Utveckling av ett nytt kompetenssystem

Hur kan vi svara mot de kompetensbehov som förändras allt snabbare? Hur utvecklar vi finländska arbetsplatser och utbildningsystemet som en sammanhängande helhet? Att skapa ett nytt kompetenssystem förutsätter nyfikna innovationer.

Vad är det fråga om?

Platserna och formerna för utveckling av kompetens förändras. Den tekniska utvecklingen, den allt mer heterogena befolkningen, segregationen mellan områden och olika omvälvningar i arbetslivet skapar ett behov att ompröva vårt sätt att utveckla vår kompetens i livets olika skeden. Utvecklingen av utbildningssystemet och andra lärmiljöer som separata helheter tryggar inte längre en systemisk utveckling av kompetens.

Man måste också reflektera över hur utbildningssystemet och andra lärmiljöer utgör ett nytt slags mer övergripande och ekosystemaktigt kunskapssystem.

I framtiden avgörs kompetenssystemets funktion i områden som själva ska kunna lösa matchningen mellan kompetensbehov och experter samt frågor om livskraft. Hur kompetens och arbete möter varandra är redan nu mycket region- och branschspecifikt. Sitras utredning Mille väestölle? (För vilken befolkning) lyfter fram den allt kraftigare segregationen mellan områden.

Det nya kompetenssystemets förmåga att stödja företag och sammanslutningar i förändringar som gäller arbetslivet och kompetensbehov är en kritisk framgångsfaktor för Finlands konkurrenskraft. Arbetsplatsen är nu och i framtiden den mest betydelsefulla lärmiljön för många finländare.

Arbetslivets trender understryker behovet av ett nytt kompetenssystem. Delad expertis, skapande av ny information och utveckling av kompetens tillsammans förbättrar arbetets kvalitet, framgång i arbetet och resultaten. Därför söker sig människor och organisationer till kompetensekosystem, från vilka forskningsresultat förmedlas direkt till utveckling av verksamheten. Samtidigt blir allas lärande effektivare.

Utveckling av ett nytt kompetenssystem genom pilotprojekt är en del av arbetet i projektet Kompetensens tid för att utveckla en policy för livslångt lärande. Det behövs växelverkan där kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetens.

Hur deltar man?

Projektet som bygger upp ett nytt kompetenssystem stöder ett långsiktigt och redan pågående utvecklingsarbete av ett nytt kompetenssystem i olika områden. Med hjälp av pilotprojekt erbjuder Sitra stöd för att påskynda utvecklingsarbetet, till exempel i en situation där en region behöver testa eller genomföra ett pilotförsök för lösningar som redan utvecklats.

Du hittar de närmare ansökningsvillkoren på ansökningssidan.

Tidsplan

De projekt som finansieras ska genomföras under 2021. Ansökningstiden är 23.2–8.3.2021.

Med vem?

Projektet är avsett för aktörer i kompetensekosystem i olika områden – såsom företag, organisationer, offentliga instanser och läroanstalter –, vars syfte är att förnya det tänkesätt som gäller utveckling av kompetens.

Kontakta oss
nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt i ett nytt kompetenssystem

Ansökan

Finansieringsansökan för regionala pilotprojekt inom ett nytt kompetenssystem för aktörer inom livslångt lärande

nyheter

Sitra påskyndar förnyelseförmågan inom nio områden i ett nätverkssamarbete

Vad handlar det om?