cases
Beräknad läsningstid 4 min

Snabb framtagning av idéer till handlingar

När visionen är klar är det dags att övergå från ord till handling. En snabb brainstorming av handlingar är ett sätt att snabbt komma igång och göra tänkandet smidigare.

Publicerad

Snabb framtagning av idéer till handlingar kan också kallas brainwriting. Målet är att på kort tid producera ett stort antal idéer om olika handlingar och sätt att uppnå en önskvärd framtid. Till skillnad från brainstorming kommer man nu med idéer självständigt och i tystnad. Såsom servicedesignern Marc Stickdorn konstaterar är metoden särskilt nyttig när man också vill säkerställa att de tystare medlemmarna i gruppen kan komma fram med sina idéer. Dessutom frigör den korta och begränsade tiden deltagarna till att hänge sig åt övningen eftersom målet är att i stället för kvalitet fokusera på mängd. Ingen kan heller fastna för mycket vid sina egna idéer, då idélistorna cirkulerar.

Gör så här

  1. Välj en önskvärd framtid, en vision som ni vill uppnå. Det kan vara din organisations vision, din egen eller någon annan. Se till att visionen är synlig för alla.
  2. Berätta att nu är målet producera ett så stort antal idéer om olika handlingar och sätt att uppnå en önskvärd framtid som möjligt. Om det behövs kan du här precisera om man ska komma med idéer på en allmän nivå eller om idéerna bör vara sådana som deltagarna kan genomföra. Eftersom det är fråga om idéer behöver man inte tänka för mycket på hur handlingarna genomförs i praktiken. Uppmuntra därmed deltagarna till att lämna onödig självkritik.
  3. Fysiskt möte: sitt i en ring och dela ut åt alla ett lika stort papper och en likadan penna. På nätet: använd en samarbetsplattform (såsom Mural, Miro, Google Docs el.dyl.) där alla kan skriva samtidigt.
  4. Ni kan till exempel ta 3 x 3 minuter långa idéomgångar så att
    a. på fysiska möten får var och en anteckna på sitt papper så många idéer som man på tre minuter hittar på och därefter ger man sitt papper till den som sitter på vänstra sidan. Den följande personen ska fortsätta listan. Därefter fortsätter man ännu i två omgångar. Varje idé ska förses med ett nummer.
    b. på nätet är idéen densamma, dvs. ange för varje deltagare i samarbetsplattformen en plats där de antecknar idéer och säkerställ när en ny omgång börjar att deltagarna byter plats och fortsätter med idéerna i den idélista som den tidigare deltagaren har gjort.
  5. När ni har haft ett lämpligt antal omgångar, samla ihop listorna på en plats och gå i lugn och ro igenom de tankar som har uppstått i och med den snabba framtagningen av idéer.
  6. Diskutera. Vad var svårt, vad var kanske överraskande, vilka idéer upprepade sig, vad lönar det sig att utveckla vidare? Granska också vilka idéer som är särskilt relevanta för er vision? Ni kan välja genom diskussion eller omröstning en viss mängd idéer för fortsatt utveckling.

 

Vad handlar det om?