publikationer

35 förslag för genomförande av Europeiska unionens datastrategi

Publikationen innehåller en rad åtgärder som ska vidtas under de kommande åren för att säkerställa att EU:s datastrategin fungerar för allas vår nytta. Publikationen är på engelska.

Författarna

Matthias De Bièvre, Olivier Dion, Laura Halenius, Markus Kalliola, Heli Parikka, Eric Pol

Publicerad

Målet för Europeiska kommissionens nya datastrategi är att göra Europeiska unionen till en förebild för datadrivna samhällen. Kommissionen vill skapa en inre europeisk datamarknad, dvs. en datarymd som frigör data att röra sig i Europeiska unionen och mellan olika sektorer. Detta skulle gagna såväl medborgare, företag, forskare som den offentliga förvaltningen.

Den ambitiösa datastrategin har som syfte att förena nyttan med datadrivna innovationer och starkare rättigheter för individer. Den nya datastrategin och genomförandet av den har en avgörande betydelse för hur vårt vardagsliv och välbefinnande ser ut i framtiden. Vi föreslår åt beslutsfattare och företag en rad åtgärder som ska vidtas under de kommande åren. Syftet med dessa åtgärder är att säkerställa att strategin också fungerar för allas vår nytta.

Förslag som riktas till Europeiska kommissionen, företag, projekt som gäller datadelning samt forskningssektorn betraktar den europeiska datastrategin från fyra perspektiv: tillgång till och återutnyttjande av data som överskrider sektorsgränser, skapande av en infrastruktur för datamarknaden, aktivering av individer och företag för att dela data samt utveckling av datarymder.

Vi föreslår att en nya aktör inrättas för att stärka den fria rörligheten för data över sektorsgränser. Inrättande av en sådan sektorsövergripande aktör som svarar för skapande av datamiljöer skulle bidra till att säkerställa olika datarymders interoperabilitet samt att se till att data som gäller personer rör sig i olika sektorer med samma människoorienterade spelregler. Den nya aktören skulle ha ett nära samarbete med standardiseringsorganisa-tioner och ge rekommendationer för utvecklare av datarymder.

En av den europeiska dataekonomins utmaningar är att det inte finns tillräckligt med data som råmaterial för innovationer. Som en lösning föreslår vi åtgärder som också hjälper att utnyttja persondata på datamarknaden samt att utveckla infrastruktur som behövs för datadel-ning. För att stödja detta ska man till exempel skapa bästa praxis när det gäller hantering av data, erbjuda investe-ringsstöd och bygga upp molntjänster.

Det är nödvändigt att dela data, om företagen vill vara en del av dataekosystem som skapar tillväxt i framtiden. För att övervinna den brist på förtroende och kompetens som utgör ett hinder föreslår vi åtgärder för såväl individer, företag som beslutsfattare. Sådana åtgärder är till exempel att stärka individens rätt att dela data som samlats in över honom eller henne själv samt nya slags utbildningshelheter för företag och individer. Dessutom föreslår vi skapande av en märkning för tillförlitliga digitala tjänster.

Datarymder ska utvecklas koordinerat, så att de når sin maximala potential för att gagna européer. Detta är särskilt viktigt under covid-19-krisen och hanteringen av den i efterhand: bättre utnyttjande och delning av data samt interoperabilitet jämfört med nuläget hjälper Europa att effektivare svara mot kommande utmaningar.

Publikationen är på engelska.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

35 proposals to make the European data strategy work

Författarna

Matthias De Bièvre, Olivier Dion, Laura Halenius, Markus Kalliola, Heli Parikka, Eric Pol

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

17 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-169-6

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?