Haku
Arvioitu lukuaika 9 min

Uuden osaamisjärjestelmän alueellisten pilottien rahoitushaku elinikäisen oppimisen toimijoille

Parhaiden ratkaisujen esiin nostamiseksi Sitra avaa rahoitushaun alueellisille elinikäisen oppimisen toimijoille. Tällä sivulla kerrotaan rahoitushaun ehdoista, kriteeristä ja aikataulusta. Haku on avoinna 23.2.–8.3.2021.

Julkaistu

Työn, opiskelun ja osaamisen kehittymisen on liityttävä yhteen entistä saumattomammin, jotta jokaiselle suomalaiselle voidaan tarjota työkalut muuttuvassa työelämässä pärjäämiseen. Uuden osaamisjärjestelmän luominen vaatii uudenlaista yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä.

Sitra avaa rahoitushaun alueellisille elinikäisen oppimisen toimijoille osaamisen tuottamiseen tarvittavien uusien ratkaisujen esiin nostamiseksi.

Nuoruusikään rajautuva opiskelu on historiaa pidentyvien elämänkaarien ja nopeasti muuttuvien työtapojen maailmassa. Tulevaisuudessa jokaisella suomalaisella on oltava mahdollisuus päivittää osaamistaan työuran aikana. Sen onnistumiseen tarvitaan joustavia tapoja tehdä yhteistyötä ja organisoitua. Sitra kutsuu uuden osaamisjärjestelmän kehittämiseen mukaan kaikki osapuolet: työnantajat, yritykset, yksilöt, koulutuksen järjestäjät, viranomaiset ja järjestöt.

Mitä haemme?

Etsimme ekosysteemimäisesti toimivia yhteenliittymiä, jotka edistävät elinikäistä oppimista ja ratkovat työn ja osaamisen kohtaanto-ongelmaa omalla alueellaan. Nyt avattavassa rahoitushaussa etsimme jo käynnissä oleviin kokonaisuuksiin liittyviä pilotteja, joilla kehitetään uutta alueellista osaamisjärjestelmää.

Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi uusien yhteistyötapojen ja -toimintamallien kehittämiseen.

Sitran Osaamisen aika -projektin asiantuntijat valitsevat rahoitettavat pilotit alempana mainittujen kriteerien perusteella. Kaikkien rahoitettavien pilottien yhteenlaskettu rahoituksen määrä on enintään 800 000 euroa, ja yhtä pilottia voidaan rahoittaa korkeintaan 180 000 eurolla.

Tavoitteenamme on löytää vaikuttavia hankkeita, jotka vastaavat alueellisiin ja paikallisiin osaamistarpeisiin tai kehittävät uudenlaista yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ja tuottamisessa. Vuoden 2021 lopussa päättyvän Osaamisen aika -projektin toteutusajan vuoksi rahoitettavien pilottien tulee olla osa jo käynnissä olevaa ja Sitran rahoituksesta riippumatonta kehittämistoimintaa.

Edellytämme, että pilotti toteuttaa Kohti osaamisen aika -julkaisussa kuvatun elinikäisen oppimisen tahtotilan kolmannen teesin tavoitetta ”Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista”.

Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle.

Lisäksi rahoitettava pilotti voi tehdä esimerkiksi seuraavia asioita:

 • kehittää yritysten ja oppilaitosten yhteistä osaamisen tuottamista
 • kokeilee uutta toimintatapaa tai yhteistyömallia
 • kehittää ennakointitiedon hyödyntämistä alueen osaamisen tuottamisessa
 • kokeilee uutta toimintatapaa ratkaista alueellista tai paikallista osaamistarpeiden ja osaajien kohtaanto-ongelmaa

Mitä emme hae?

 • teknologisia ratkaisuja
 • kokonaan uusia hankkeita tai ideointivaiheessa olevia kokonaisuuksia

Aikataulu

 • Hakuaika alkaa 23.2.2021 kello 9.00
 • Hakuaika päättyy 8.3.2021 kello 16.00
 • Hakemusten arviointi alkaa jo hakuaikana. Arvioinnissa parhaiten pärjänneet hanketiimit haastatellaan maaliskuun 2021 aikana.

Hakemuksen sisältö

Hakemuslomake täytetään ja lähetetään Sitralle määräaikaan mennessä Webropol-alustan kautta. Linkki hakemuslomakkeeseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • hakijaorganisaation ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • pilotin nimi
 • mihin konkreettiseen tarpeeseen pilotti vastaa?
 • miten pilotti toteutetaan?
 • kenelle pilotti on suunnattu?
 • kuka pilotin toteuttaa ja millaista osaamista toteuttajalla on?
 • kenen kanssa pilotti toteutetaan?
 • miten pilotoitu toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä?
 • pilotin kustannusarvio ja kustannusten jakautuminen toimijoiden ja Sitran kesken
 • arvio de minimis -tuen sopivuudesta

Hanke-ehdotuksen tulee olla hakijan oma ja hakijalla tulee olla riidaton oikeus ratkaisun immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua hankkeen toteutuksen yhteydessä.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Kyseessä ei ole palvelun osto tai muu hankinta. Sitra toimii rahoitushaun perusteella valittujen rahoituksensaajien rahoittajana myönteisen rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti ja siksi hanke-ehdotukset, joiden perusteella Sitra ostaisi tai muuten hankkisi hakijoilta palveluita, hylätään.

Hakemusten arviointi

Hakemusten arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa Sitran asiantuntijat arvioivat kaikki saapuneet hakemukset alla olevien arviointikriteerien perusteella. Ensimmäisestä valintavaiheesta toiseen vaiheeseen etenevät ne pilotit, jotka täyttävät seuraavat poissulkevat kriteerit:

 • Pilotissa kuvatun ongelman ratkaiseminen toteuttaa Teesi 3:n tahtotilaa: ”Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista”
 • Pilotin tavoitteet ovat realistiset suhteessa Sitran panokseen ja hakijan omiin resursseihin
 • Ongelma, jota pilotti ratkoo, on todellinen ja uskottavasti perusteltu
 • Mukana olevat toimijat ovat merkityksellisiä ongelman ratkaisemisen kannalta
 • Hakijalla on Sitrasta riippumaton kyky toteuttaa kokonaisuus, johon pilotti liittyy
 • Kokonaisuus, johon pilotti liittyy, on riittävästi resursoitu
 • Kokonaisuus johon pilotti liittyy, on ollut osoitetusti toiminnassa vähintään kolme kuukautta ja jatkuu vuoden 2021 jälkeen
 • Sitran rahoittamalla pilotilla voidaan lisätä kokonaisuuden vaikuttavuutta

Toisessa vaiheessa Sitran Osaamisen aika -projektiimi arvioi rahoitettavaksi soveltuvia pilotteja hakulomakkeen vastauksien perusteella. Arvioinnissa painotetaan ratkaistavan ongelman ymmärrystä, pilotissa mukana olevien toimijoiden sitoutumista sekä pilotin resursointia suhteessa ratkaistavaan haasteeseen.

Kolmannessa vaiheessa hakijat kutsutaan keskustelemaan Sitran kanssa pilotin toteutuksesta ja rahoituksesta.

Hyvässä hakemuksessa on määritelty osaamisen kehittämiseen tiiviisti linkittyvä, ajankohtainen tai tulevaisuuteen katsova alueellinen tai paikallinen haaste. Ongelmanasettelu on kuvattu selkeästi ja hakemuksesta käy ilmi, miten ja minkä toimijoiden yhteistyöllä haaste voidaan ratkaista.

Kaikkein tärkein osa hakemusta on selkeä ja helposti ymmärrettävä ratkaisuidea, jota halutaan pilotoida.

Hakemuksesta käy ilmi, kenelle pilotti on suunnattu, mitä pilotissa aiotaan käytännössä tehdä, mitä yhteistyökumppaneita pilotin toteutukseen osallistuu ja millaisella aikataululla suunnitelma toteutetaan. Toteutussuunnitelma on realistinen ja hakija osoittaa, että hanketiimissä on riittävää osaamista pilotin toteuttamiseen.

Hyvässä hakemuksessa on esitetty uudenlaisia, kekseliäitä tai innovatiivisia toimintatapoja, joilla yhteistyötä osaamisen tuottamisessa kehitetään.

Hakemuksessa on esitetty, miten pilotin tuottamat opit viedään jatkuviksi käytänteiksi. Hyvässä hakemuksessa on uskottavasti osoitettu, että pilotin jälkeen sen oppeja tai toimintatapoja voidaan jalkauttaa jatkuvaksi toiminnaksi hakijajoukon omissa organisaatioissa tai niiden ulkopuolella, esimerkiksi muissa oppilaitoksissa tai muilla aloilla.

Hakemusten hyväksyntä

Näiden hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä pilotille. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että tuen saaja hyväksyy Sitran hankerahoituksen ehdot ja että rahoitussopimus on tehty. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisääntöjen noudattaminen.

Sitran rahoitus/tuki hankkeelle

Rahoituksen enimmäismäärä on 180 000 euroa per valittu pilotti. Hakijat voivat tehdä hakemuksen myös konsortiona, jolloin yksi hakijoista toimii päävastuullisena hakijana. Sitra tekee rahoitussopimuksen päähakijan kanssa. Päävastuullinen hakija on velvollinen tekemään tarvittavat sopimukset muiden konsortion jäsenten kanssa. Kaikkien konsortion jäsenten on kuitenkin täytettävä tämän hakuilmoituksen ehdot.

Sitran myöntämän tuen suuruus on 100 prosenttia koko hankkeen rahoituksesta. Omarahoitusosuutta ei edellytetä pilotin kustannuksiin. Kokonaisuudessa, johon Sitran rahoittama pilotti liittyy, on oltava hakijan omarahoitus tai muu rahoituslähde.

Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä.

Sitran rahoituksella voidaan kattaa rahoituksen saajan yleiskustannuksia ainoastaan, jos Sitra arvioi sen olevan perusteltua hankkeen toteuttamiseksi ja ainoastaan siltä osin kuin ne on yksilöity hankesuunnitelmassa tai sen liitteissä. Tässä tapauksessa hyväksyttävien yleiskustannusten osalta noudatetaan, mitä jäljempänä tässä kohdassa on yleiskustannuksista todettu.

Hankkeelle hyväksyttävien yleiskustannusten määrä lasketaan yleiskustannuskertoimen mukaisena osuutena hankkeen tehollisen työajan palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä. Yleiskustannusten määrä ei saa ylittää 20 prosenttia hankkeen palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä.

Yleiskustannuskertoimella katettavia kustannuksia voivat olla muun muassa hallinnon palveluista, koneiden ja laitteiden poistoista sekä tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin niitä ei käsitellä yleisten laskentaperiaatteiden mukaan välittöminä kustannuksina.

Sitra ei korvaa hakijalle hakukuluja eikä rahoitukseen liittyen mitään muita kuluja.

Tulosten hyödyntäminen ja oikeudet tuloksiin

Sitra pyrkii levittämään saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Hakijoiden lähettämien loppuraporttien tulee olla hyödynnettävissä tätä tarkoitusta varten. Hankkeen aikana voidaan toteuttaa myös viestintää hankkeiden sisällöistä.

Osallistumalla rahoitushakuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa kuvatut tiedot ja Sitran järjestämissä työpajoissa sekä prosessin aikana syntyvät ideat ja materiaalit ovat julkisia sekä kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista ja käyttää tällaista prosessin yhteydessä kertynyttä tietoa.

Edellytämme avoimuutta läpi prosessin, jotta prosessista kertyvä tieto ja kokemukset olisivat muun muassa myös tutkimuksellisesti hyödynnettävissä. Sitralla on lisäksi mm. oikeus julkistaa rahoitushakuun osallistuneiden hakijoiden nimet ja ehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Hankkeeseen liittyvät tapaamiset ovat kaikille avoimia.

Asiakirjojen julkisuus

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja rahoitushakuun liittyvistä asiakirjoista, rahoituksen hakijasta, rahoituksen määrästä sekä rahoitettavasta hankkeesta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Rahoitushakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi haastehaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Muut ehdot

Sitralla on oikeus tehdä rahoitushaun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan rahoitushaun verkkosivuilla. Tämän vuoksi rahoitushakuun osallistuvien tulee seurata rahoitushaun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Sitralla on oikeus sulkea rahoitushausta hakija, joka rikkoo rahoitushaun sääntöjä tai voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että hakija on sopimaton osallistumaan rahoitushakuun tai myöhemmin, hankkeen ollessa käynnissä, sen perusteella käynnistyneeseen hankkeeseen. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse hakijan kontaktihenkilölle.

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

Mikäli hanke-ehdotukset eivät Sitran arvion mukaan täytä edellä mainittuja kriteereitä, Sitra pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta.
Sitra ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai rahoitushakuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Rahoitushakuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Mistä on kyse?