publikationer

Business ecosystems are creating new business opportunities for asymmetric partners

Learning from real-life ecosystems

Författare

Pinja Heimala

Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Företagens verksamhetsförutsättningar förändras konstant i och med att konkurrensen blivit alltid aggressivare, kundernas krav förändras hela tiden och många branscher har övergått till att konkurrera med innovationer i stället för med effektivitet. I en föränderlig värld krävs det att företag uppvisar anpassnings- och förnyelseförmåga. Ekosystem för företag är en lösning på detta problem genom att ekosystemens strukturer är modulära och decentraliserade, något som medger flexibilitet och snabbare reaktionsförmåga på föränderliga situationer (Still, Lähteenmäki & Seppänen 2019).

Företagsekosystem är ekonomiska gemenskaper som vanligtvis byggs upp kring plattformar (Bosch-Sijtsema & Bosch, 2015). Dessa ekosystem inkluderar många aktörer, till exempel företag, organisationer och individer. Ekosystemens huvudsakliga mål är att skapa värde åt kunderna (Rinkkala m.fl. 2019). Företagsekosystem kan ge ett företag många strategiska och operativa fördelar. Om ett företag vill skapa ett nytt eller ansluta sig till ett befintligt ekosystem, måste det fatta en mängd strategiska beslut. Exempelvis måste företaget överväga vilken roll det vill ta i ekosystemet och hur det ska inkludera sina partner i värdeproduktionen.

Sådana här ekosystem har undersökts inom ett pro gradu-projekt som utfördes våren och sommaren 2020. I undersökningen utforskades verksamheten bland företagen i tre ekosystem. Djupintervjuer gav värdefull information om hur befintliga ekosystem fungerar och hur de skapats. Av intervjuerna framgick att såväl stora som små företag drar nytta av samarbetet och av att dela data inom ekosystemet. Fördelarna inkluderade exempelvis nya inkomstflöden och nöjdare kunder. Datadelningen mellan partnerna gav även företagen verktyg för att förbättra sin egen verksamhet. Dessutom ansågs samarbetet ha positiva effekter på företagens varumärken. I vissa fall minskade företagens utgifter och behov av risktagande. De utmaningar som observerades medan undersökningen pågick konstaterades gälla deltagarnas inbördes verksamhet. I ett av ekosystemen gav till exempel storleks- och strukturskillnader mellan deltagarna tidvis upphov till utmaningar. I ett annat ekosystem hade de ekonomiska målen inte ännu uppnåtts, men aktörerna trodde att de kan uppnås i framtiden. Alla ekosystemdeltagare som intervjuades var mycket nöjda med sina ekosystem och med samarbetet med partnerna.

Utifrån resultaten kan man konstatera att det lönar sig för företag att skapa nya eller ansluta sig till befintliga ekosystem. Stora företag bör dela med sig av sina data till mindre aktörer, eftersom det hjälper de stora företagen att fokusera på sin kärnkompetens och underlättar anpassningen till föränderliga marknadssituationer. Kostnaderna för datadelning kan kompenseras genom att priset läggs till de serviceavgifter som kunderna betalar. På så sätt kan också potentiella mindre partner inkluderas i ekosystemen. Företagen bör vidare dra lärdomar av erfarenheterna i befintliga ekosystem och följa dessa ekosystems exempel. Dessutom är det viktigt att vara medveten om att ekosystem inte håller sig till landsgränser, eftersom konkurrensen är internationell. Ett av undersökningens viktigaste fynd var att det inte är företag, utan människor, som samarbetar.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Business ecosystems are creating new business opportunities for asymmetric partners

Undertitel

Learning from real-life ecosystems

Författarna

Pinja Lyytikäinen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

32 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-200-6

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?