publikationer

Hur görs beslutsfattandet medborgarorienterat?

Digitaliseringens möjligheter vid utveckling av lagstiftningsprocessen

Författarna

Lea Konttinen, Jenni Ala-Peijari, Markku Harrinvirta, Henna Hiilamo och Anna Välimaa

Publicerad

Sammanfattning

Sitra har sammanställt ett omfattande, även internationellt sällsynt heltäckande och sammanfattande datamaterial om statsrådets och riksdagens lagstiftningsprocesser. Denna publikation grundar sig på en analys, modellering och slutsatser av ovan nämnda material samt flera tiotals intervjuer med tjänsteinnehavare, riksdagsledamöter och medborgare. Målet är att så tydligt och heltäckande som möjligt beskriva på vilket sätt lagar stiftas i Finland och på vilket sätt lagstiftningsprocessen skulle kunna bli smidigare.

Det centrala i denna utredning, analysen och slutsatserna av den, är medborgarens röst. I utredningen granskar vi på vilket sätt ledningen av lagstiftningsprocessen skulle kunna bli mer systematisk och informationsbaserad än idag. Medborgarnas behov, åsikter och möjlighet att delta måste inkluderas bättre i lagstiftningsprocessens olika skeden.

Den offentliga maktens uppgift är att främja beslutsfattandets transparens, medborgarnas delaktighet och medverkan. Dessa kan förbättras med till exempel hjälp av digitala verktyg som är kopplade till lagstiftningsprocessen. Med nya digitala lösningar skulle man kunna främja transparens och underlätta lagstiftningsprocessens framskridande och beslutsfattandet.

I denna utredning presenterar vi tanken på en tjänst, med hjälp av vilken medborgarna skulle kunna följa upp hur lagstiftningsprocessen framskrider. Det är frågan om en prototyp som belyser på vilket sätt medborgarna i praktiken skulle kunna delta i lagstiftningen.

Enbart punktliknande lösningar räcker emellertid inte, utan statsförvaltningen måste utveckla lagstiftningsprocessens funktionalitet och härledning som en helhet. Utvecklings-arbetet kräver att den offentliga förvaltningen har en allsidig förståelse för lagstiftningsprocessen och de möjligheter som digitala lösningar erbjuder.

Vår rekommendation är att lagstiftningsprocessen utvecklas mot en medborgarorienterad verksamhetskultur. Medborgarna ska ha möjlighet att delta i beslutsfattande även på annat sätt än bara genom att rösta i val. Det ska vara enkelt för medborgarna att följa upp lagarna och delta i beslutsfattandet. Dessutom måste demokratiinnovationer integreras som en del av lagstiftningsprocessen.

Statsrådet, riksdagen och förvaltningen måste stärka medborgarnas rättigheter enligt grundlagen att delta i beslutsfattandet och tillhandahålla information om lagstiftnings-processen. Förvaltningen ska aktivt informera om hur lagstiftningsprocessen fortskrider på ett sådant sätt att medborgaren förstår när det är möjligt att påverka beslutsfattandet.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Miten päätöksenteosta tehdään kansalaislähtöistä?

Undertitel

Digitaalisuuden mahdollisuudet lainsäädäntöprosessin kehittämisessä

Författarna

Lea Konttinen, Jenni Ala-Peijari, Markku Harrinvirta, Henna Hiilamo och Anna Välimaa

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

Sidantal

70

ISBN (PDF)

978-952-347-361-4

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

239

Vad handlar det om?