pilotoivat uutta osaamisjärjestelmää eri puolilla Suomea. Niissä kehitetään verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä.

Kirjoittajat

Perttu Jämsén

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Sitran Osaamisen aika -projekti tuottaa tietoa ja näkemystä Suomen elinikäisen oppimisen politiikan tueksi sekä vauhdittaa uuden osaamisjärjestelmän syntymistä. Työtä ohjaa elinikäisen oppimisen tahtotila, joka muodostettiin vuonna 2019 yhdessä 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan kanssa.

Tahtotilan ytimessä on neljä teesiä, joista kolmannen teesin toteutumista Sitra edistää nyt julkistettavilla rahoitusvalinnoilla yhteensä noin 800 000 eurolla.

Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.

Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle. Uusi osaaminen syntyy entistä useammin muuttuvassa työelämässä ja muissa oppimisen paikoissa. Koulutusjärjestelmä tukee työelämän uudistumista.

Uuden osaamisjärjestelmän alueellisten pilottihankkeiden rahoitushaku kiinnosti yhteensä 80:tä elinikäisen oppimisen toimijaa.

Hakemusten joukosta Sitra valitsi alla olevat kahdeksan uudenlaista pilottihanketta kehittämään verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä. Yksittäinen hanke saa rahoitusta 50 000-180 000 euroa.

”Nämä kahdeksan pilottihanketta vastaavat laaja-alaisesti esittämäämme haasteeseen, ja niissä mukana olevat toimijat ovat merkityksellisiä uuden osaamisjärjestelmän ratkaisujen löytämisessä. Rahoituksemme auttaa jo vauhdissa olevia pilottihankkeita eteenpäin ja lisää niiden vaikuttavuutta hankkeen päättymisen jälkeen”, projektijohtaja Helena Mustikainen sanoo.

Discovery Street – vertaisverkosto

Pilottihanke laajentaa organisaatiorajat ylittäviä vertaisoppimisen soluja jatkuvan oppimisen alueelle. Hanke aktivoi heti käynnistyessään kolme jo toiminnassa olevaa osaamisen vertaisverkostoa: tuotepäälliköiden, johtamisen osaamisen ja kompleksisuusosaamisen verkostot. Pilottihankkeessa tunnistetaan organisaatiorajat ylittäviä teemoja, joiden ympärille perustetaan oppimisaktivistien hallinnoimia vertaisoppimisen soluja. Lopputuloksena syntyy tarkentunut ymmärrys siitä, millaista oppimista soluissa koetaan tapahtuvan, miten oppiminen hyödyttää yrityksiä ja mitkä ovat vapaaehtoiseen vertaistoimintaan liittyvän oppimissolun toiminnan kriittiset tekijät. Pilottihankkeesta vastaa Discovery Street Oy.

Kasvuryhmä – vertaisoppimisen ohjelma

Suomalaisten yritysten kasvua tuetaan kehittämällä johdon ja omistajien osaamista. Pilottihankkeessa luodaan suomalaisten keskisuurten kasvuyritysten kasvuun ja uudistumiseen tähtäävä vertaisoppimisen ohjelma. Pilottihanke tähtää tehokkaaseen osaamisen kehittämisen tapaan, joka perustuu tiedon ja osaamisen luottamukselliseen jakamiseen. Pilottihankkeessa keskitytään kehittämään yritysten kyvykkyyttä tunnistaa tulevaisuuden kasvun lähteitä. Pilotoitava toimintapa ja sisältö auttavat vähintään 50:tä yritystä kasvamaan tulevina vuosina, ja oppeja levitetään muualle Suomeen. Pilottihankkeesta vastaa Kasvuryhmä Suomi Oy.

Opi arjessa – työpaikoista oppimisympäristöjä

Pilottihankkeessa rakennetaan Vantaan kaupungille mallia, jolla tuetaan työyksiköitä kasvamaan työpaikoista oppimisympäristöiksi sekä luodaan valmiuksia ja työkaluja tietoiseen työssä oppimiseen. Lisäksi pilotoidaan toimintatapa, jolla koulutusorganisaatio voi lisätä työpaikan kyvykkyyttä edistää työssä tapahtuvaa oppimista. Pilottihanke toteutetaan neljän esimerkin avulla, ja niistä jalostetaan pilottihankkeen päättyessä kaupungin tason toimintamalli. Pilottihankkeesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Osaaminen kuntoon (OSKU)

Pilottihankkeessa luodaan toimintatapa, jonka avulla työntekijät ja työyhteisöt voivat osallistua osaamisen kehittämiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Kohdeyritykset valitaan Etelä-Savon kunnista, ja niille tarjottava osaamisen kehittämisen kokonaisuus räätälöidään kullekin mukana olevalle organisaatiolle laajan toimijajoukon palveluja hyödyntäen. Valittu toimintatapa ja palveluiden sisältö perustuu 500 yrityksen osaamistarpeiden kartoitukseen. Pilottihankkeesta vastaa Etelä-Savon Koulutus Oy.

Osaamisbuusti

Pilottihanke vastaa Raahen seudun avaintoimialojen osaamiskysyntään ja tki-toiminnan haasteisiin. Pilottihankkeessa selvitetään sadan yrityksen osaamistarpeet ja luodaan uudenlaiset toimintamallit osaamisen hankkimiseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen työpaikoilla. Alueen työpaikkojen kanssa rakennettavat osaamissolut selkeyttävät toimijoiden rooleja osaamisen tuottamisessa ja vastaavat jatkossa osaltaan sujuvasta yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Mukana olevien organisaatioiden sisällä toimivat osaajaboostaajat ja pilottihankkeessa mukana olevat opettajat varmistavat toiminnan jatkuvuuden. Pilottihankkeesta vastaa koulutuskuntayhtymä Brahe.

PK-yritysten työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla

Pilottihankkeessa vahvistetaan pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja luodaan edellytyksiä jatkuvan oppimisen toteutumiselle työpaikoilla. Työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla selvittävät 140 yrityksen osaamiseen liittyvät kehittämistarpeet. Pilottihankkeessa luodaan yrityskohtaiset tiekartat henkilöstön jatkuvan oppimisen toteuttamiseen sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kytkemiseen osaksi yrityksen kehittämistä ja tki-ideoiden jatkotyöstöä. Pilottihankkeesta vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Sähkörausku – yhdessä oppimisen konsepti

Sähkörausku kehittää yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin yhdessä oppimisen ja osaamistarpeiden ennakoinnin mallia. Pilottihankkeessa vahvistetaan mukaan tulevien kumppaniorganisaatioiden oppimisosaamista ja luodaan uutta räätälöityä koulutustarjontaa alueen tarpeisiin. Yhteistyön tuloksena opiskelijan, työelämäkumppanin ja koulutuksen järjestäjän osaaminen kasvaa. Kokeilun opeista ja onnistumisista luodaan konsepti, joka liitetään vuonna 2022 monialaiseen Sähkörausku -ohjelmaan. Pilottihankkeesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ylä-Savon akatemia – monikampusmalli

Pilottihankkeessa rakennetaan uutta toimintamallia yritysten ja oppilaitosten väliseen vuoropuheluun. Toimintamalli keskittyy erityisesti Ylä-Savon yrityksille tärkeisiin avainteknologioihin ja niiden kehittämisessä tarvittavaan tulevaisuuden osaamiseen. Pilotoitava yhteistyömalli tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja yrityksille paremman näkymän osaavan työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa. Pilottihankkeesta vastaa ja sitä koordinoi Iisalmen kaupunki. Toiminnassa ovat mukana kaikki alueen oppilaitokset sekä laaja joukko yrityksiä ja järjestöjä.

 

Sitra tukee pilottihankkeissa syntyvien käytäntöjen ja oppien hyödyntämistä jakamalla niitä verkostoille ja avoimesti kaikille kiinnostuneille syksyn 2021 aikana.

Mistä on kyse?