publikationer

Konsumtionsval för att minska finländares personliga koldioxidavtryck

Författarna

Marja Salo och Ari Nissinen

Publicerad

Bekämpningen av klimatförändringen kräver åtgärder av hela samhället. Hushållens andel av växthusgasutsläppen och deras möjligheter att bidra till minskade utsläpp uppmärksammas inte alltid. 72 % av världens växthusgasutsläpp orsakas ändå av de privata hushållens konsumtion. Enligt en finländsk undersökning är andelen ungefär densamma även hos oss; de privata hushållens konsumtion stod för 68 % av växthusgasutsläppen i Finland. Resterande 32 % uppstod till följd av offentlig konsumtion och investeringar.

I denna rapport försöker vi utreda hur mycket en vanlig finländare kan minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen genom sina val. Vi sammanställer resultaten av tidigare studier och utredningar. Utgångspunkten är den genomsnittliga mängden växthusgasutsläpp som finländarens konsumtion orsakade år 2010, 11,5 ton CO2e per person. Mellan åren 2000 och 2013 varierande finländarens genomsnittliga utsläpp mellan 9,6 och 11,8 ton per år. De konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen per person är höga med europeiska mått mätt, men mindre än i exempelvis Australien och USA.

I utredningen fokuserar vi på sådana åtgärder för att minska utsläppen som kan genomföras med hjälp av existerande teknologi och lösningar. De granskade lösningarna berör de viktigaste konsumtionsrelaterade utsläppskällorna, det vill säga boende och energianvändning, privatbilism och livsmedel. I rapporten behandlas även konsumtion av varor och tjänster. När det gäller varor och tjänster utgör det faktum att kategorin består av ett stort antal väldigt olika produkter dock en stor utmaning.

De konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen uppstår genom boende, transport samt konsumtion av livsmedel och andra varor och tjänster. Konsumtionsperspektivet innebär att vi beaktar finländarnas konsumtion oavsett var i världen varorna producerats. Utsläppen under hela förädlingsprocessen räknas därmed med. I rapporten presenterar vi åtgärder för att minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen från 11,5 till 7,2 ton per år. Minskningarna sker genom val som berör boende, transporter samt konsumtion av livsmedel och andra varor och tjänster.

Hushållens konsumtionsval har alltså en betydelse för bekämpningen av klimatförändringen. Valen påverkas av många faktorer som förhindrar eller bromsar utvecklingen mot ett mer miljövänligt konsumtionsmönster. Miljövänlig konsumtion kan främjas exempelvis genom förändrade affärsmodeller (en övergång från konsumtion av varor till konsumtion av tjänster) och informationsstyrning i form av exempelvis produktmärkningar. Offentlig styrning påverkar också produktutvecklingen. Exempel på detta är energimärkningar på vitvaror och avlägsnande av vissa lampor som förbrukar mycket energi från marknaden. Förutom genom produktmärkningar kan konsumenterna också få information och vägledning genom kampanjer och verktyg såsom koldioxidavtrycksräknare.

I denna rapport ligger tyngdpunkten på växthusgasutsläpp. Konsumtionens hållbarhet, eller ohållbarhet, kan också granskas med tanke på andra miljöavtryck och indikatorer.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Consumption choices to decrease personal carbon footprints of Finns

Författarna

Marja Salo och Ari Nissinen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Finlands miljöcentral (SYKE)

Sidantal

32 s.

ISBN (PDF)

978-952-11-4875-0

ISSN (PDF)

1796-1726 (Reports of the Finnish Environment Institute 30/2017)

Ämne

konsumtion, koldioxidavtryck, medel, boende, resande, mat, varor, tjänster

Vad handlar det om?