julkaisut

Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

Selvitys kansanedustajien tiedonkäytöstä lainsäädäntötyöhön liittyvässä päätöksenteossa

Kirjoittajat

Joonas Leppänen

Johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Ville Aula

London School of Economics and Political Science

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Helmikuussa 2020 Sitra julkaisi selvityksen Miten kansaa edustetaan? tukemaan eduskunnan kehittämistyötä. Eduskunnassa toimii puhemiesneuvoston alaisuudessa eduskunnan työn uudistamista valmisteleva työryhmä, jonka toimeksiannosta ”miten kansaa edustetaan?” selvitys tehtiin. Selvityksessä tunnistettiin monia kehittämiskohteita, joihin kuului muun muassa lainsäädäntöprosessin kokonaisuuden hallinta sekä tiedollisten tukipalvelujen kehittäminen ja kohdentaminen.

Tätä selvitystä voidaan pitää Miten kansaa edustetaan?-selvityksen jatkumona, jossa keskitytään selvittämään, miten tietoa käytetään päätöksenteossa sekä lainsäädäntöprosessikokonaisuuden kuvaamiseen. Selvitys perustuu haastatteluaineistoon, joka muodostui noin 40 keskeisesti päätöksentekoon osallistuvan henkilön haastatteluista. Tähän ryhmään kuului mm. kansanedustajia, valiokuntaneuvoksia, eduskuntaryhmien kanslioiden henkilökuntaa, valtioneuvoston virkamiehiä, ministerien avustajia ja läheisten tutkimuslaitosten henkilökuntaa. Lisäksi selvitystä varten on käytetty laajasti Sitran muita selvityksiä ja tutkimusaineistoa.

Koottuun aineistoon perustuen Sitra analysoi, miten ja mitä tietoa käytetään missäkin päätöksenteon vaiheessa sekä lainsäädäntöprosessin sujuvuutta kokonaisuutena. Tiedon käyttö ja prosessin sujuvuus liittyvät kiinteästi yhteen. Sujuva, ennakoitava ja läpinäkyvä lainsäädäntöprosessi kokonaisuutena mahdollistaa sellaisen tietotuen kehittämisen, joka varmistaa yhtäläisen tietopohjan saatavuuden kaikille päätöksentekoon osallistuville.

Aineiston analyysiin perustuen Sitra esittää, että toimenpiteitä erityisesti kohdistetaan seuraaviin lainsäädäntöprosessissa havaittuihin kehittämiskohteisiin:

  1. lainsäädäntöprosessin kokonaisuuden hallintaan ja johtamiseen,
  2. eduskunnan tiedon tuottamisen palvelujen kehittämiseen sekä
  3. valiokuntien työn kehittämiseen.

Näiden kolmen osa-alueen tarkemmat kehitysehdotukset ovat listattuna tämän selvityksen lopussa. Koska lainsäädäntöprosessissa on mukana monta toimijaa ja itse prosessi on monimutkainen, on tärkeää parantaa yhteistyötä ja vuoropuhelua kaikkien osallistuvien tahojen välillä. Yhdessä kehittäminen lisäisi lainsäädäntötyön läpinäkyvyyttä, parantaisi kansalaisten ymmärrystä päätöksenteosta sekä myös mahdollistaisi oikea-aikaisen osallistumismahdollisuuden ja lainsäädäntöprosessin kehittämisen kokonaisuutena.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

Alaotsikko

Selvitys kansanedustajien tiedonkäytöstä lainsäädäntötyöhön liittyvässä päätöksenteossa

Tekijät

Joonas Leppänen, Ville Aula, Lea Konttinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

58 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-108-5

ISBN (PDF)

978-952-347-199-3

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kansanedustajat, eduskuntatyö, demokratia, päätöksenteko, lainsäädäntöprosessi, valiokunnat, tiedonhankinta, tietopalvelu, tietotuki

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

172

Mistä on kyse?