Konkurrenskraft genom data

Dataekonomin växer snabbare än andra sektorer och skapar nya affärsmöjligheter för företag i en allt snabbare takt. Inom projektet Konkurrenskraft genom data skapar vi kontakter mellan aktörer, förbättrar möjligheterna att dela och utnyttja data och erbjuder verktyg för det.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Datamarknaden, dvs. storleken på dataekonomin, Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi växer snabbare än andra sektorer och skapar nya slags affärsmöjligheter och affärsmodeller.

I Finland har man emellertid inte förmått utveckla ny affärsverksamhet och betydande dataorienterade tjänster i någon större utsträckning, trots goda dataresurser och en välfungerande digital infrastruktur. Enligt en undersökning upplever finländska företag att de inte kommer åt den potential som dataekonomi medför (Sitras företagsenkät 2021).

Datadelning över organisationsgränserna mångdubblar affärs- och innovationsmöjligheterna.

Bristen på förståelse för betydelsen av data och ovilligheten till datadelning mellan organisationer är utmaningar inte bara för finländska företags konkurrenskraft utan också för byggandet av en hållbar framtid. Utnyttjande av relevanta, tillförlitliga data är en central metod för genomförandet av den europeiska ”dubbla omställningen”, dvs. den digitala och gröna omställningen, när Europa är på väg mot klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Vi stödjer denna förändring.

För att Finland ska nå framgång behöver vi ökad datarelaterad affärskompetens och fler databaserade, hållbarhetsinriktade innovationer. Innovationsverksamheten fokuseras globalt i huvudsak på innovationsekosystem. Med innovationsekosystem avses en helhet bestående av olika aktörer som bildas kring skapande av ny kunskap och utnyttjande av denna kunskap.

Vad gör vi?

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data i innovationsekosystem.

Projektets mål är att lyfta fram förtroende och öppen, databaserad serviceutveckling som en framgångsfaktor för finländska innovationsekosystem och som en konkurrensfördel för företag.

I början av projektet granskar vi läget när det gäller utnyttjande och delning av data i finländska innovationsekosystem. Vi identifierar faktorer som bör förändras i attityder till datadelning och organisationskulturen. Vi kartlägger lämpliga praktiska verktyg för innovationsekosystemen att utnyttja och dela data med.

Våren 2022 inleder vi samarbete med innovationsekosystem som insett betydelsen av delning och utnyttjande av data och som är redo för det. Med dem genomför vi pilotprojekt om gemensam utveckling av databaserade tjänster. Med hjälp av de lösningar som testats är målet att skapa en modell för delning och utnyttjande av data i nätverksverksamhet för innovationsekosystemen.

Vi lyfter även fram innovationsverksamheten som utförs i ekosystemen och dess genomslag som en viktigare del av den europeiska diskussionen. Ekosystem som förenar forskning och affärskompetens är allt viktigare när det gäller att lösa samhälleliga problem.

Vad händer nu?

Projektet Konkurrenskraft genom data startade den 1 november 2021. Samarbetet med ekosystemen har börjat våren 2022.

Projektet slutförs i september 2025.

Ta kontakt

Vi talas vid mer.

Vad handlar det om?