Konkurrenskraft genom data

Dataekonomin växer snabbare än andra sektorer och skapar nya affärsmöjligheter för företag i en allt snabbare takt. Inom projektet Konkurrenskraft genom data skapar vi kontakter mellan aktörer, förbättrar möjligheterna att dela och utnyttja data och erbjuder verktyg för det.

Aktuellt

nyheter

I de nya försöken utvecklas bättre tjänster för åldringsarbetet, sysselsättning och lärande med hjälp av data

PROJEKT

Sitra Lab 6: Bättre tjänster med data

Debatt

Ett ekosystem gör inget med teknologi ifall kulturen inte är i skick

publikationer

Konkurrenskraft genom data (sammanfattning)

nyheter

Företag använder data för att bli konkurrenskraftiga – Sitras nya handbok beskriver hur ekosystem kan starta ny datadriven affärsverksamhet

nyheter

Europa måste höja insatserna för att trygga sin konkurrenskraft – Sitra sammanställer förslag åt EU för att stärka dataekonomin

Frågor och svar

Europeiska unionen vill bli av med spökbilar – kan Finland bli en föregångare inom bilåtervinning med en ny digital plattform?

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

projekt

Utvecklingsläget för ekosystem och nätverk för datadelning

artiklar

Både företagen och miljön tackar när livslängden för batterier i industrimaskiner förlängs

artiklar

Varför borde dataekonomi vara på varje företags agenda just nu?

Plock

Inhemska Sinuna erbjuder säker inloggning på flera tjänster

Debatt

Smart användning av data är en förutsättning för industriell produktion i enlighet med principen för hållbar utveckling 

nyheter

Företagen söker tillväxt genom data – coachningar för företagare i glest bosatta områden fortsätter

Auto numeroiden keskellä
artiklar

Smart användning av data är ett steg mot effektivare återvinning av bilar

Vad handlar det om?

Datamarknaden, dvs. storleken på dataekonomin, Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi växer snabbare än andra sektorer och skapar nya slags affärsmöjligheter och affärsmodeller.

I Finland har man emellertid inte förmått utveckla ny affärsverksamhet och betydande dataorienterade tjänster i någon större utsträckning, trots goda dataresurser och en välfungerande digital infrastruktur. Enligt en undersökning upplever finländska företag att de inte kommer åt den potential som dataekonomi medför (Sitras företagsenkät 2021).

Datadelning över organisationsgränserna mångdubblar affärs- och innovationsmöjligheterna.

Bristen på förståelse för betydelsen av data och ovilligheten till datadelning mellan organisationer är utmaningar inte bara för finländska företags konkurrenskraft utan också för byggandet av en hållbar framtid. Utnyttjande av relevanta, tillförlitliga data är en central metod för genomförandet av den europeiska ”dubbla omställningen”, dvs. den digitala och gröna omställningen, när Europa är på väg mot klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Vi stödjer denna förändring.

För att Finland ska nå framgång behöver vi ökad datarelaterad affärskompetens och fler databaserade, hållbarhetsinriktade innovationer. Innovationsverksamheten fokuseras globalt i huvudsak på innovationsekosystem. Med innovationsekosystem avses en helhet bestående av olika aktörer som bildas kring skapande av ny kunskap och utnyttjande av denna kunskap.

Vad gör vi?

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data i innovationsekosystem.

Projektets mål är att lyfta fram förtroende och öppen, databaserad serviceutveckling som en framgångsfaktor för finländska innovationsekosystem och som en konkurrensfördel för företag.

I början av projektet granskar vi läget när det gäller utnyttjande och delning av data i finländska innovationsekosystem. Vi identifierar faktorer som bör förändras i attityder till datadelning och organisationskulturen. Vi kartlägger lämpliga praktiska verktyg för innovationsekosystemen att utnyttja och dela data med.

Våren 2022 inleder vi samarbete med innovationsekosystem som insett betydelsen av delning och utnyttjande av data och som är redo för det. Med dem genomför vi pilotprojekt om gemensam utveckling av databaserade tjänster. Med hjälp av de lösningar som testats är målet att skapa en modell för delning och utnyttjande av data i nätverksverksamhet för innovationsekosystemen.

Vi lyfter även fram innovationsverksamheten som utförs i ekosystemen och dess genomslag som en viktigare del av den europeiska diskussionen. Ekosystem som förenar forskning och affärskompetens är allt viktigare när det gäller att lösa samhälleliga problem.

Vad händer nu?

Projektet Konkurrenskraft genom data startade den 1 november 2021. Samarbetet med ekosystemen har börjat våren 2022.

Projektet slutförs i september 2025.

Projekt

PROJEKT

Sitra Lab 6: Bättre tjänster med data

projekt

Utvecklingsläget för ekosystem och nätverk för datadelning

PROJEKT

Programmet Tillväxt genom data

Ta kontakt

Vi talas vid mer.

personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Heikki Aura
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Pinja Heimala
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Naomi Wuori
Projektkoordinator, Konkurrenskraft genom data
personer
Jenna Kiljunen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?