julkaisut

Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

Kuvaus lainvalmistelun poliittisesta ohjauksesta ja sen yhteydestä muodollisjuridiseen lainvalmisteluprosessiin

Kirjoittajat

Jouni Backman

Julkaistu

Poliittista ohjausta pidetään lainsäädäntöprosessin luontaisena osana, mutta vain suunnittelu- ja päätöksentekovaiheissa. Lainvalmisteluvaiheessa poliittista ohjausta pidetään usein myös ongelmana. Oikein ajoitettuna ja toteutettuna se on kuitenkin olennainen osa myös lainvalmisteluvaihetta.

Lainsäädäntöprosessin muodollisjuridinen osuus on melko tarkasti säädeltyä ja avointa. Poliittisella prosessilla sen sijaan ei ole säädeltyä muotoa, eikä se ole julkista. Prosessit kulkevat rinnakkain ja niiden välillä on myös jännitteitä. Poliittisen ohjauksen toimintatavat vaihtelevat vaalikausittain, puolueittain ja henkilöittäin.

Lainvalmistelua ohjaa hyvin voimakkaasti hallitusohjelma ja sitä edeltävä puolueiden suunnitteluprosessi. Tähän vaiheeseen pyritään vaikuttamaan myös virkakunnasta, joten muodollisjuridinen ja poliittinen prosessi kohtaavat jo tässä vaiheessa, vaikka pääpaino onkin poliittisella prosessilla. 

Varsinainen lainvalmistelu on pääasiassa virkakunnan virkavastuulla tapahtuvaa muodollisjuridista toimintaa. Valmistelusta vastaavat ministeriöt ovat ministerin johtamia päällikkövirastoja, joten ministerin ja hänen poliittisen esikuntansa rooli on keskeinen. Poliittisen ohjauksen ongelmien ja roolien epäselvyyden koetaan liittyvän juuri valmisteluvaiheeseen. Puolueilla ei ole mitään muodollista roolia lainvalmistelussa, mutta merkittävin poliittinen ohjaus tapahtuu jo suunnitteluvaiheessa, jossa puolueiden tosiasiallinen rooli on keskeinen.

Eduskunnan rooli korostuu lainsäädäntöprosessin päätöksentekovaiheessa. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa hallituspuolueiden eduskuntaryhmillä on vaihteleva rooli poliittisessa ohjauksessa. Oppositioryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty lisäämään muun muassa parlamentaarisella valmistelulla.  

Toisin kuin muodollisjuridisesta prosessista, poliittisesta ohjauksesta ei synny julkista dokumentaatiota ja käsittelyvaiheiden aikaleimoja.  Tämä vaikeuttaa sekä poliittisen ohjauksen johtamista että siihen osallistumista ja vaikuttamista.

Lainvalmistelun poliittista ohjausta ei tule säädellä liian tarkasti, vaan jättää poliittisen toiminnan luonteeseen kuuluvaa tilannekohtaista väljyyttä. Poliittisen ohjauksen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä ja uusia toimintatapoja. Poliittisen ja muodollisen prosessin rajapintoja tulee selkeyttää sekä molemminpuolista osaamista vahvistaa. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee edistää myös poliittisessa prosessissa avaamalla vuorovaikutuksen vaiheita.

Toimenpide-ehdotuksina esitetään muun muassa poliittisen ohjauksen ja sen julkisuuden tarkempaa määrittelyä perustuslain ja julkisuuslain uudistamisen yhteydessä. Hallituksen muodostamisen yhteydessä esitetään sovittavaksi poliittisen ohjauksen pelisäännöistä ja ohjauksen kehittämistoimista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?

Alaotsikko

Kuvaus lainvalmistelun poliittisesta ohjauksesta ja sen yhteydestä muodollisjuridiseen lainvalmisteluprosessiin

Tekijät

Jouni Backman

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

52

ISBN (PDF)

978-952-347-318-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?