Debatt
Beräknad läsningstid 5 min

Smart användning av data är en förutsättning för industriell produktion i enlighet med principen för hållbar utveckling 

Indikatorerna för hållbar utveckling borde styra hela produktionskedjan och de organisationer som anknyter till den både på den strategiska nivån och i kulturen inom den dagliga verksamheten.

Författarna

Petteri Mäkeläinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Nina Wessberg

Senior forskare, VTT

Publicerad

Utredningen, som genomfördes av Sitra och VTT, fokuserade på de utmaningar som företag möter inom utnyttjandet och delandet av data när de optimerar hela produktionskedjan i enlighet med hållbar utveckling. Med produktionskedja avses en process som har flera steg och medverkande aktörer och som genomförs innan produkten är färdig att levereras till marknaden. Följande lyftes fram i utredningen som de mest betydande framtidslösningarna: att skapa kulturer av hållbar utveckling och ansvar i organisationen och företagsverksamheten, att använda jämförbara och pålitliga data i beslutsprocesserna och att dela data med gemensamma regler och processer. 

Med hållbar utveckling avses en kontrollerad samhällsförändring vars mål är att säkerställa möjligheterna till ett gott liv för de nulevande och kommande generationerna. Det betyder också att miljön, människan och ekonomin beaktas på lika villkor inom beslutsfattandet och verksamheten. Industriell verksamhet i enlighet med principen för hållbar utveckling kan studeras med perspektiv på monitorering, spårbarhet och styrning av produktionen.  Vid monitorering utförs mätning av den industriella verksamheten, till exempel mängden utsläpp från verksamheten till luften, marken och vattnet. Med data avses i detta fall mätresultaten. I fråga om spårbarhet är målet att samla in data från hela produktionskedjan. Då blir det möjligt att spåra produktionskedjans status ända fram till råvarukällorna. Den effektivaste lösningen med tanke på hållbar utveckling vore dock att använda data för att utveckla produktionen i allt högre grad enligt principen för hållbar utveckling.

I vår studie fokuserade vi på utmaningar och utvecklingsbehov som är aktuella för aktörer i den skogsbaserade produktionskedjan när det gäller att dela och använda data. Fynden kan indelas enligt följande: 

1 utmaningen: Definiera indikatorerna för hållbar utveckling samt väsentliga data.  
Lösningen: Det centrala är att definiera en uppsättning av enhetliga indikatorer som är jämförbara med varandra. Dessa indikatorer används för att identifiera verksamhetens inverkan på organisationens ansvar, affärsverksamhetens utformning och det omgivande samhället. 

2 utmaningen: Verifiering av datans pålitlighet och insamling av data i realtid.  
Lösningen: Ta reda på vilka data som redan samlas in i nuläget, vilka kompletterande data som behövs, och hur det är möjligt att säkerställa kvaliteten på de data som samlas in och samla in data mer i realtid än nu. 

3 utmaningen: Samla in, hantera och utnyttja data i ekosystemet på så sätt att den främjar ansvarsfull affärsverksamhet.  
Lösningen: Utveckla gemensamma spelregler, plattformar och verksamhetsmodeller för delning av data.  

4 utmaningen: Styra verksamhetsprocesserna och beslutsfattandet med data på alla nivåer i organisationen.  
Lösningen: Data om hållbar utveckling ska inte endast användas för rapportering, utan de ska överföras från den strategiska nivån till hela verksamhetskulturen. 

De fyra utmaningar som presenteras ovan är kopplade till varandra, och tillsammans bildar de en helhet som bygger på information. För att det ska vara möjligt att optimera hela produktionskedjans hållbarhet, behövs samarbete som omfattar hela ekosystemet eller till och med överskrider gränserna mellan ekosystem. Hela nätverket ska samverka inom delningen och utnyttjandet av data för att det ska vara möjligt att skapa och dela värde.

Genom data och användningen av data i enlighet med principen för hållbar utveckling skapar företagen konkurrenskraft som är svår att kopiera. Det främjar innovationer som bygger på fördjupad kundkännedom. Med hjälp av information som skapats genom att bearbeta data får företagen en bättre uppfattning om sina produktionskedjor, vilket förbättrar transparensen i fråga om produkternas livscykelsutsläpp och andra hållbarhetsaspekter, till exempel den biologiska mångfalden och de mänskliga rättigheterna. Transparensen förstärker förtroendet för de ansvarsfulla lösningarna. Det möjliggör större engagemang i fråga om kunderna, leveranskedjorna och personalen och lockar kapitalströmmar från placerare. Den teknik och beredskap som behövs existerar redan. Frågan är om vi lär oss att använda dem på ett klokt sätt.

Vad handlar det om?