Ansökan
Beräknad läsningstid 12 min

Finansieringsansökan för regionala pilotprojekt inom ett nytt kompetenssystem för aktörer inom livslångt lärande

Sitra öppnar en finansieringsansökan för regionala aktörer inom livslångt lärande för att lyfta fram de bästa lösningarna. Denna sida innehåller information om villkor och kriterier för finansieringsansökan samt dess tidtabell. Ansökan pågår 23.2–8.3.2021.

Publicerad

Utvecklingen av arbete, studier och kompetens ska kopplas samman ännu smidigare så att varje finländare kan erbjudas verktyg för att klara sig i det föränderliga arbetslivet. Att skapa ett nytt kompetenssystem kräver ett nytt slags samarbete och utveckling av tillvägagångssätt.

Sitra öppnar en finansieringsansökan för regionala aktörer inom livslångt lärande för att lyfta fram nya lösningar som behövs för kunskapsproduktion.

Studier som endast begränsas till ungdomen blir historia i en värld med längre livslopp och snabbt föränderliga arbetssätt. I framtiden ska varje finländare kunna ha möjligheten att uppdatera sin kompetens under yrkeskarriären. För att detta ska lyckas behövs flexibla sätt att samarbeta och organisera sig. Sitra bjuder in alla parter till att utveckla ett nytt kompetenssystem: arbetsgivare, företag, individer, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer.

Vad söker vi?

Vi söker sammanslutningar som verkar ekosystemaktigt och som främjar livslångt lärande samt löser kompetensglapp mellan arbete och kompetens i sitt eget område. I den finansieringsansökan som vi nu öppnar söker vi pilotprojekt med en anknytning till redan pågående helheter som används till att utveckla ett nytt regionalt kompetenssystem.

Finansiering kan sökas till exempel för utveckling av nya samarbetssätt och operativa modeller.

Experter i Sitras projekt Kompetensens tid utser de pilotprojekt som ska finansieras utifrån de nedan angivna kriterierna. Det totala sammanräknade finansieringsbeloppet för alla pilotprojekt som ska finansieras är högst 800 000 euro, och ett pilotprojekt kan finansieras med högst 180 000 euro.

Vårt mål är att hitta effektiva projekt som svarar mot regionala och lokala kompetensbehov eller utvecklar ett nytt slags samarbete inom utveckling och produktion av kompetens. På grund av genomförandetiden för projektet Kompetensens tid som avslutas i slutet av 2021 ska pilotprojekten ingå i en redan pågående utvecklingsverksamhet som är oberoende av Sitras finansiering.

Vi förutsätter att pilotprojektet genomför målbilden för livslångt lärande i den tredje tesen, ”Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetens”, som beskrivs i publikationen Mot livslångt lärande.

Finland ska ha världens bästa förutsättningar för lärande som sker tillsammans i nätverk samt för en kompetensreform och uppkomsten av innovationer.

Dessutom kan pilotförsök som finansieras till exempel genomföra följande:

 • utveckla företagens och läroanstalternas gemensamma kunskapsproduktion
 • testa ett nytt tillvägagångssätt eller en samarbetsmodell
 • utveckla utnyttjande av prognosinformation vid kunskapsproduktion i regionen
 • testa ett nytt sätt att lösa regionala eller lokala kompetensglapp mellan kompetensbehov och experter

Vad söker vi inte?

 • tekniska lösningar
 • helt nya projekt eller helheter som befinner sig i idéfasen

Tidsplan

 • Ansökningstiden börjar 23.2.2021 kl. 9.00
 • Ansökningstiden slutar 8.3.2021 kl. 16.00
 • Utvärderingen av ansökningar börjar redan under ansökningstiden. De projektteam som klarar sig bäst i utvärderingen intervjuas i mars 2021.

Ansökningens innehåll

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till Sitra inom den utsatta tiden via Webropol-plattformen. Följande saker ska framgå av ansökan:

 • kontaktuppgifter till den sökande organisationen och kontaktpersonen
 • pilotprojektets namn
 • vilket konkret behov tillgodoser pilotprojektet?
 • hur genomförs pilotprojektet?
 • till vilka är pilotprojektet riktat?
 • vilka genomför pilotprojektet och hurdant kunnande har de som genomför det?
 • med vilka genomförs pilotprojektet?
 • hur fortsätter den verksamhet som pilotprojektet gäller efter att projektet upphör?
 • kostnadsberäkning för pilotprojektet och fördelning av kostnaderna mellan aktörerna och Sitra
 • bedömning av de minimis-stödets lämplighet

Projektförslaget ska vara sökandens eget och sökanden ska ha en ostridig rätt till lösningens immateriella rättigheter och ska ha en ostridig rätt att utnyttja och vidareutveckla lösningen i samband med genomförandet av projektet.

Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som denne ger åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter.
Det är inte fråga om köp av en tjänst eller något annat förvärv. Sitra är finansiär för de finansieringsmottagare som utses utifrån finansieringsansökan enligt villkoren för ett positivt finansieringsbeslut, och därför förkastas projektförslag utifrån vilka Sitra skulle köpa eller i övrigt skaffa tjänster av sökande.

Utvärdering av ansökningarna

Utvärderingen av ansökningarna genomförs i tre skeden.

I det första skedet utvärderar Sitras experter alla inkomna ansökningar utifrån nedan angivna utvärderingskriterier. De pilotprojekt, som uppfyller följande uteslutande kriterier, går vidare från det första urvalsskedet till andra skedet:

 • Lösningen av det problem som beskrivs i pilotprojektet uppfyller målbilden i Tes 3: ”Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetens”
 • Pilotprojektets mål är realistiska i förhållande till Sitras satsning och sökandens egna resurser
 • Det problem som pilotprojektet ska lösa är verkligt och trovärdigt motiverat
 • De aktörer som deltar är betydelsefulla med tanke på lösningen av problemet
 • Sökanden har en förmåga som inte beror på Sitra att genomföra den helhet som pilotprojektet anknyter till
 • Den helhet som pilotprojektet anknyter till har tillräckliga resurser
 • Den helhet som pilotprojektet anknyter till har bevisat varit verksamt i minst tre månader och fortsätter efter 2021
 • Med hjälp av det pilotprojekt som finansieras av Sitra kan man öka helhetens effektivitet

I det andra skedet bedömer Sitras Kompetensens tid-projektteam vilka pilotprojekt som lämpar sig för finansiering utifrån svaren i ansökningsblanketten. I utvärderingen betonas förståelse av det problem som ska lösas, engagemanget hos de aktörer som deltar i samarbetet samt resursallokering för pilotprojektet i förhållande till den utmaning som ska lösas.

I det tredje skedet bjuds sökandena in för att tillsammans med Sitra diskutera genomförandet och finansieringen av pilotprojektet.

En bra ansökning definierar en regional eller lokal utmaning som är aktuell eller blickar mot framtiden samt har en nära koppling till utveckling av kompetens. Problematiken beskrivs tydligt och det framgår av ansökan hur utmaningen kan lösas och i samarbete med vilka aktörer.

Den allra viktigaste delen av ansökningen är en tydlig och lättbegriplig lösningsidé som man vill genomföra ett pilotprojekt om.

Av ansökningen framgår det till vilka pilotprojektet riktar sig, vad man i praktiken ämnar göra i pilotprojektet, vilka samarbetspartner som deltar i att genomföra pilotprojektet och enligt vilken tidsplan planen genomförs. Genomförandeplanen är realistiskt och sökanden påvisar att projektteamet har tillräcklig expertis för att genomföra pilotprojektet.

En bra ansökning presenterar nya, uppfinningsrika och innovativa tillvägagångssätt som används för att utveckla kunskapsproduktion i praktiken.

Ansökningen presenterar hur lärdomarna från pilotprojektet omvandlas till kontinuerlig praxis. En bra ansökning påvisar trovärdigt att lärdomarna eller tillvägagångssätten från pilotprojektet kan, efter att det har avslutats, förankras som kontinuerlig verksamhet i sökandegruppens egna organisationer eller utanför dem, till exempel i läroanstalter eller andra branscher.

Godkännande av ansökningarna

Sitra utarbetar utifrån dessa sökkriterier och den presenterade budgeten en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet. Beviljandet av finansiering förutsätter att stödmottagaren godkänner Sitras villkor för projektfinansiering och att en finansieringsplan har utarbetats. Sitras skyldighet då finansiering beviljas är att se till att EU:s regler för statligt stöd iakttas.

Sitras finansiering/stöd för projektet

Den maximala finansieringen är 180 000 euro per utvalt pilotprojekt. Sökandena kan också lämna in en ansökning som ett konsortium, varvid en sökande är sökande med huvudansvar. Sitra ingår finansieringsavtalet med sökanden med huvudansvar. Sökanden med huvudansvar är skyldig att ingå behövliga avtal med konsortiets övriga medlemmar. Alla konsortiets medlemmar ska emellertid uppfylla villkoren i denna utlysning av ansökan.

Storleken på det stöd som Sitra beviljar är 100 procent av hela projektets finansiering. Det förutsätts ingen självfinansieringsandel för pilotprojektets kostnader. Den helhet, som det pilotprojekt som finansieras av Sitra ingår i, ska vara självfinansierad eller ha någon annan finansieringskälla.

Med den finansiering som beviljas utifrån finansieringsansökan och ett positivt finansieringsbeslut kan man endast täcka sådana projektkostnader som definieras i bilagan för uppföljning och kostnader som gäller Sitras finansieringsprojekt.

Med Sitras finansiering kan man täcka finansieringsmottagarens allmänna kostnader endast om Sitra bedömer att det är motiverat för att genomföra projektet och endast till den del som de har specificerats i projektplanen eller dess bilagor. I detta fall iakttas i fråga om godtagbara allmänna kostnader vad som nedan i denna punkt konstateras om allmänna kostnader.

Antalet allmänna kostnader som är godtagbara för projektet räknas enligt en andel för en koefficient för de allmänna kostnaderna av det totala antalet löner för effektiv arbetstid och personalbikostnader. De allmänna kostnadernas storlek får inte överskrida 20 procent av den totala storleken för projektets löner och personalbikostnader.

Kostnader som täcks med koefficienten för de allmänna kostnaderna kan bland annat vara kostnader som orsakas av administrationens tjänster, avskrivningar på maskiner och anläggningar samt kostnader som beror på användningen av lokaler till den del som de inte behandlas som direkta kostnader enligt allmänna beräkningsprinciper.

Sitra ersätter inte sökandena för ansökningskostnader eller några andra kostnader som gäller finansieringen.

Att utnyttja resultaten och rättigheter till resultaten

Sitras mål är att sprida resultat, kunskaper och erfarenheter så brett som möjligt i samhället. De slutrapporter som sökandena skickar ska kunna användas i detta syfte. Medan projektet pågår kan man också genomföra kommunikation om projektens innehåll.

Genom att delta i finansieringsansökan förbinder sig den sökande organisationen till att alla uppgifter som beskrivs i sökandens ansökning samt de idéer och material som uppstår i workshoppar som ordnas av Sitra och under processen är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Sitra och parterna har fri rätt att publicera och använda sådan information som samlas in i samband med processen.

Vi förutsätter öppenhet genom hela processen, så att de kunskaper och erfarenheter som samlas in under processen bland annat kan utnyttjas i forskningssyften. Dessutom har Sitra rätt att bland annat ge ut namnen på de sökande som deltar i finansieringsansökan och deras förslag både på sin interna och externa webbplats samt i sin övriga verksamhet. Möten som hör till projektet är öppna för alla.

Handlingars offentlighet

Sitra har rätt att enligt offentlighetslagen (”OffL”) (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621) lämna information om handlingar som gäller finansieringsansökan, den som ansöker om finansiering, finansieringsbeloppet samt det projekt som finansieras förutom om uppgifter som enligt OffL är sekretessbelagda, om Sitra får en begäran om information eller en annan motsvarande förfrågan som utgår från OffL.

Behandling av personuppgifter

Den instans som deltar i finansieringsansökan svarar för att den har rätt att till Sitra överlämna dess kontaktpersoners kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter som specificeras i samband med ansökningen för att genomföra det projekt som ansökningen gäller, samt för att uppgifterna är korrekta.

De personuppgifter som lämnas vid ansökan används för att hålla kontakt vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. De personuppgifter som samlas in under ansökningsomgången behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret. Dessutom behandlas ovan nämnda personuppgifter för kontaktpersonerna i de organisationer som genom ansökningsomgången utses till finansieringsmottagare för utarbetande och behandling av finansieringsavtalet.

Övriga villkor

Sitra har rätt att i villkoren för finansieringsansökan göra små ändringar och preciseringar, såsom att till exempel förlänga ansökningstiden. Ändringar ges ut på webbplatsen för finansieringsansökan. Därför ska de som deltar i finansieringsansökan följa upp webbplatsen för finansieringsansökan för att upptäcka eventuella ändringar.

Sitra har rätt att avbryta finansieringsansökan om förhållandena eller de förutsättningar som rådde vid den tidpunkt då finansieringsansökan inleddes har förändrats i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra finansieringsansökan.

Sitra har rätt att ur finansieringsansökan utesluta en sökande som bryter mot finansieringsansökningens regler eller gällande lagstiftning eller om man av ett annat motiverat skäl anser att sökanden är olämplig för att delta i finansieringsansökan eller senare, då projektet redan pågår, i ett projekt som inletts utifrån det. Besked om uteslutande sänds per e-post till sökandens kontaktperson.

Om det förekommer motstridigheter mellan dessa ansökningsvillkor och andra handlingar/publikationer som gäller ansökan, följs dessa ansökningsvillkor.

Om projektförslagen inte enligt Sitras bedömning uppfyller ovan nämnda kriterier, förbehåller sig Sitra rätten att låta bli att finansiera ett enda projekt.

Sitra svarar inte för skydd av affärshemligheter eller inga immaterialrättsliga eller andra direkta eller indirekta skador som gäller deltagandet i finansieringsansökan och som orsakas deltagarna eller tredje parter. De som deltar i finansieringsansökan ska själva, i den mån som nödvändigt, skydda sina affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Vad handlar det om?