nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Finland på första plats inom utnyttjandet av digitaliseringen

Finland tog ett jättekliv särskilt inom utnyttjandet av digitaliseringen i företag. Enligt undersökningen Digibarometern finns det ännu utrymme för förbättring inom användningen av massadata. Merparten av de finländska företagen använder redan data i någon mån, men endast en procent utnyttjar massadatadrivna verksamhetsmodeller.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finland kom på första plats i den årliga landsjämförelsen som mäter utnyttjandet av digitaliseringen. Enligt undersökningen Digibarometern har Finland gjort framsteg särskilt vad gäller företagens digitalisering. 

Danmark, som de senaste åren har varit på första plats, föll nu ner till andra plats. Under de senaste tre åren har Finland varit på andra plats i jämförelsen. 

I den senaste mätningen steg Nederländerna till tredje plats, medan Sverige och Norge föll ner till platserna fyra och fem. Kina, den framväxande giganten inom digi- och dataekonomi, har under de senaste åren gjort en framryckning utanför topplaceringarna och kom nu på sjunde plats. Den andra teknikstormakten USA:s placering har under de senaste åren varierat. I år kom USA på sjätte plats. 

“Finlands förstaplats är ett resultat av en jämn och långsiktig utveckling i alla jämförelsens dimensioner, både inom förvaltningen, i företagen och i medborgarnas vardag. Nederländernas och Kinas högre placeringar är ingen överraskning, eftersom båda länderna tillhandahåller digitala tjänster med bred användning”, bedömer Sitras ledande expert Taru Rastas, som deltog i undersökningens samarbetsgrupp.  

Förra gången Finland kom på första plats var år 2016.   

Digibarometern mäter samhällenas digitaliseringsgrad. Jämförelsen omfattar 22 länder, där man granskar utnyttjandet av digitaliseringen inom den offentliga sektorn, bland företag och medborgare på grundval av 36 olika punkter. I jämförelsen behandlas digitala förutsättningar, användningen av digitala lösningar och deras effekter. I Finland har vi gjort framsteg på alla mätpunkter. 

Kliv i företagens digitala skick  

När resultaten granskas ur varje delområdes perspektiv är Finland liksom tidigare år i jämförelsens spets vad gäller utnyttjandet av digitaliseringen inom den offentliga sektorn.  

I jämförelsen av företagens digitalisering klättrade Finland uppåt med till och med fyra platser och kom nu på andra plats.  

Vad däremot gäller nivån för de effekter företagen har uppnått – det vill säga vilken nytta företagen har haft av digitaliseringen – ligger Finland i utvecklingen bakom Danmark, Nederländerna och Sverige.  

“Finland är utmärkt på att skapa förutsättningar för digitalisering. Vi måste dock skärpa oss vad gäller särskilt infriandet av de affärsmässiga fördelarna. De finländska företagen bedömer ändå att utnyttjandet av data- och kommunikationstekniker märkbart har inverkat på deras konkurrenskraft och att deras digitala förnyelse har varit en framgång, vilket innebär att effekterna kan ses med en fördröjning”, säger Rastas.  

Utnyttjandet av massadata vinner oroväckande långsamt terräng  

Specialtemat i den nu publicerade Digibarometern var utnyttjandet av massadata, det vill säga så kallad big data, i företagen. Den används fortfarande i mycket liten omfattning i företagen och antalet företag som utnyttjar massadata ökar mycket långsamt.  

De länder som går i spetsen för utnyttjande av data inom affärsverksamhet är USA, Kina och Danmark. Finland ligger först på sjätte plats efter dessa.  

Av undersökningen framgick att majoriteten av de finländska företagen redan använder data i någon mån, men endast en procent är massadatadrivna verksamhetsmodeller. Användningen är koncentrerad till data- och kommunikationsteknikbranscherna och stora företag.  

– Det finns tecken på produktionseffekter vid användningen av big data, men effekterna är mycket varierande. Andelen företag i Finland som använder massadata ökar oroväckande långsamt. Särskilt om utvecklingen ställs i proportion till utvecklingen av mängden data i Finland, sammanfattar Etlas undersökningsrådgivare Petri Rouvinen

Det är typiskt för massadata att mängden data är mycket stor, formen varierar och blir snabbt tillgänglig. 

I Sitras utredning år 2022 lade man märke till att den beräknade ökningen av värdet på datamarknaden i Finland är rätt anspråkslös i förhållande till vårt digitala kunnande, omständigheterna för affärsverksamhet som bygger på digital teknik och jämfört med de viktigaste jämförelseländerna. 

För att Finlands styrkor ska kunna ge mer nytta måste samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn bli allt tätare. Detta har till exempel gjorts i det av Sitra ledda arbetet med vägkartan, som hjälper finländska aktörer att tillsammans förbinda sig till att bygga ett samhälle och en ekonomi som drivs av data.   

Förmågan att utnyttja data förbättrar produktiviteten 

I undersökningen utreddes för första gången även sambandet mellan utnyttjandet av data och produktivitet.  

”Produktivitetsnivån för de finländska företag som använder data i sin affärsverksamhet är bevisligen högre än i andra företag. Dessutom har forsknings- och utvecklingsverksamhet och utnyttjande av data tillsammans produktivitetseffekter”, beskriver Rastas.  

Stora företag utnyttjar data i större utsträckning än små och medelstora företag.  

Läs mer

Digibarometri 2023

Kontakta oss

Vad handlar det om?