publikationer

Bättre tjänster med nätverksmodeller

Social- och hälsovårdsarrangörens verktyg (på finska)

Författarna

Aki Haukilahti (utgivare)

Publicerad

I nätverksbaserade verksamhetsmodeller arbetar offentliga och privata aktörer samt aktörer i den tredje sektorn tillsammans för att uppnå ändamålsenlighet och effektivitet i servicepro­duktionen. Modellerna kan utnyttjas i basservicen och i en allt bättre och mer kundorienterad behandling av folksjukdomar. En enskild serviceproducent kan inte hantera kundens väg i servicesystemet, utan detta förutsätter nätverksbaserat samarbete mellan aktörerna.

Samarbete och gemensam information möjliggör bättre och effektivare vårdkvalitet än tidigare. I nätverksmodeller betonar avtalen i stället för prestationer förhållanden mellan parterna för att uppnå ett gemensamt mål. Modellen gör det även möjligt för organisationssektorn, som är viktig för social- och hälsovårdstjänsterna, att delta. Tjänsternas kvalitets- och kostnadsperspektiv utgör incitament för anordnaren av införandet av nätverksmodeller. För andra aktörer kan gemensamma mål, samutveckling och fördelarna med samarbete utgöra incitament.

Ett exempel på en nätverksmodell är alliansmodellen inom byggbranschen, där parterna har gemensamma mål och är bundna av ett avtal om gemensamt ansvar, planering, genomförande, en alliansorganisation, delning av fördelar och risker samt iakttagandet av öppenhetsprincipen. Inom modellen iakttas principen ”för projektets bästa”, och lösningar och beslut fattas med tanke på det kollektiva intresset.

Alliansmodellen har tillämpats sedan 2018 i välfärdscentret Tesoma i Tammerfors. Tjänsterna produceras tillsammans med Tammerfors stad, Mehiläinen och Setlementti Tampere ry. Social- och hälsovårdstjänsterna kompletteras av kultur- och fritidstjänster, såsom ett bibliotek, en ungdomslo­kal och ett café.

Tillhandahållandet av välfärdstjänster i nära samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn har visat sig vara mycket nyttigt. Ett fördomsfritt samarbete som överskrider organisations­gränser gör kundens servicestig smidigare. De resultatmål som fastställts för alliansen under avtalsperioden 2017 håller i flera avseenden på att uppfyllas trots coronapandemin.

I det andra exemplet har nätverksmodellen tillämpats i Tammerfors på det omfattande, dyra och komplicerade vårdförloppet som ofta förutsätter samarbete och ett nätverk mellan flera aktörer. Den hybridbaserade strukturen och avtalsmodellen i den ansvarsfulla vårdorganisationen (VHO) gör det möjligt att utvidga deltagarna från aktörer i den offentliga och privata sektorn till organisa­tioner som är viktiga med tanke på volontärarbete och vårdförlopp.

I VHO-modellen börjar samarbetet i arrangörens strategi och fortsätter till en gemensam förberedelsefas och därefter till utvecklings- och genomförandefasen. Anordnandet av ett mångfa­cetterat vårdförlopp förutsätter en tydlig arbetsfördelning, ett bra informationsflöde, avtalsstyrning, uppföljning samt vid behov incitament och sanktioner. Genomförandefasen av en ansvarsfull vårdorganisation för hjärtpatienter inleds under våren 2021 i samarbete med Tammerfors stad, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tays Hjärtsjukhus, Mehiläinen och Hämeenmaan Sydänpiiri.

I båda exemplen behövs vid sidan av den offentliga och privata sektorn organisationer som kan delta i nätverksarbetet som serviceproducenter eller partner som anordnaren har anvisat. Hjärtor­ganisationens verksamhet fokuserar på utveckling av strukturer som främjar hälsa och säkerstäl­lande av vård av patienter. I Finland är vården av hjärtpatienter högklassig, men ofta upphör vård­relationen efter sjukhusvård. För anordnaren av service enligt VHO-modellen och ledningsgrup­pen är det möjligt att styra organisationens andel och uppmuntra organisationen till att genomföra sin betydande roll.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Parempia palveluita verkostomalleilla (2. omarbetade upplagan)

Undertitel

Sote-järjestäjän työkalut

Författarna

Aki Haukilahti (utgivare)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

69 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-224-2

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

143

Vad handlar det om?