publikationer

Hur styrs beredningen av lagstiftning politiskt?

Arbetspapper om den politiska styrningen av lagberedningen och dess samband med den formellt rättsliga lagberedningsprocessen

Författarna

Jouni Backman

Publicerad

 

Den politiska styrningen anses som en naturlig del av lagstiftningsprocessen, men bara i planerings- och beslutsskedena. I lagberedningsskedet anses den politiska styrningen ofta vara även ett problem. Om den tajmas och genomförs rätt är den ändå en väsentlig del även av lagberedningsskedet.

Den formellt rättsliga delen av lagstiftningsprocessen är ganska strikt reglerad och öppen. Den politiska processen har däremot ingen reglerad form och är inte offentlig. Processerna löper parallellt och det finns även spänningar mellan dem. Tillvägagångsätt vid den politiska styrningen varierar enligt valperiod, parti och person.

Lagberedningen styrs mycket kraftigt av regeringsprogrammet och partiernas planeringsprocess som föregår det. Även tjänstemännen försöker påverka detta skede varför den formellt rättsliga processen och den politiska processen möts redan i detta skede, även om huvudvikten ligger vid den politiska processen. 

Den egentliga lagberedningen är i huvudsak formellt rättslig verksamhet som ligger på tjänstemännens tjänsteansvar. Ministerierna som ansvarar för beredningen är chefsstyrda ämbetsverk som en minister leder. Därför är ministerns och hans eller hennes politiska stabs roll central. De problem och oklara roller som finns i den politiska styrningen anses gälla just beredningsskedet. Partierna har ingen formell roll i lagberedningen, men den viktigaste politiska styrningen sker redan i planeringsskedet där partiernas faktiska roll är central.

Riksdagens roll betonas i lagstiftningsprocessens beslutsskede. I planerings- och beredningsskedena har regeringspartiernas riksdagsgrupper en varierande roll i den politiska styrningen. Man har försökt öka oppositionsgruppernas möjligheter att delta och påverka bland annat genom parlamentarisk beredning.  

Till skillnad från den formellt rättsliga processen uppstår ingen offentlig dokumentation eller tidsstämplar för behandlingsskedena vid den politiska styrningen.  Detta gör det svårare att både leda, delta i och påverka den politiska styrningen.

Den politiska styrningen av lagberedningen bör inte regleras för strikt, utan utrymme bör lämnas för olika situationer i enlighet med den politiska verksamhetens karaktär. Ledningen och utvecklingen av den politiska styrningen kräver emellertid gemensamma spelregler och nya tillvägagångsätt. Gränssnitten mellan den politiska processen och den formella processen bör göras tydligare och kunnandet på båda sidorna bör stärkas. Medborgarnas möjligheter att delta och påverka bör främjas även i den politiska processen genom att öppna skedena av växelverkan.

Som åtgärdsförslag föreslås bland annat att den politiska styrningen och dess offentlighet preciseras i samband med reformen av grundlagen och offentlighetslagen. I samband med regeringsbildningen föreslås det att man kommer överens om spelregler för den politiska styrningen och åtgärder för att utveckla den. 

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

Undertitel

Kuvaus lainvalmistelun poliittisesta ohjauksesta ja sen yhteydestä muodollisjuridiseen lainvalmisteluprosessiin

Författarna

Jouni Backman

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

52

ISBN (PDF)

978-952-347-318-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?