blogg
Beräknad läsningstid 5 min

Lyckad tillväxtstrategi har gynnat hälsobranschen – förnyelsens tid är inne

I Finland har hälsobranschen under de senaste åren tagit ett enormt språng framåt. Vår nuvarande innovationsmiljö väcker stort intresse bland andra EU-länder. De nya välfärdsområdena och ökande användning av hälsodata förutsätter att tillväxtstrategin förnyas.

Författare

Petri Lehto

Ledande Expert, Hälsodata 2030

Publicerad

Tillväxten och innovationer inom hälsobranschen har främjats målmedvetet i nästan tio års tid. Syftet med tillväxtstrategin som utstakar arbetet är att genomföra åtgärder med vilka kompetensen inom hälsobranschen skulle riktas ännu starkare mot att utveckla hälsovården och mot ekonomisk tillväxt. Tre centrala ministerier låg bakom strategin – SHM, UKM och ANM – samt finansiärerna Business Finland (då ännu Tekes) och Finlands Akademi.

Ministerierna tog ett stort steg framåt när de utarbetade en gemensam strategi år 2014, eftersom det inom förvaltningens värld är allmänt antaget att noga hålla fast vid sina egna ansvarsområden. I det här fallet kastade man sig medvetet in i en värld av gemensam utveckling och gemensamma teman. Statsminister Sanna Marins regering är redan den fjärde regeringen som har förbundit sig till att genomföra strategin i sitt program.

Ovanligt omfattande samarbete bär frukt

När strategin förbereddes var digitaliseringen inom hälsovården och att utnyttja hälsodata avlägsna framtidsplaner. Datasysteminvesteringar hade nog gjorts och olika register för hälsodata utvecklats, men med dagens mått mätt rörde sig data mellan digitala system på ett sätt som i ringa grad gynnade patienten och forskningen.

I och med strategin har man grundat flera kompetenscentrum för hälsobranschen, såsom neurocenter, cancercenter och FINBB som koordinerar biobankverksamhet. Nya läkemedelsutvecklings- och genomcenter håller på att utvecklas.

Det stiftades en särskild lag för sekundär användning av hälsodata, till exempel inom forskningsverksamhet. I lagens kölvatten grundades den nödvändiga forskningstillståndsmyndigheten, Findata. Arbetet förbereddes också inom Sitras projekt.

FinnGen-projektet som är flaggskeppet inom forskningen sammanför ett dussin globala läkemedelsjättar. Inom projektets ramar har man tills vidare investerat närmare 100 miljoner euro i grundforskning.

Finland har vi byggt ett ekosystem för att dela hälsodata som beaktar dataskyddet. Ekosystemet väcker en hel del intresse bland andra EU-länder.

I det stora hela är detta ett ganska fantastiskt resultat, särskilt med tanke på den korta tidslinjen. Skulle man ha kunnat föreställa sig allt detta när strategin utarbetades? Med säkerhet inte. I själva verket räckte utsikten inte ens till möjligheten att hälsodata kunde utnyttjas i en större utsträckning när denna strategi utarbetades.

Nu har vi emellertid byggt ett ekosystem som beaktar dataskyddet och som prestation väcker den en hel del intresse bland andra EU-länder. Den fungerar nu som en modell för lagstiftning om sekundär användning av hälsodata som stiftas inom EU.

Har alla projekt som genomförs framskridit på ett sätt som medför effektivitet? Nej. Det har förekommit problem både med att genomföra den finansiering som man har lovat och med innehållet i lagstiftningen. Detta upphäver emellertid inte det faktum att stora framsteg har tagits i och med de nya initiativen.

Nya välfärdsområdena och den ökande användningen av hälsodata kräver en förnyelse avstrategin

Hälsobranschens omgivning genomgår en stor förändring. I och med de nya välfärdsområdena förändras även strukturerna och incitamenten i hälsovården. Det hänger till en stor del på välfärdsområdena hur vi kan ta tag i möjligheter i framtiden.

Samtidigt satsar EU starkt på digitalisering och att utnyttja data. Hälsodata är den första tillämpningssektorn på denna agenda, och modellen är hämtad från Finland. Detta skapar en möjlighet för företagen att expandera marknaderna och för myndigheterna att utveckla hälsovården databaserat.

Dessa förändringar borde beaktas inom vår egen tillväxtstrategi inom hälsosektorn och genomförandet av den. Strategin har visat sin gynnsamhet och man bör fortsätta genomföra den, men i en förnyad form.

Det kräver tålamod att utveckla hälsobranschen, men alla gynnas av resultaten: patienterna, hälsovården, företagen och forskarna.

Sitra har deltagit i att genomföra strategin under hela resan och utarbetar nu en klarare vision tillsammans med aktörer inom hälsobranschen. Visionen ska vara ledstjärnan för genomförandet av strategin och styra verkställandet under de kommande åren. Sitra hjälper också som bäst till med att hitta nya, alternativa sätt för att leda strategin. En omvärld som genomgår en snabb förändring förutsätter smidighet och tätt samarbete mellan aktörerna på fältet.

Att främja tillväxten inom hälsobranschen kräver tålamod och en lång tidshorisont. Resultaten är i bästa fall långtgående, samtidigt som patienten, hälsovården, företag och forskare gynnas av dem. Finland har redan nu profilerat sig som en internationell föregångare. Det finns goda orsaker för att fortsätta denna resa med stöd av en förnyad strategi och en regering som bundit sig till den.

Sitra ordnar två workshopar som förbereder visionsarbetet för hälsobranschens tillväxtstrategi tillsammans med Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS). Nätworkshoparna (på engelska) som ordnas 14.11 och 15.11 är identiska. Välj den lämpliga tidpunkten och anmäl dig!

Vad handlar det om?