ordbok

Skadelindringshierarki

En allmänt accepterad princip vid bevarandearbete för den biologiska mångfalden, enligt vilken de skador som människan orsakar på naturen i första hand ska undvikas, i andra hand minimeras och i sista hand antingen åtgärdas på plats eller kompenseras med ekologisk kompensation, dvs. åtgärder som stärker den biologiska mångfalden och som genomförs på en annan plats.