Planetaarinen terveys

Ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat tiiviisti riippuvaisia toisistaan. Hankkeilla lisätään tietoisuutta planetaarisesta terveydestä, kartoitetaan käytännön toimia ja levitetään hyviä käytänteitä eri toimialoille niin Suomessa kuin Euroopassa.

Ajankohtaista

Liisa Pesonen
artikkelit

Älymaatalous ja digitalisaatio ruoantuotannon resurssiviisauden perustana

artikkelit

Kasvinterveydestä huolehtiminen on monimutkainen tehtävä

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén
artikkelit

Mielen ja luonnon hyvinvoinnin kriisi vaatii kulttuurista murrosta

julkaisut

Me ja maapallo

artikkelit

Planetaarinen hyvinvointi kuuluu kaikille tunteville olennoille

Planetaarinen terveys tarkoittaa sitä, että ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat riippuvaisia toisistaan.
uutiset

Ympäristön tilan ja ihmisen hyvinvoinnin riippuvuus toisistaan tulee ottaa ohjenuoraksi poliittisessa päätöksenteossa

julkaisut

Planetaarinen terveys (tiivistelmä)

artikkelit

Luontokato tapahtuu myös meissä

uutiset

Luonnon tilan parantaminen lisää myös ihmisen hyvinvointia

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Ilmiö

Planetaarinen terveys rakentuu luontoyhteydelle

artikkelit

Hanna Haveri: Luontokato uhkaa myös ihmisten terveyttä

Puheenvuoro

Naamiot on riisuttu myös globaalissa terveyspolitiikassa – ja EU:n on pidettävä silmänsä auki asiassa

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Työpaja

Planetaarinen terveys – askelmerkkejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi  

Helsinki, torstai, 15.12.

Mistä on kyse?

Ylitämme parhaillaan toiminnallamme luonnon kantokyvyn rajat ja heikennämme tulevien sukupolvien elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön saastuminen heikentävät ihmisten terveyttä. Luonnon heikentynyt kantokyky heijastuu muun muassa ravitsemukseen ja ruokaan, kansantauteihin sekä ihmisten vastustuskykyyn.

Puhutaan planetaarisesta eli yhteisestä terveydestä, joka sisältää ajatuksen ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuudesta.

Suomi voi menestyä rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Esimerkiksi datan avulla voidaan tunnistaa merkittäviä riskitekijöitä, laatia ennusteita ja malleja, seurata kehityssuuntia sekä tunnistaa uusia ilmiöitä sekä hakea ratkaisuja ongelmiin.

Päättyneet hankeeet

Lainsäädäntötyö ja hyvät käytänteet EU:ssa sekä jäsenmaissa

Hankkeessa kartoitettiin millaisia konkreettisia toimenpiteitä EU-komissio ja jäsenmaat ovat suunnittelemassa tai mitä toimenpiteitä tarvitaan planetaarisen terveyden edistämiseksi.

Hankkeessa koottiin yhteiskunnan toimijoita keskustelemaan tarvittavista toimenpiteistä ja hyvistä esimerkeistä käytäntöjen jalkauttamiseksi planetaarisen terveyden alalla sekä EU-tasolla että jäsenmaissa. Selvitys valmistui syyskuussa 2023, jolloin se myös esiteltiin EU:n päättäjille ja alan asiantuntijoille Brysselissä järjestettävässä tilaisuudessa.

Selvityksessä suositellaan useita toimia. Planetaariseen terveyteen perustuvaa lähestymistapaa tulisi noudattaa kaikilla hallinnon aloilla monitieteisen näkökulman edistämiseksi ja politiikkasiilojen poistamiseksi. Lähestymistavan ja siinä edistymisen seuraamiseksi tulee kehittää yhteiset mittarit. Terveydenhuollossa tulee ottaa käyttöön nykyistä kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja huomioida muun muassa sektorin ilmastovaikutukset sekä luoda parhaiden käytäntöjen foorumi tiedon ja kokemusten levittämiseksi. Myös investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja viestintään sekä kansainvälinen yhteistyö nostetaan selvityksessä tärkeiksi.

Lisätietoja: julkaisu ja uutinen

Toteuttaja: European Policy Centre, Elizabeth Kuiper, E.Kuipera (at) epc.eu

Tavoitteena planetaarinen terveys – Ratkaisuja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi

Kokosimme perusasioita julkaisuun, jossa avataan ihmisen terveyden, luonnon ja ympäristön sekä ruokajärjestelmän välisiä keskinäisriippuvuuksia.

Julkaisun pohjana toimii Sitran joulukuussa 2022 järjestämä työpaja, johon kutsuttiin asiantuntijoita keskustelemaan planetaarisen terveyden osa-alueista: ihmisen terveys, luonto ja ympäristö sekä ruoka. Työpajan keskusteluja on analysoitu ja täydennetty ajankohtaisella kirjallisuudella sekä alan tutkijoiden syventävillä artikkeleilla, jotka tuovat esille planetaarisen terveyden moninaisia ulottuvuuksia. Julkaisun loppuun on koottu joukko ehdotuksia, joilla planetaarista terveyttä voidaan edistää.

Lisätietoja: julkaisu ja uutinen

Yhteinen terveys tunnetuksi

Hankkeessa levitettiin ajattelutapaa ihmisten ja muun luonnon hyvinvoinnin vahvasta yhteydestä toisiinsa. Kokonaisvaltaista ajattelutapaa voidaan hyödyntää terveys- ja ympäristökriisien ennaltaehkäisyssä ja esimerkiksi terveystietojen keräämistä, käyttöä ja hallintaa suunniteltaessa.

Perustiedot yhteisestä terveydestä koottiin erityisesti lukiolaisille suunnattuun julkaisuun, joka toimii kouluvierailujen tukena. Lisäksi hankkeessa on vahvistettu tutkijoiden, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa perustamalla toimijoiden verkosto ja levittämällä hyviä käytänteitä työpajassa.

One Health Finlandin julkaisu: Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? (PDF)
One Health Finlandin blogi (2.10.2023)

Toteuttaja: One Health Finland ry, Minna Maunula, minna.maunula (at) onehealth.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Nuorten pahoinvointi kuriin metsäreseptillä

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia hyödyntämällä tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista.

Hankkeessa kehitetään, sovelletaan ja systematisoidaan olemassa olevaa tietoa konkreettiseksi toimintamalliksi, joka jalkautetaan Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoihin. Toimintamallia voidaan soveltaa myös muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Tavoitteena on saada luonto pelillisin keinoin ja digitalisaatiota hyödyntäen osaksi opiskelijan arkea.

Mukana useiden koulutusalojen opiskelijoita, jotka tekevät hankkeen eri vaiheissa projektiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja mahdollisesti myös opinnäytetöitä.

Toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Yliopettaja Ulla Häggblom, ulla.haggblom (ät) tuni.fi

Luonnon terveysvaikutukset ja niiden taloudellinen merkitys

Luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saadaan monipuolisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa yleistajuista tietoa luontoympäristön monipuolisista vaikutuksista ihmisen terveyteen.

Hankkeessa tarkastellaan luonnon terveysvaikutuksia keskittyen kolmeen pääteemaan: luonnon vaikutus mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja immuunipuolustukseen. Hankkeessa arvioidaan lisäksi luonnon terveysvaikutusten taloudellista merkitystä terveystaloustieteellisen mallinnuksen avulla ja tuotetaan laskelmia luonnon terveysvaikutusten taloudellisista hyödyistä. Hankkeessa tuotetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva raportti, joka kokoaa yhteen olemassa olevan ja ajankohtaisen tutkimustiedon aihepiirin ympäriltä, sekä julkaistaan tiivistelmä politiikkasuosituksineen.

Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2023, ja raportti valmistuu syyskuussa 2024.

Toteuttaja: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteyshenkilö: Liisa Tyrväinen, liisa.tyrvainen (at) luke.fi

Lisätietoja: Elina Drakvik, Sitra

Missä mennään?

Osa hankkeista on päättynyt ja loput päättyvät syksyllä 2024.

Ota yhteyttä

ihmiset
Elina Drakvik
Johtava asiantuntija, Terveysdata2030
ihmiset
Liisa Pietola
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Saara Rimon
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Taru Ryske
Projektikoordinaattori, Ennakointi

Mistä on kyse?